torsjö live vers2

200 lägenheter trots buller i Paradiset

200 lägenheter trots buller i Paradiset

Så här ser planförslaget ut i en vy mot söder med bostäder och parkeringshus på Vänhem närmast och Paradiset på andra sidan Kristianstadsvägen.
Så här ser planförslaget ut i en vy mot söder med bostäder och parkeringshus på Vänhem närmast och Paradiset på andra sidan Kristianstadsvägen.

Upp till 200 nya lägenheter, vårdcentral, äldreboende, butiker och parkeringshus ingår i förslaget till detaljplan för Paradiset och Vänhem som från och med imorgon är på samråd. Bullret från järnvägen och Kristianstadsvägen överskrider regeringens förordning, men kan ändå godtas med hjälp av höga bullerplank, ljuddämpande fönster och fasader samt särskilda planlösningar.

Paradisets historiska parkområde krymper betydligt, men ambitionen är att höja kvaliteten på det som blir kvar genom bland annat odlingsytor och lekplatser. Föroreningar i marken kan dock ställa till det, på ett par punkter är nivåerna så höga att de överskrider gränsen för farligt avfall.

Målsättningen är att "höja kvaliteten" på den del av Paradiset som blir kvar.
Målsättningen är att ”höja kvaliteten” på den del av Paradiset som blir kvar.

Orsaken till föroreningarna är troligen bekämpningsmedel från den tid då området hyste SJ:s plantskola. PAH och tungmetaller överskrider gällande nivå för bostadsbyggande, känslig markanvändning, för två av de tre planerade kvarteren. Det är dock bara på en punkt i Paradisets kvarvarande parkområde längs järnvägen som klassificeringen blir farligt avfall. Även på Vänhem finns föroreningar på den nivån.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt detaljplanens behovsbedömning ska ytterligare markundersökningar göras för att kartlägga utbredning och omfattning av föroreningarna. Någon miljöbedömning ska dock inte behövas, trots föroreningarna, bullernivåerna och att Paradisets parkmiljö förändras radikalt.

Stadsodling på allmänna ytor och ett allmänt växthus föreslås. Husen ska dessutom få byggbara bjälklag för takträdgårdar. En damm som går över i meandrande bäckar och upplysta fontäner finns också med i planerna.

Historiska värden

Planförslaget konstaterar att Paradiset har ett samhällshistoriskt och socialhistoriskt värde och visar hur Hässleholm tidigare sett ut samt järnvägens betydelse.

– De kvarvarande byggnaderna hör till de äldsta i Hässleholm och bör därför bevaras, skriver planarkitekt Lisa Hofer och planchef Gertrud Richter.

Här syns den del av Paradisets kvarvarande park som kommer närmast det nybyggda hus med centrumverksamheter och bostäder där även en vårdcentral kan placeras.
Här syns den del av Paradisets kvarvarande park som kommer närmast det nybyggda hus med centrumverksamheter och bostäder där även en vårdcentral kan placeras.

Det mesta av Paradisets kvarvarande park är idag inte planlagd. Detaljplanen i den östra delen, mot Östergatan och ovanför järnvägsbostäderna (ordenshusen) som nu är park föreslås ändras så att bostäder, centrumverksamhet och vård tillåts. Här kan det bli äldreboende. Samma beteckningar blir det i ytterligare ett nybyggt kvarter, väster om Käringträtan, där vårdcentralen kan placeras. Ett tredje kvarter med bostäder och centrumverksamhet planeras söder om detta. Husen får vara högst fyra våningar. Järnvägsbostäderna får också användas till bostäder och centrumverksamhet.

Befintliga byggnader ska skyddas och får inte förvanskas. Järnvägsbostäderna och SJ:s boställeshus får starkast skydd, men inte heller det kraftigt ombyggda Kärringträtan får rivas. Boställeshuset, där socialförvaltningen under många år drivit Lyktans öppenvård för missbrukare, kan istället bli kafé med uteservering. Här föreslås odlingar där skörden kan användas i kaféet.

Vänhems vårdcentral får däremot rivas för att ge plats åt ett parkeringshus i fyra våningar med möjlighet till en våning under jord samt bostadshus i fem respektive två våningar mot Eckernfördeparken. Ovanpå parkeringshuset kan det bli bostäder i form av radhus med trädgårdar. Kring dem krävs ett 1,7 meter högt bullerplank.

Fyra meters bullerplank räcker inte

Enligt trafikbullerutredningen kommer husen i Paradiset, trots åtgärder, inte att klara bullerförordningens riktvärden för trafikbuller vid nya bostäder. Bullret vid fasad får vara högst 55 decibel. Inomhus gäller enligt Boverket 30 decibel för rum för sömn, vila och daglig samvaro. Riktvärdena överskrids alltså, men förordningen medger detta om minst hälften av rummen i en bostad är vända mot en sida där 55 decibel inte överskrids vid fasad och maximal ljudnivå på 70 decibel inte överskrids nattetid.

Dessutom behövs en fyra meter hög bullerskärm mot järnvägen och två meter mot Kristianstadsvägen. Skärmarna bidrar också till att förbättra ljudmiljön i parken. Enligt behovsbedömningen kan exploatering av delar av området finansiera bullerplanken.

Gamla träd och högstubbar skyddade

En mindre park bevaras mellan järnvägsbostäderna, till vänster, och den nya bebyggelsen, sett från Östergatan.
En mindre park bevaras mellan järnvägsbostäderna, till vänster, och den nya bebyggelsen, här sedd från Östergatan.

Ett antal gamla träd och ett par högstubbar skyddas i detaljplanen och får inte avverkas. Nya träd ska planteras, gärna exotiska. En mindre park planeras norr om järnvägsbostäderna. Där ska också regnvatten samlas upp vid behov. Annars finns risk för översvämningar i området och det sydligaste kvarteret får därför inte ha källare. Vårdcentralen kan få undantag för ambulansintag och besöksparkeringar i källarplan.

Doktorns backe ska få fortsätta att vara en skogsbacke i området, men den igenvuxna promenadvägen Hälsoslingan ska restaureras och en temalekpark eventuellt anläggas. Ytterligare gång- och cykelvägar ska anläggas genom Paradiset och binda samman flera stadsdelar. Utegym, sittplatser och belysning ska också öka aktiviteten och tryggheten i området.

Det centrumnära läget 500 meter från stationen har bidragit till att exploatering blivit aktuell, trots att både gällande grönplan och det förslag till ny grönplan som är ute på remiss anger att parker inte ska exploateras.

Gällande grönplan från 2002 varnar för kortsiktig planering.

– Det är frestande att utnyttja parkmark för att förtäta staden, säger den.

Närhet till stationen motiverar exploatering

Enligt planförslaget tas hänsyn till grönplanen genom att de mest värdefulla delarna av Paradisets park bevaras: Doktorns backe och naturremsan längs järnvägen samt parken utanför boställeshuset.

– Närheten till kollektivtrafik är det starkaste skälet till varför det är motiverat att ta central parkmark i anspråk för bebyggelse, skriver kommunens tjänstemän i behovsbedömningen.

De betonar också att fler bostäder i stationsnära läge minskar behovet av biltransporter och främjar hållbara transporter.

Byggnadsnämnden beslöt i december att gå vidare med förslaget till samråd. Eftersom området är av betydande intresse för allmänheten ska det handläggas med så kallat utökat planförfarande, vilket innebär att fastighetsägare och andra berörda kan lämna synpunkter i två skeden, dels nu under samrådet och dels vid det kommande granskningsskedet innan beslut fattas.

Samrådet pågår till den 17 mars. Handlingarna är tillgängliga på Stadshuset, på stadsbiblioteket och på kommunens hemsida.

Den 9 mars planeras en dialogträff.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
2016-12-13 Vill ändra detaljplan och exploatera Paradiset

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se