torsjö live vers2

Hässleholms utmaningar och möjligheter

Hässleholms utmaningar och möjligheter

De globala målen – Agenda 2030 och FN:s högnivåmöte om icke smittsamma sjukdomar ger en riktning och behov för Hässleholms utveckling. De icke smittsamma sjukdomarna, även kallade NCD orsakar idag 90% av dödsfall och förlust av friska levnadsår i Sverige. Det positiva är att NCD är påverkbart på lokal nivå.

Riskfaktorerna är otillräcklig fysisk aktivitet, dåliga matvanor, tobak och alkohol. Ohälsan som NCD leder till är cancer, hjärt-/kärlsjukdom, diabetes typ 2, kroniska lungsjukdomar och psykisk ohälsa.

I Hässleholm har ca 60% av männen och 45% av kvinnorna övervikt eller fetma. Fetman har sedan 80-talet tredubblats i Sverige och kostar nu 70 miljarder per år. Ny forskning gjord med rörelsemätare visar att ca 72% av svenska barns tid är stillasittande, att endast 32% av pojkarna och 14% av flickorna i gymnasiets årskurs 2 nådde rekommendationerna för fysisk aktivitet. Att vara tillräckligt fysiskt aktiv bör inte vara en individ och utseendefråga utan en fråga om antal friska år och med ett stort ansvar på samhället.

Kommunen kan bygga för fysisk aktivitet, tex trygga cykelvägar till förskolor, skolor, arbetsplatser och kollektivtrafik. Förtätning innebär ett ökat behov av tillräckligt många och stora grönytor för de allt fler människor som bor centrumnära. Kommunen bör därför säkerställa närheten till grönytor som möjliggör 30 minuterspromenader och jogging.

Tobaksbolagens nyrekrytering av barn som använder tobak måste stoppas. Av de som börjar med tobak gör 9 av 10 det medan de är i skolåldern. Trots att vi har tobakskonvention, rökfria skolgårdar, barnkonvention och tobaksfri skoltid.

En annan utmaning är klimatet där vi dels mycket snabbt måste minska utsläppen och dels förbereda för värmeböljor och skyfall samt de konsekvenser för folkhälsan de för med sig.

Ytterligare en stor utmaning är ökande klassklyftor som förutom ojämlikhet i hälsa leder till social oro, brottslighet, innanförskap och minskad tillit i vårt samhälle.

Den kommunala sektorn med tex stadsbyggnads-, kommunledningskontor, barn- och utbildnings-, samt tekniska förvaltningen äger många av lösningarna för att främja social hållbarhet, levnadsvanor och att minska inflödet av ohälsa till sjukvård och äldreomsorg.

Vidar Albinsson

Strateg Folkhälsovetenskap och social hållbarhet

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se