torsjö live vers2

Kraftig övervärdering av Havremagasinet

Kraftig övervärdering av Havremagasinet

Kommunens kostnad för att köpa Havremagasinet av kommunala bolaget Hibab överstiger kraftigt värderingen från i juni 2015, enligt det förslag som fullmäktige på måndag tar ställning till.

Fastigheten värderades i fjol till åtta miljoner kronor och värdet i färdigt och uthyrt skick bedömdes till 30-35 miljoner kronor. Nu räknar tekniska nämnden med ett fastighetsvärde på 17,4 miljoner kronor och föreslår att kommunen köper fastigheten för maximalt 75 miljoner kronor – efter att först ha hyrt den i två år till en kostnad på 10,2 miljoner till.

– Ett förtäckt bolagsbidrag, anser Ernst Herslow och Björn Widmark (FV).

Björn Widmark, till vänster, och Ernst Herslow i Folkets väl är kritiska till värderingen av Havremagasinet. Foto: Berit Önell
Björn Widmark, till vänster, och Ernst Herslow i Folkets väl är kritiska till värderingen av Havremagasinet. Foto: Berit Önell

När ärendet togs upp i februari var förstahandsalternativet att kommunen inte alls skulle köpa utan enbart hyra Havremagasinet, trots att det på 25 års sikt skulle bli cirka 30 miljoner dyrare än att äga fastigheten.  Kommunstyrelsen beslöt om återremiss för att istället utreda ett köp.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Värderingen i juni 2015 gjordes av Värderingsbyrån på uppdrag av Hässleholms kommun med syftet att ”användas som underlag inför strategiska beslut”. Värdet justerades då ner från nio miljoner till åtta, det vill säga cirka 2 700 kronor per kvadratmeter uthyrbar yta.

Värderingsbyrån skriver bland annat: ”Havremagasinet kan bli ett mycket bra objekt, men i nuläget krävs stora investeringar och det kan vara svårt att få tillbaka investeringarna så att de matchar ett möjligt värde i färdigt skick.”

Herslow och Widmark är mycket kritiska till hur affären lagts upp och hur beräkningarna gjorts.

– En riktigt dålig affär, säger Herslow, andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Han reserverade sig mot beslutet i nämnden i tisdags eftermiddag.

-Mötet flyttades från förmiddagen till eftermiddagen för att det skulle vara ett krismöte med alla nämnder på förmiddagen. Prognosen är att kommunen går back med 100 miljoner i år. Sedan sitter delvis samma politiker på eftermiddagen och bara låter miljonerna rulla, säger han.

Varken SD eller M deltog dock i beslutet på grund av att handlingarna skickades ut sent.

Dessutom låg samtidigt en remiss på bordet med förslag till nya riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal där det slås fast att det inte är tillåtet för kommunen att varken köpa mark till överpris eller att sälja till underpris. Det strider mot både kommunallagen och EU:s statsstödsregler och innebär att enskilda fastighetsägare och byggherrar subventioneras av kommunen. Nämnden var positiv till riktlinjerna.

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar köpa Havremagasinet för max 75 miljoner kronor, efter att Hibab renoverat och kommunen hyrt i två år. Foto: Urban Önell
Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar köpa Havremagasinet för max 75 miljoner kronor, efter att Hibab renoverat och kommunen hyrt i två år. Foto: Urban Önell

Ernst Herslow ifrågasätter kalkylerna i beslutsunderlaget.

– Det är märkligt att nedskrivningar av värdet för fastigheten har lagts på som värdeökning, liksom kostnad för framtida fastighetsutveckling, säger han.

Enligt förslaget till optionsbilaga ökar fastighetsvärdet på det sättet från ett bokfört värde på 11,8 miljoner kronor den 31 december 2015 till ett beräknat värde på 17,4 miljoner den 30 juni 2016.

Ovanpå detta läggs en beräkning av värdeökning på grund av renovering och ombyggnad till kontorslokaler på 53,4 miljoner kronor och byggherrekostnader på 1,6 miljoner, alltså totalt 72,4 miljoner kronor.

Ernst Herslow och Björn Widmark tycker också att köpet borde genomföras omedelbart istället för efter två år.

– Det blir billigast och dessutom får man en annan kontroll över kostnaderna för renoveringen, säger Widmark.

De undrar också varför övriga tre byggnader i området kring Havremagasinet inte ska köpas av kommunen. Dessa ingick i värderingen 2015 och bedömdes vara värda vara totalt drygt elva miljoner kronor.

– Det är ett attraktivt läge för bostadsbyggande och ett köp skulle ligga i linje med kommunens ambition att förtäta i områden i närheten, säger Björn Widmark.

FV har länge drivit frågan att Hibab borde avvecklas.

– Det har aldrig genererat ens en krona till ägarna, trots årliga intäkter på minst en miljon kronor för avverkning av skogar, bland annat på Hovdala, säger Björn Widmark.

Han anser att kommunen lika gärna kan sköta den fastighetsförvaltning och  –utveckling som Hibab ansvarar för idag.

– Det finns ingen anledning att ha dubbel fastighetsförvaltning, säger han.

När det gäller Havremagasinet anser han att Hibab misslyckats med sitt uppdrag att hitta andra intressenter som vill köpa eller hyra fastigheten. Kommunen får därför rädda situationen.

Visserligen ingår ett kommunalt bolag i ”kommunkoncernen”, men FV menar att det ändå stjäl resurser från annan nödvändig verksamhet när kommunen köper fastigheter av ett bolag som vill ha marknadspriser.

– Varför ska vi göda ett kommunalt bolag, undrar Herslow.

Han är besviken över att ingen annan sa något när han tog upp frågan på tekniska nämnden.

– De flesta inser nog att det är en absurd affär, men partipiskorna viner, gissar han.

Kommunledningen betonar att skolans stora lokalbehov gör att affären måste skyndas på så att barn- och utbildningsförvaltningen kan flytta in i Havremagasinet och andra lokaler frigörs till skolverksamhet.

På måndag kväll kommer FV att ta upp vad de anser är allvarliga brister i underlaget inför beslutet om Havremagasinet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se