Gruppen-3a-328x120

Ifrågasätter revisorskritik om sponsorbidrag men ser ändå över kriterier

Ifrågasätter revisorskritik om sponsorbidrag men ser ändå över kriterier

Kommunstyrelsen anser inte att det behövs några formella kriterier för sponsorbidrag och viftar därmed bort revisorernas kritik.

Det framgår av svaret till revisorerna som granskat kommunens sponsorbidrag på 750 000 kronor till ridtävlingen Hovdala international horse trials.

Men revisorskritiken har ändå lett till att kommunchef Bengt-Arne Persson gett utredaren Stefan Larsson i uppdrag att se över kriterierna så att de blir tydligare.

Revisorerna ifrågasatte kommunens sponsorbidrag till ridtävlingarna Hovdala horse trials. Men kommunstyrelsen avfärdar kritiken. Foto: Berit Önell

Revisorerna var kritiska till att kriterierna inte är formellt beslutade och inte heller delegerade till tillväxtchef Mikael Kipowski att besluta om. Dessutom påpekade revisorerna att det krävs synnerliga skäl för att en kommun ska sponsra privata företag, i detta fall skulle Skyrup conutry club dock godkännas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Revisorerna hade efter sin granskning två rekommendationer. Kommunstyrelsen uppmanas för det första att se till att de kriterier som används som underlag för prövning av stöd till sponsring och marknadsföring är formellt beslutade – av kommunstyrelsen. För det andra vill revisorerna att delegeringsreglerna är uppdaterade och i enlighet med de beslut som tas av tjänsteman.

Revisorerna ville ha skriftligt svar på hur kommunstyrelsen ska följa rekommendationerna.

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

På onsdagen beslöt kommunstyrelsen att ställa sig bakom ett yttrande som kommunjurist Magnus Gjerstad hjälpt kommunledningen att författa. SD valde att inte delta i beslutet eftersom partiet inte heller deltagit i beslutet om sponsorbidraget. Övriga partier var eniga om yttrandet.

– Tillväxtchefen har rätt att besluta om näringslivsbefrämjande åtgärder inom budget, skriver kommunledningen och konstaterar att det inte finns någon begränsning av vilken typ av åtgärder mandatet innebär.

Tillväxtchefen får alltså själv bedöma vilka ansökningar som ska bifallas eller avslås.

– Att han för denna bedömning ställt upp vissa kriterier framstår som tämligen naturligt och går inte, enligt kommunledningskontorets bedömning, utöver hans delegation, skriver kommunledningen.

Dock var det kommunstyrelsen själv som fattade beslut om sponsorbidraget till Hovdala international horse trials.

– Kommunstyrelsen kan självfallet inte vara bunden av regler som ställts upp av tillväxtchefen för hans beslutsfattande.

Yttrandet säger att kommunstyrelsen kan välja att använda samma kriterier eller några andra, så länge lagstiftningen följs.

– Det har inte framkommit något trängande behov av en författningsreglering av kommunstyrelsens eller tillväxtchefens prövning av stöd till sponsring och marknadsföring, skriver kommunledningen.

Som svar på den andra rekommendationen vänder yttrandet på revisorernas formulering.

– Kommunledningskontoret anser att man snarare bör säkerställa att de beslut som tas av tjänsteman är i överensstämmelse med delegeringsreglerna.

Stefan Larsson har fått i uppdrag att se över kriterierna för sponsoruppdrag. Foto: Urban Önell

Men Stefan Larsson har alltså fått i uppdrag att se över kriterierna och har redan lämnat ett utkast till Bengt-Arne Persson.

– Jag har försökt skapa tydlighet och använt omvärldsbevakning för att ta reda på hur det ser ut i andra kommuner, säger Stefan Larsson.

I övrigt vill han inte kommentera innehållet i sitt utkast.

– Jag förmodar att det kommer att kompletteras och väntar på respons, säger han.

Bengt-Arne Persson har semester.

– Stefan Larsson har fått i uppdrag att ta fram en ny policy på grund av den kritik vi fick av revisorerna, säger Mikael Kipowski.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se