torsjö live vers2

Att riva lärarvillorna kan strida mot svensk lag

Att riva lärarvillorna kan strida mot svensk lag

Att det finns ett behov av nya bostäder är alla överens om. Att skapa plats för nybyggnation förutsätter dock inte att man måste riva gamla fina hus med starka kopplingar till den lokala historien. Detta är inte en hållbar lösning på lång sikt.

Vad kommer finnas kvar till kommande generationer om det inte längre existerar några påtagliga spår av hur livet var förr? Vanliga människors historia, inte bara stora händelser, är tätt sammanflätade med dessa byggnader som med sin anspråkslösa charm och sina fantastiska material väcker minnen till liv och berättar historier från förr.

I Sverige är vi så lyckligt lottade att vi har gott om plats. Detta gäller även för attraktiva stadskärnor där det ofta finns utrymme som man kan använda utan att riva äldre byggnader.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholm är en stad som redan har förlorat en rad historiskt värdefulla byggnader. Det var också här som den gamla vackra musikpaviljongen i Officersparken fick flyttas för att ge plats åt ett nytt femvåningshus. Trots en stark opinion mot beslutet genomförde politikerna den planerade nybyggnationen utan att ta någon större hänsyn till kraftiga protester från allmänheten.

Den här gången handlar det om själva hjärtat av Hässleholms hembygdsrörelse: hembygdsparken där två lärarvillor stoltserar. Vem har bestämt att dessa byggnader nu är uttjänta? Var någon antikvarie involverad i utvärderingen? Den sorgliga sanningen är att Hässleholm för närvarande inte har någon stadsantikvarie eller ens någon bevarandeplan och stadsarkitekt. Länsmuseum konsulteras sporadiskt i ärenden som dessa men i övrigt råder ren anarki. Ingen har en aning om vilka kulturhistoriska värden man planerar att göra sig av med.

Är det verkligen så här vi vill ha det?

Faktum är att detta strider mot svensk lag. Att så många tycks fullständigt ignorera dessa lagar är djupt oroande.

Enligt KML kap 1 §:” Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.

Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548).

Och Enligt PBL 2 kap 3

3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 15. Lag (2013:867).

Enligt PBL 9 kap 34

34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller

2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Att riva husen strider alltså mot de ovan citerade lagarna då villorna är del av en gammal  kulturmiljö med kopplingar till Hässleholms historia. Att riva sådana hus är ett gigantiskt slöseri, från ett kulturperspektiv såväl som från ett miljöperspektiv.

När man tittar på en kommuns oanvända fastigheter så är det av största vikt att man beaktar alla aspekter. De byggnader som är kandidater för rivning – för att ge plats till nybyggnation – måste utvärderas tillsammans med kulturarvsexperter med stor respekt för värdet av historiska byggnader i stadsplanering. Renovering kan ofta vara mer hållbart än rivning speciellt om man beaktar andra värden än de rent ekonomiska. Jag vill å det varmaste rekommendera att Hässleholm anställer en stadsantikvarie som bland annat kan leda arbetet med att skapa en bevarandeplan. Detta är en absolut förutsättning om man vill undvika att göra misstag som kommer förstöra Hässleholms kulturhistoriska värden för alltid. Om detta får fortgå, vad kommer då finnas kvar till kommande generationer? En rad moderna lägenheter i den fina hembygdsparken där tidigare charmiga lärarvillor stoltserade?

Arianna Benigno
Länsombud i Skåne i Svenska Byggnadsvårdsföreningen

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se