Gruppen-3a-328x120

Får inte bygga höghus nära reningsverket

Får inte bygga höghus nära reningsverket

Johan Barnekow får inte bygga höghus på Sjörröds gård. Fastigheten ligger för nära reningsverket i Hässleholm. Planchef Gertrud Richter vill ha ett förbud mot både flerfamiljshus och byggnader högre än två våningar inom 750 meter från verket. Det innebär en helomvändning jämfört med byggnadsnämndens beslut hösten 2013 då dess ordförande var nuvarande kommunalrådet Mats Sturesson (C ).

Richter förklarar att stadsbyggnadskontoret nu ska titta på hela området väster om Hovdalavägen, bland annat med tanke på att reningsverket kan behöva större yta när befolkningen växer.

Det blir inga höghus på Sjörröds gård. Kommunen illustrerade förslaget till detaljplan med en lantlig idyll framför fyravåningshusen.
Det blir inga höghus på Sjörröds gård. Förslaget till detaljplan illustrerades med en lantlig idyll framför fyravåningshusen.

Sjörröds gårds ägare, friherren och tidigare vice ordförande i byggnadsnämnden Johan Barnekow (M), ansökte om att få bygga tre fyravåningshus i första skedet, men ville ha möjlighet att bygga ytterligare två.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I beslutsförslaget inför byggnadsnämndens sammanträde på tisdag skriver stadsbyggnadskontoret att bostadsutbyggnaden är olämplig.

– En utbyggnad, enligt förfrågan, kan äventyra Hässleholms reningsverks verksamhet som är en viktig samhällsfunktion, heter det.

Stadsbyggnadskontoret föreslår ett förbud mot flerfamiljshus, ”det vill säga en byggnation som innebär en ny koncentration av boende i området inom 750 meter från reningsverket”. Inom området föreslås dessutom förbud mot all byggnation som är högre än två våningar.

– Vi vill inte behöva stänga reningsverket på grund av klagomål, säger Gertrud Richter till Frilagt.

Bakterien, även kallad smutsvattensvamp, som finns i Sötekärrsbäcken kan ha kommit från reningsverket. Foto: Berit Önell
Stadsbyggnadskontoret vill inte ha höghus nära reningsverket. Foto: Berit Önell

Hon ser en större risk för klagomål på exempelvis lukt från reningsverket om fler bostäder byggs nära reningsverket.

– Vi är oroliga för att vårt reningsverk inte ska klara kraven i framtiden, säger hon.

Helomvändningen beror egentligen inte på att något nytt har tillkommit i sak.

– Inga nya utredningar har lagts till, säger Gertrud Richter.

Dock innebär Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnvägen att Hässleholms kommun tillsammans med Kristianstad förbinder sig att bygga totalt 7 000 nya bostäder till år 2035.

Gertrud Richter säger att det kan bli cirka 4 000 nya bostäder i Hässleholms kommun.

– Det finns gränser för vad reningsverket klarar idag. Vi vill säkra det för framtiden, förklarar hon.

En miljard för att flytta reningsverket?

Hon förutsätter att reningsverket måste söka nytt tillstånd hos länsstyrelsen när invånarantalet växer. När det blir beror på hur snabbt antalet anslutna bostäder ökar.

– Att flytta reningsverket går inte, jag har hört att det skulle kunna kosta en miljard kronor, säger Gertrud Richter.

Hon berättar att Hässleholms vatten istället, tillsammans med stadsbyggnadskontoret och miljökontoret, håller på att se över hur mycket mer yta man behöver ta till för att ha marginal för de nya invånarna.

– Till exempel kan det behövas nya dammar. Vi måste utgå ifrån en försiktighetsprincip, säger Gertrud Richter.

Att modernisera reningsverket så att det går att ha bostäder närmare ser hon inte heller som realistiskt.

– Det är en kostnadsfråga, säger hon.

Gäller bara i detta fallet

Gertrud Richter förklarar att ställningstagandet om Sjörröds gård inte innebär att förutsättningarna för skyddsavstånd till reningsverket är klara.

Det är alltså inte säkert att 750 meter blir gränsen för hur nära reningsverket flerfamiljshus eller byggnader som är högre än två våningar generellt får byggas.

– Det gäller bara i detta fallet. Vi är inte färdiga med detaljplanen för reningsverket där skyddsavstånden ska ingå, säger Gertrud Richter.

Om någon annan vill bygga något liknande på samma avstånd lär bedömningen dock bli likartad.

– Absolut. Men det handlar framför allt om höjden som gör att det eventuellt kan bli mer problem med lukt från reningsverket, säger Gertrud Richter.

Barnekow kan få bygga ändå

Det är dock inte omöjligt att Johan Barnekow ändå får bebygga Sjörröds gård i framtiden. Richter berättar att han är lovad en fortsatt dialog om hur man kan bygga i området.

– Vi har lovat att återkomma, säger hon.

Hon förklarar också att stadsbyggnadskontoret nu ska fortsätta arbetet med detaljplanen för reningsverket.

– Vi ska titta på hela området väster om Hovdalavägen, med tanke på reningsverket och övrig utveckling i området och även hur det ska knytas till centrum, säger hon.

Hus för högexploaterade stadsmiljöer

Hösten 2013 beslöt byggnadsnämnden att ta förslaget om detaljplan för Sjörröds gård, Hässleholm 89:87, vidare till samråd.

Byggnadsnämnden ansåg att planförslaget överensstämde med intentionerna i kommunens översiktsplan. Länsstyrelsen menade tvärtom att byggplanerna ”hör till högexploaterade stadsmiljöer”.

Länsstyrelsen, miljönämnden, grannar och många andra lämnade kritiska samrådsyttranden. Länsstyrelsen hotade till och med att ingripa om förslaget inte utreddes bättre, främst när det gällde den lokala värmeanläggningens närhet till bostäder och förskola, men också risker och konsekvenser av att placera bostäderna så nära reningsverket (600 eller 700 meter, beroende på varifrån det mäts).

En policy som inte gäller för alla

Länsstyrelsen hänvisade till Boverkets tidigare rekommendationer om 1 000 meter mellan bostäder och reningsverk. Enligt Hässleholms vattens policy om skyddsavstånd till reningsverket från 2008 ska nya bostadsområden inte tillåtas inom 1 000 meter från reningsverket. Inom 300 meter förbjuds bygglovspliktiga åtgärder som annat än marginellt påverkar fastigheters värde och där kan fastigheter lösas in vid klagomål.

Här stod huset som Linus fick riva 2013. Foto: Berit Önell
Här stod huset som Linus Jepsson fick riva 2013. Foto: Berit Önell

2013 pressades dock Linus Jepsson att riva och sälja sin fastighet inom 300 meter på grund av policyn samtidigt som flera andra fastighetsägare fick bygglov i strid med policyn –  och samtidigt som byggnadsnämnden alltså drev detaljplanen för Sjörröds gård vidare.

Mats Sturesson förklarade efter byggnadsnämndens beslut att det inte fanns någon anledning att avbryta planprocessen.

– Ur byggnadsnämndens synvinkel är Hässleholms vatten en intressent bland många andra, sa han då till Norra Skåne och konstaterade att bolaget får lämna ett yttrande i samrådsförfarandet, liksom andra berörda myndigheter och grannar.

Enligt kommunledningen är policyn inte bindande. I förslaget till ny fördjupad översiktsplan, som presenterades förra året, är ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter inte längre aktuellt utan bara ett inre på 300 meter och därutöver en prövning i varje enskilt fall på upp till 1 000 meters avstånd. Länsstyrelsen ifrågasätter kommunens underlag för denna syn på skyddsavstånden och bland annat därför omarbetas den fördjupade översiktsplanen nu.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se