torsjö live

Debatt om trädhus, ungdomshus och markanvisningstävling

Debatt om trädhus, ungdomshus och markanvisningstävling

Alla partier utom SD var vid måndagskvällens kommunfullmäktige i princip överens om att låta hyresavtalet för trädhuset på Hovdala fortsätta de fyra år som återstår. Motståndarna var med på det för att slippa betala 1,85 miljoner kronor för att riva upp hyresavtalet – som det kommunala bolaget tecknade med tekniska förvaltningen för fem år framåt efter att fullmäktige beslutat att framtiden för det omstridda huset skulle utredas. Folkets väl fick stöd av större delen av den borgerliga alliansen för sitt förslag att stryka en formulering om att trädhuset även fortsättningsvis ska drivas i egen regi, men det räckte inte till majoritet.

Röstningstekniken krånglade vid de många voteringarna i fullmäktige.

Som så ofta hade fullmäktige problem med tekniken för omröstningar och tvingades kontrollräkna.

SD ville riva upp avtalet redan från den 1 september och sälja trädhuset för att bli av med framtida kostnader.

Frågan har diskuterats mycket sedan beslutet i budgetfullmäktige i november 2015 om ett antal uppdrag där en utredning av framtida driftsform för trädhuset ingick. Trots att det lutade åt en majoritet för att säga upp hyresavtalet tecknade Hibab i juni 2016 ett femårigt hyresavtal med kommunen och dess tekniska förvaltning.

I december 2016 blev beslutet i fullmäktige en återremiss för att tekniska nämnden skulle utreda möjligheten att häva hyresavtalet.

Hibabs bud på 1,85 miljoner kronor motsvarar hyressumman för återstoden av hyrestiden, fyra år.

Pär Palmgren (M).

Den rådande parlamentariska situationen innebär att de rödgröna partierna, som vill ha kvar trädhuset, trots att de lämnat ordförandeposterna har majoritet i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott som förbereder ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt i maj i år att föreslå fortsatt drift i egen regi. Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och Patrik Jönsson (SD) yrkade avslag och reserverade sig.

Kommunledningskontoret samrådde sedan med den politiska ledningen och föreslog att fullmäktige skulle godkänna utredningen och lägga den till handlingarna. Så blev det alltså också, men först efter debatt.

Patrik Jönsson (SD). Foto: Urban Önell

– Denna mycket kostsamma skapelse kostar cirka en halv miljon kronor per år, pengar som vi kunde använda bättre. Exempelvis inom omsorgen, sa Patrik Jönsson.

Han menade också att pengarna för återstående hyra måste gå att återfå via ägardirektiv eftersom Hibab är ett kommunalt bolag.

Pär Palmgren förklarade att han tyckte att det låg en hel del i det Jönsson sagt.

– Men mot bakgrund av att Hibab nyligen tecknat hyresavtal och den kostnad det innebär att bryta det så avstår vi tills vidare från att driva denna fråga, sa han.

När Björn Widmark (FV) föreslog en ändrad formulering för att avtalet inte bara ska rulla vidare efter de fem åren stödde han den, men den gick alltså inte igenom.

Helena Malje (S)

Kulturnämndens andre vice ordförande Helena Malje med flera från den rödgröna sidan talade för att fortsatt och långsiktigt ägande av trädhuset.

– Upplevelsen och utsikten ska inte tas ifrån invånarna, deklarerade hon och berättade att 10 000 personer besökte trädhuset 2016 då öppettiderna utökades.

Patrik Jönsson replikerade att SD inte hade tänkt sälja utsikten utan den kvarstår även om trädhuset tas bort.

Björn Widmark påminde om att Folkets väl gick till val på bland annat att trädhuset skulle avvecklas.

Björn Widmark (FV). Foto: Anders Thall/knallofall.se

– Vi vill sälja det på rot för nedmontering, vad priset blir är oväsentligt, sa han.

Trots detta var han alltså också med på att låta hyresavtalet fortsätta tiden ut.

Robin Gustavsson (KD) berättade att KD röstade nej till att bygga trädhuset eftersom det skulle beslutas i hast bara för att kunna visas upp under Bodagarna för elva år sedan. Nu föreslog han att huset skulle användas som en del i ett utbyggt Hovdalaområde för att skolbarn ska komma ut och lära sig om naturen, något som oroade Björn Widmark.

– Det talas om övernattningsstugor och annat. Skolorna kan tydligen inte låta barnen bara gå ut i naturen och lära sig om den som den är, sa han.

John Bruun (L) tyckte inte att Hibab skulle hyra ut till kulturnämnden som i sin tur hyr ut till en entreprenör.

– Om vi ska ha bolag kanske de ska syssla med bolagsverksamhet, sa han.

Det blev två voteringar i frågan, först om FV:s eller SD:s förslag skulle ställas mot kommunstyrelsens. Det blev FV:s. I den andra voteringen mötte alltså FV:s förslag kommunstyrelsens.

Ungdomens hus orsakade också debatt. FV och SD ville stryka tre av de sex punkterna i förslaget: en politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet och fullmäktige ska tillskjuta 200 000 kronor för att kommunledningskontoret ska fortsätta utreda projektet i år och 400 000 kronor nästa år, det vill säga totalt 600 000 kronor.

– Ungdomsverksamheten ligger oss varmt om hjärtat. Men varför ska det kosta 600 000 kronor till att utreda och varför behövs en politisk styrgrupp? Lägg pengarna direkt till Markan istället, sa Björn Widmark som också påpekade att det gjordes en omfattande utredning om ett ungdomens hus redan 2008.

Johan Kronqvist (SD) som varit med i en grupp som utrett frågan tillsammans med Robin Gustavsson och Joachim Fors (S) var av samma uppfattning.

– Den fortsatta utredningen kan skötas av tjänstemän i den befintliga organisationen, sa han.

Gustavsson och Fors uttryckte förvåning över hans uttalande och talade för att fullmäktige skulle satsa de föreslagna beloppen för att frågan skulle komma vidare. Fors betonade också att ungdomskulturen förändras och att utredningen från 2008 därför inte räcker. SD och FV fick inte stöd av fler partier och voteringen slutade därför 45-16.

Fullmäktige beslöt, utan votering, att skjuta upp beslutet om eventuell utbyggnad av Hässleholm Nord till industriområde. Budgetberedningen inför 2018 får ta ställning till om det ska genomföras till en kostnad av 130 miljoner kronor eller Röinge industriområde istället få ny detaljplan och byggas ut.

SD ville starta projekteringen av Hässleholm Nord redan den 1 oktober och reserverade sig mot beslutet.

Förslaget om riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal ledde däremot till votering. Där ville Pär Palmgren ha ett tillägg för att förebygga situationer som den med de rivningshotade historiska lärarvillorna i Hembygdsparken.

– Till dessa riktlinjer borde vi foga en passus som gör att vi kan undvika problem liknande de med villorna i Hembygdsparken. Någon slags varningsklocka, en enkel signal till kommunledningen, sa han.

Han gjorde dock inget formellt yrkande och ställde sig inte heller bakom SD:s och FV:s krav på återremiss.

Ulf Berggren (SD) hade andra argument för återremiss.

– Vårt parti står inte bakom handslaget om Sverigeförhandlingen, att vi ska bygga 7 000 bostäder tillsammans med Kristianstads kommun. Vi är också kritiska till användandet av markanvisningsavtal, sa han.

SD blev nedröstat i voteringen med 47-14. Här och vid ytterligare något tillfälle märktes att politiska vildar sitter på två SD-mandat. Denna gång tjänstgjorde ersättaren Bengt-Göran Rudbring, som uteslöts ur partiet före valet 2014, men stod med på en kvarglömd valsedel och kom in ändå efter att tidigare kommunalrådet Ulf Erlandsson med flera avgått i våras. Även ordinarie fullmäktigeledamoten Anita Johannesson, som lämnat SD till förmån för Erlandssons nya parti Kommunens röst röstade emot SD:s linje vid ett tillfälle.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se