torsjö live vers2

Kommunen motsätter sig riksintresse

Kommunen motsätter sig riksintresse

Byggnadsnämnden i Hässleholm underkänner Naturvårdsverkets förslag att avsätta områden som riksintresse för friluftsliv vid Hovdala-Finjasjön och Vittsjö-Vieån-Skeingsjön.

– De kommer att vara ett hinder för kommunens bostadsutveckling, skriver byggnadsnämnden i ett yttrade till Naturvårdsverket som nu håller samråd inför beslutet.

Nämnden vill i båda fallen se mindre områden som riksintresse.

Ersättaren Björn Widmark (FV) ville godta områdena och lämnade en protokollsanteckning.

Kartbilden visar kommunens förslag till riksintresse för friluftsområde enligt dagens gränser för Hovdala, den röda linjen visar det område som i kommunens översiktsplan 2007 utpekats som lämpligt för friluftsliv.
Kartbilden visar kommunens förslag till riksintresse för friluftsområde enligt dagens gränser för Hovdala, den röda
linjen visar det område som i kommunens översiktsplan 2007 utpekats som lämpligt för friluftsliv.

Naturvårdsverket vill skydda samma områden som länsstyrelsen föreslog 2014. Även då motsatte sig byggnadsnämnden omfattningen av skyddet som sträcker sig från Hässleholms stad ut till Finjasjön, runt nästan hela sjön och en bra bit öster och söder därom. Det krockar därmed med flera av kommunens planer för utbyggnad av bostäder och verksamheter, bland annat på Garnisonen och i Finjasjöpark.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

2014 föreslog byggnadsnämnden att riksintresset skulle begränsas till det område som i kommunens översiktsplan från 2007 pekades ut som särskilt intressant för friluftslivet. Nu har byggnadsnämnden utökat sitt förslag något. Nämnden hänvisar dock fortfarande till översiktsplanen samt området kring Hovdala med dess natur- och kulturvärden.

I områden som utpekas som riksintresse för friluftsliv ska stor hänsyn tas till natur- och kulturvärden.

Naturvårdsverket skriver i sin värdebeskrivning av Hovdala-Finjasjön: ”Åtgärder, verksamheter och andra intressen som påtagligt kan skada områdets värden är särskilt bebyggelseexploatering, anläggande av vindkraft, täktverksamhet samt bullerstörande verksamheter. Försämring av vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag kan skada värdena.”

Byggnadsnämnden påpekar i sitt yttrande att totalt 130 kvadratkilometer, motsvarande cirka tio procent av kommunens yta, har pekats ut som riksintresse för friluftsliv. Till detta kan sedan läggas områden med riksintresse för vindkraft, totalförsvaret, kulturmiljö, värdefulla ämnen samt infrastruktur.

– Alltför stora områden medför en oacceptabel inskränkning i det kommunala självstyret och kan försvåra annan viktig utveckling i kommunen, till exempel nya attraktiva bostäder, skriver nämnden.

Nämnden påpekar också att Hässleholms reningsverk ligger inom det utpekade området och att det både finns planer på utbyggnad av befintligt järnvägsspår till fyrspår och förslag till höghastighetsjärnväg som kan komma att skära rakt igenom det utpekade området.

När det gäller Vittsjöområdet har stora delar av tätorten tagits med i Naturvårdsverkets förslag. Byggnadsnämnden vill att dessa och tillhörande utvecklingsområden i översiktsplanen utgår så att sjönära tomter kan byggas ut. I andra hand vill kommunen att ett redan utpekat intresseområde för naturvård sammanfaller med riksintresse för friluftsliv.

Byggnadsnämnden nämner i sitt yttrande att en uppdaterad kommuntäckande översiktsplan ska tas fram under 2017. Parallellt planeras nya eller uppdaterade fördjupade översiktsplaner för kommunens stationsorter. Som underlag för den fördjupade översiktsplanen för Hässleholm pågår en uppdatering av grönplanen och som underlag för den kommuntäckande översiktsplanen kommer naturvårdsplanen att ses över.

Björn Widmark ansåg inte att det fanns skäl för kommunen att minska på riksintresseområdena.

– Det är för oss obegripligt att Hässleholms kommun inte kan ställa sig positiv till att bland annat Hässleholmsgården med tillhörande naturområde ska få ingå i riksintresseområdet för friluftsliv, skriver han bland annat i sin protokollsanteckning.

Han förklarar att FV anser att området mellan centrum och Finjasjön bildar ett naturligt naturstråk ut till sjön och Hovdalaområdet.

– Detta måste vi vara rädda om och inte – som nu planeras – exploatera för byggnation mer än 1 000 meter från järnvägsstationen, skriver han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se