torsjö live

Ingen avrådan från att äta fisk med nervgift Blågrön algsoppa med död fisk i Björkviken

Ingen avrådan från att äta fisk med nervgift Blågrön algsoppa med död fisk i Björkviken

Algblomningen i Björkviken var kraftig på tisdagskvällen och död fisk låg längs hela strandkanten. Men det finns ingen anledning att avråda från att äta fisk från Finjasjön, enligt kommunen.

Finjasjön lider fortfarande av ovanligt kraftig algblomning. I Björkviken var vattnet på tisdagskvällen tjockt av blågröna alger och längs hela strandkanten låg död fisk.

– Det finns ingen anledning av avråda folk från att äta fisk från Finjasjön, skriver tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) i ett pressmeddelande på onsdagen och hänvisar till kontakter med Livsmedelsverket angående nervgiftet BMAA som produceras av algerna och anrikas i fisken i Finjasjön.

Dahlström tonar inte bara ner riskerna med BMAA som kan orsaka sjukdomar som ALS och Alzheimers utan också att Finjasjögruppen inte informerat om resultaten av Stockholms universitets forskning om Finjasjöfisken före Frilagts avslöjande i förra veckan. Det trots att studien publicerades redan 2015 och att gruppens algexpert Heléne Annadotter var delaktig i forskningen.

Miljöinspektör Daniel Rasmusson säger till Frilagt att han anser att både berörd allmänhet och beslutsfattare bör få del av all relevant information.

– Även om vi inte har alla forskningsresultat är det här ytterligare en anledning att ta krafttag mot algblomningen, säger han också.

Arne Dahlström uttalar sig nu i ett pressmeddelande och säger att kommunen inte får gå ut med restriktioner mot att äta fisk från Finjasjön utifrån forskningsstudien om nervgiftet BMAA. Foto: Urban Önell

Tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) har varit onåbar sedan Finjasjögruppens krismöte för en vecka sedan. Han gick inte heller att nå efter att pressmeddelandet skickats ut på onsdagen.

I pressmeddelandet konstaterar han att det inte finns några gränsvärden för BMAA i fisk.

Efter kontakt med toxikologer på Livsmedelsverket bedömer han att kommunen varken får eller bör gå ut med restriktioner kring att äta fisk baserat på forskningsstudien.

– Vi har ingen anledning att skrämma upp folk i bygden med anledning av den forskningsstudie som gjordes för några år sedan på fisk i Finjasjön, skriver han.

Han kommenterar inte att Finjasjögruppen istället marknadsfört braxen, den fiskart som oftast innehåller BMAA, som en god matfisk och skänker bort den i samband med vårdfiskena som ingår i sjörestaureringsprojektet.

Han lyfter fram att de halter av BMAA som påträffades i Finjasjön var liknande de halter som detekterats i fisk från Östersjön, men nämner inte att gösen i Finjasjön hade högre nivåer.

Lägre halter än i Lake Taihu i Kina

Vattnet var på tisdagskvällen grönt och tjockt i Björkviken.

Dessutom betonar han att halterna i Finjasjön var lägre än halter i fisk från bland annat Lake Taihu i Kina, en av världens mest förorenade sjöar med extrema algblomningar. En miljöaktivist som slog larm om industriutsläpp till sjön dömdes till fängelse i tre år. Efter avtjänat straff slog han på nytt larm, denna gång om att myndigheterna försökte tysta uppgifter om ytterligare föroreningar i sjön.

I pressmeddelandet skriver Arne Dahlström att kopplingen mellan BMAA och ”vissa neurologiska sjukdomar” aktualiserades i samband med att Bo Landins film ”Toxic puzzle” visades av SVT:s Vetenskapens värld i maj i år.

Forskningsprojektet påbörjades dock redan hösten 2011. Dahlström framhåller att Finjasjögruppen verkade för att forskningen skulle bli av efter frågor från boende vid sjön, men tonar samtidigt ner Heléne Annadotters roll till att hon levererade fisk till Stockholms universitet. Enligt gruppens egen rapport inom det Leader-Lovaprojekt som pågick 2011-2012 var hon också på plats i Stockholm och hjälpte till att analysera en del av fisken.

203 fiskar ingick i studien

Totalt 203 fiskar skickades, enligt studien, upp till Stockholm för analys, inte 136 som Dahlström nu skriver och inte 10 som Heléne Annadotter och Finjasjögruppens ordförande Gunnar Swärdh påstod i förra veckan.

Pressmeddelandet förklarar inte varför Finjasjögruppen inte informerat om forskningsresultaten, men meddelar att allmänheten kan ladda ner rapporten gratis från internet.

– Studiens resultat har diskuterats i Finjasjöarbetsgruppen, skriver Dahlström.

Han förklarar att gruppen initierats av tekniska nämnden och består av ”sakägare” och ”sakkunniga” med intresse för Finjasjöns förbättring.

Han förklarar att åtgärder som att varna för att äta fisk eller andra livsmedel som anses farliga ligger inom miljönämndens ansvarsområde.

Det var också en av anledningarna till att Agne Nilsson (C), tidigare ordförande och nu andre vice ordförande i miljönämnden efter Frilagts artiklar förklarade att han förväntade sig att få information vid nästa sammanträde i nämndens beredningsutskott. Han syftade då både på forskningen om BMAA i fisk och om att nervgiftet, enligt amerikanska studier som Heléne Annadotter hänvisade till som tillförlitliga, sprids med luften och ökar risken för ALS hos boende i vindriktningen nära sjöar med frekventa algblomningar.

Skyddsavstånd till sjön?

– Forskningen är oerhört intressant. Det har gjorts studier, men det är väldigt komplext och svårt att med säkerhet säga något om gränsvärden eller skyddsavstånd till sjön, säger Daniel Rasmusson som konstaterar att problemet är globalt.

– WHO skulle kanske kunna utfärda rekommendationer utifrån en försiktighetsprincip? Det finns ju bevisligen forskning som indikerar samband med sjukdomarna, säger han.

Samtidigt menar han att det är viktigt att vara lite försiktig med tidiga forskningsresultat.

– Man får vara noga med att säga att det finns en viss trend, men att det finns svårigheter med att översätta till rent konkreta åtgärder, säger han.

Han konstaterar att miljönämnden är tillsynsmyndighet och har ett ansvar och att även de rådande problemen med algblomningarna och fiskdöden vid Björkviken måste utredas. Han kommer att ta upp dem till diskussion med kollegorna.

Prover oftare eller på fler ställen?

– Vi får se om det finns anledning att se över våra rutiner, säger han och menar bland annat om prover ska tas oftare eller på fler ställen. Det vi gör är kanske otillräckligt. Hur ska vi i så fall gå vidare?

Han misstänker att fisken kan ha dött av syrebrist.

– Det blir ofta syrebrist när alger bryts ner.

Stora båtar kan störa sedimenten

Ofta är det svårt att dra slutsatser när något akut händer eftersom många faktorer kan spela in. Den här gången talar dock det mesta för att Finjasjön inte skulle få så kraftiga algblomningar denna sommar. Vädret har mest varit regnigt och inte särskilt varmt och över 50 ton vitfisk som gynnar algerna genom att böka i sedimenten på bottnarna har tagits upp i vårdfisket sedan förra sommaren.

Men även annat än fisk kan störa sedimenten.

– Stora båtars propellerrörelser kan orsaka omrörning i vattnet som påverkat sedimenten, säger Daniel Rasmusson.

Plötsliga översvämningar och utsläpp skadar givetvis sjöns hälsotillstånd. Den ständiga belastningen från Hässleholms reningsverk och näringstillförsel uppströms från andra reningsverk, enskilda avlopp med mera är dock avgörande faktorer.

Stänga av dräneringspumparna?

Pumpstationerna trycker ut vattnet från dräneringen av Hovdalas åkrar i åarna.

Tormestorpsån, som tillför mest näring till sjön, får liksom Hovdalaån näringsrikt vatten i stora kvantiteter från pumpar i dräneringssystemen vid åkrarna nära sjön. Dessutom är åkrarna på den tidigare sjöbottnen återkommande översvämmade. Kommunfullmäktige har beslutat att utreda vad det skulle innebära att sluta odla åkrarna och anlägga våtmarker istället, men ärendet verkar ha hamnat mellan stolarna. Någon provtagning sker inte heller nedanför pumparna.

– Våtmarker skulle ge stora positiva effekter. Man får också fundera över lämpligheten i att odla där, säger Daniel Rasmusson.

Att stänga av pumparna hade troligen gett snabb effekt på sjön.

– Ur rent miljöperspektiv är det sannolikt det bästa alternativet, säger Daniel Rasmusson.

Han konstaterar att sådana beslut hamnar hos ansvariga politiker.

– Finjasjön hade absolut mått bäst om näringstillförseln kunde minimeras, säger han.

Vindarna, som på tisdagen låg på mot Björkviken, vände på onsdagen. Vattnet blev för tillfället åter klart och de döda fiskarna spolades bort. Istället såg det, som oftast, sämre ut vid Sjörröd.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
2017-07-25 Alger bildar nervgift som anrikas i Finjasjöfisk – kommunen ger bort den som matfisk istället för att varna

2017-07-27 Algernas nervgift kan spridas via luften till boende – Finjasjögruppen ska inte informera

2017-07-27 Finjasjögruppen ska kontakta Livsmedelsverket om nervgiftet i fisken

2017-07-28 Politiker vill ha information om nervgift från alger

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se