torsjö live vers2

Dyr sanering kan stoppa badhusbygge

Dyr sanering kan stoppa badhusbygge

70 miljoner kronor i värsta fall och minst 16-17 miljoner kostar det att sanera mark och grundvatten inför badhusbygget vid Qpoolen i Hässleholm. Kostnaden kan stjälpa hela projektet.

– Det här är allt annat än roligt, säger Mats Olsson, projektchef på kommunens tekniska förvaltning och den som beställt mark- och miljöundersökningen.

Han förklarar att han nu ska ha en dialog med politikerna innan förberedelserna fortsätter.

– Kanske går det att bygga någon annanstans eller bygga om befintligt badhus, säger han.

En ny simhall kan bli verklighet bakom Qpoolen. Den borgerliga alliansen vill att frågan utreds. Foto: Berit Önell
Marken vid Qpoolen är kraftigt förorenad och kan kosta 70 miljoner kronor att sanera. Foto: Berit Önell

Ett badhusbygge kräver att Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning tillämpas, liksom vid bostadsbyggande. Undersökningen visar att området är kraftigt förorenat. I samtliga 22 provtagningspunkter påvisades PAH, som kan vara cancerframkallande. I två punkter var halterna så höga att de överskred gränsen för farligt avfall.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Proverna visade också oljeföroreningar i form av alifater, BTEX och aromater och tungmetaller i otillåtna halter: bly, koppar, kvicksilver, arsenik, barium, kadmium och zink.

Grundvattnet är förorenat av bland annat bensen och toluen, cancerogena PAH och olika tungmetaller, varav bly och nickel förekommer i hög halt.

Utredarna uppskattar att en fullständig sanering av området kan kosta cirka 70 miljoner kronor. Om bara marken där det nya badhuset ska byggas saneras kan kostnaden stanna på 16-17 miljoner.

– Om man väljer att bygga badhus vid Qpoolen krävs sanering i någon form, men omfattningen vet vi inte än. Det krävs ytterligare undersökningar, säger Mats Olsson.

Frågan är bland annat hur djupt ner föroreningarna ligger och hur mycket grundvattnet påverkats.

– Det som ligger så långt ner att det inte finns exponeringsrisk för människor måste kanske inte saneras, säger Mats Olsson.

De påvisade föroreningarna finns på 2,5-5 meters djup.

Soptipp och kärr

Anledningen till den höga föroreningsnivån är sannolikt att det legat en soptipp på platsen tidigare.

– Vi misstänkte att det kunde finnas föroreningar, men inte så här mycket, säger Mats Olsson.

Markens sammansättning talar dock sitt tydliga språk: en blandning av jord, sand, tegel, glas, porslin, diverse skrot, sten, betong, slagg och kompost. Under detta finns ett lager av torv och därunder sand.

Förr ska det ha varit ett kärr här.

– Vi har tittat på gamla bilder. 1928 ser det ut att ha varit ett kärr. På 1940-talet verkar området vara uppfyllt, så vi tror att tippen fanns där på 30-talet och fram till en bit in på 40-talet, säger Mats Olsson.

Han tycker att det hade varit intressant om någon äldre hässleholmare kunde berätta mer.

Marken pålades

När Qpoolen byggdes i slutet på 50-talet pålades det eftersom grundläggningsförhållandena inte var stabila.

– Det berodde inte bara på soporna, torv har dålig bärighet, säger Mats Olsson.

Qpoolens simhall fick stänga på måndagen på grund av för höga halter bundet klor. Foto: Berit Önell
Qpoolens nuvarande simhall byggdes på 1970-talet. Foto: Berit Önell

I början på 70-talet byggdes simhallsdelen och då pålades marken under omklädningsrummen, men inte under bassängen.

Men det var de pålade delarna som senare sjönk cirka en halvmeter och fick förstärkas under 90-talet.

Frågan är nu om det blir för dyrt att sanera för att bygga nytt badhus vid Qpoolen. Det lär i alla fall inte gå att uppfylla kommunfullmäktiges beslut från i juni om att presentera ett förslag till nytt badhus senast i november. Att lägga till 70 miljoner för sanering när budgeten är satt till 100 miljoner kronor kan bli svårt att motivera.

– Det är en hisklig summa pengar, säger Mats Olsson.

Frågeställningarna ska nu läggas fram för politikerna i kommunledningen. En dialog med miljökontoret pågår också.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se