torsjö live vers2

Nytt badhus och andra uppdrag klubbades

Nytt badhus och andra uppdrag klubbades

Ett förslag till nytt badhus vid Qpoolen ska presenteras för kommunfullmäktige senast i november. Det är ett av de tio utredningsuppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i samband med budgeten i höstas och som nu ska drivas vidare. Förutom badhuset gäller det en flytt av räddningsstationen till externt läge, exploatering för bostäder vid Kyrkskolan, framtida verksamhet i Markanhuset eller ett ungdomens hus, en ny politisk organisation med färre nämnder och färre förtroendevalda, ett gemensamt driftbolag med berörda föreningar för Österås idrottsanläggning, medborgarkontor i stadshuset, trädhusets framtid och havremagasinets framtid.

Qpoolens simhall fick stänga på måndagen på grund av för höga halter bundet klor. Foto: Berit Önell
Ett nybyggt, inte tillbyggt, badhus vid Qpoolen ska utredas och ett förslag presenteras senast i november. Foto: Berit Önell

Badhusfrågan har orsakat debatt i många år och gjorde så även när kommunfullmäktige fattade beslut om en mer konkret utredning. Beslutet blev att bygget ska rymmas inom befintlig budget på 100 miljoner kronor och att det ska vara ett nybyggt, inte ett tillbyggt, badhus. En förstudie ska påbörjas i december i år och badhuset beräknas vara färdigt den 31 december 2019. Tidigare förslag om utomhusbad finns inte längre med.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SD lade fram ett tilläggsyrkande om att uppdraget också skulle innehålla möjligheten att bygga om Qpoolen istället för att bygga nytt. Dessutom föreslog partiet att kommunen speciellt skulle titta på badhusbygget i Borås som kostade runt 56 miljoner kronor att bygga.

FV ville nöja sig med att renovera Qpoolens badhus för 23 850 000 kronor. Detta skulle vara möjligt med en enklare renovering utan höj- och sänkbar bassängbotten med mera. FV ansåg också att kommunen, innan beslut om nytt badhus fattas, måste ta ställning till vad som ska ske med de andra tre badhusen i kommunen.

– De är lika gamla som Qpoolen, vad ska hända med dem, undrade Björn Widmark.

När SD:s förslag ställdes mot FV:s i voteringen vann SD:s och ställdes i sin tur mot kommunstyrelsens som gick igenom med röstetalet 45-14. FV:s två ledamöter, som inte deltog i den andra omröstningen, lämnade in en protokollsanteckning. SD:s ledamöter reserverade sig.

75 miljoner för att flytta brandstationen

När det gällde en flytt av räddningsstationen sa både SD och FV nej av ekonomiska skäl och reserverade sig efter votering mot beslutet att ta fram förslag på nytt läge senast i november.

Syftet med flytten är att de flesta av kommunens kransorter ska kunna nås inom 15 minuter, något som blir allt viktigare när deltidskårerna har svårt att rekrytera folk. Vissa stadsdelar kommer dock att ta längre tid att nå än idag. I snitt ökar tiden tills hjälpen anländer med en och en halv minut, men tidskraven i kommunens handlingsplan uppfylls fortfarande, enligt räddningschef Daniel Sirensjös utredning, med god marginal. Kostnaden för flytten uppskattades i en volymstudie 2014 till 75 miljoner kronor.

Sälja, hyra ut eller driva i egen regi

Även trädhusets framtid orsakade debatt. Beslutet blev, enligt kommunstyrelsens förslag, att utreda tre alternativ: försäljning, uthyrning och drift i egen regi. Resultatet ska redovisas senast i december. Både FV och SD reserverade sig.

FV yrkade att trädhuset skulle säljas ”på rot” för nedmontering och borttransport på köparens bekostnad.

SD påminde om att trädhuset varit en förlustaffär sedan den byggdes 2006 och föreslog att det i första hand hyrs ut med vinst. Om inget sådant kontrakt tecknats senast den 31 augusti bör det istället säljas till högstbjudande som får montera ner det och återställa platsen. Om inget sådant anbud kommer in får kommunen själv montera ned huset och därefter sälja det till högstbjudande.

SD ansåg inte heller att kommunen har råd med ett Ungdomens hus och menade därför att det är onödigt att lägga tid och pengar på att utreda ett sådant. Partiet reserverade sig mot beslutet att utreda ett Ungdomens hus där barn och ungas delaktighet och inflytande ska stärkas. Eventuell samverkan med Markanhuset ska också utredas. Uppdraget ska redovisas i december.

Övriga uppdrag gick igenom utan voteringar och reservationer. Fullmäktige ansåg dock att havremagasinets framtid redan är utredd och beslöt därför att avsluta det uppdraget. FV avstod från att delta i beslutet och lämnade en protokollsanteckning med motiveringen att partiet anser att kommunen borde köpa byggnaden med hela fastigheten istället för att hyra den av det kommunala bolaget Hibab. På det sättet skulle kommunen skapa handlingsfrihet för utvecklingen av området Norden.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se