torsjö live vers2

Inget beslut om köp av Hessleholm Network

Inget beslut om köp av Hessleholm Network

Kommunfullmäktige kunde inte fatta beslut om att köpa Hessleholm Network. Eftersom det räckte med att mer än en tredjedel av ledamöterna röstade för återremiss blev den styrande minoriteten överkörd vid måndagskvällens sammanträde trots att kristdemokraterna röstade för. Det hjälpte inte att kommunalrådet Mats Sturesson (C ) vädjade om att frågan skulle avgöras så att företagaren Mathias Berglund kunde få besked.

Priset på högst 15 miljoner kronor ifrågasattes av flera ledamöter, särskilt eftersom det var oklart om en skuld på 2,3 miljoner kronor skulle ingå eller läggas till.

Kommunfullmäktiges ordförande Iréne Nilsson (S) beslöt omedelbart efter beslutet att utlysa ett extra kommunfullmäktige till den 9 maj klockan 18. Lokal meddelas senare. Beslutet ifrågasattes, men Iréne Nilsson stod på sig och hänvisade till att hon enligt lagen har rätt att besluta när sammanträdena ska läggas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vid det kommunstyrelsemöte som hölls strax före fullmäktige i Hantverksgården i Hästveda på måndagen blev röstsiffrorna nio-sex för ett köp.

Förslaget var att kommunen skulle köpa företaget för högst 15 miljoner kronor, likvidera det och föra över verksamheten till kommunal förvaltning.

Stödet för förslaget har minskat under våren. Värderingen av bolaget har ifrågasatts. Invändningarna har också handlat om i vilken form verksamheten ska drivas vidare och att vissa avtal kan upphöra att gälla vid en likvidation. Både SD och alliansen, utom KD, har ändrat sig.

Redovisas separat

– Vi var inne på bolagsform för att skilja det här från kommunens kärnverksamheter, förklarade Robin Gustavsson (KD.

Han blev dock nöjd när han vid kommunstyrelsemötet fick med en extra att-sats om att kommunens fiberverksamhet tydligt ska redovisas som en egen balansräkningsenhet från och med delårsbokslutet 2016.

Bland att-satserna fanns också att personal motsvarande en person, en tekniker, ska överföras från Hessleholm Network till kommunen. Tillträdesdagen skulle vara den 1 juni.

Kenny Hansson (M) drev frågan om återremiss. Motiveringen var dels att det inte var klarlagt om bolagets skuld på 2,3 miljoner kronor var inräknad i den maximala köpeskillingen eller skulle läggas till, dels att fullmäktige inte fick med SD:s reservation och FV:s protokollsanteckning i protokollet från kommunstyrelsemötet. Dessa lästes dock upp på mötet och ska sedan bifogas protokollet.

Måndagens kommunfullmäktige hölls i Hantverksgården i Hästveda. Foto: Berit Önell
Måndagens kommunfullmäktige hölls i Hantverksgården i Hästveda. I presidiet sitter från vänster Douglas Roth(M), Lena Svensson (C), Iréne Nilsson (S) samt sekreteraren Louise Davidsson och kommunjuristen Magnus Gjerstad. Foto: Berit Önell

Konkurrensverkets nya frågor till kommunen om eventuellt olaglig konkurrensbegränsning togs upp. Men kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) citerade hellre tidningen Dagens samhälle som meddelade att SKL bryter överenskommelsen med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen om konkurrens på fiberområdet. SKL vill inte längre stå bakom formuleringar om att fibernäten i första hand ska byggas av privata aktörer och bara om sådana inte finns av kommunerna. Skälet beskrivs som att offentligt ägda fibernät gör större samhällsnytta.

Osund konkurrens

Camilla Lindhoff (S) talade om att storbolaget Telia ägnar sig åt osund konkurrens.

– Ska vi köpa Telia också, undrade därför John Bruun (L) och menade att kommunen i högsta grad ägnar sig åt osund konkurrens genom att köpa upp andra företag.

Han deklarerade att han yrkade avslag å det kraftigaste.

– Kommunen köper upp andra företag i strid mot Konkurrensverkets rekommendationer. Om det går igenom kommer vi att överklaga, sa han.

Mats Sturesson påminde om att grunderna för kommunens fiberbeslut var att alla invånare ska erbjudas fiber till samma pris och att nätet ska vara öppet för andra aktörer att hyra in sig på.

– Kommunen inte kan garantera alla invånare fiber, åtminstone inte för de pengar som vi avsatt, sa John Bruun.

Mats Sturesson betonade då att det är 95 procent som ska ha fått fiber till 2020, de fem procenten får vänta.

Samma pris till alla?

Björn Widmark och FV var emot fiberetableringen från början och anser inte att det ska vara en kommunal verksamhet. Han ifrågasatte nu beslutet att alla ska ha samma pris, 19 000 kronor.

– I Ignaberga får invånarna betala olika pris för kommunalt vatten eftersom det är dyrare att bygga ut till vissa fastigheter.  Vi fick fiber för 15 000 kronor i vår by med bara ett 100-tal invånare. Andra byar var också på gång, men nu har allt avstannat genom att kommunen lagt sig i, förklarade han.

Han påminde också om FV:s motion om att riva upp fiberbeslutet som ännu inte behandlats trots att den lämnades in i oktober 2015.

– Den borde snabbehandlas så att vi fick ordning på det här, sa han.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) förespråkade att kommunen skulle samarbeta med privata aktörer.

– Resultatet av det kan bli ökat tempo i utbyggnaden, sa han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se