torsjö live vers2

Hoppet lever trots nya ”affärer”

Hoppet lever trots nya ”affärer”

INSÄNDARE. Med tanke på det som nu tekniska nämndens arbetsutskott, det vill säga politiker som valt politiker som valt politiker, beslutat angående försäljning av fastigheten Björnen 4 (Åkargatan 9 i Hässleholm) behöver hela ”ärendet” från början till slut utredas och belysas.
I köpeavtalet daterat 20171027 framgår att Hässleholms kommun till Karlsson Fastigheter i Hässleholm AB överlåter fastigheten Hässleholm Björnen 4 mot en överenskommen köpeskilling om 480 000 kronor.
Här måste påpekas att tekniska förvaltningen i början av 2017 anordnade en markanvisningstävling för ”två” fastigheter nämligen Hässleholm Björnen 4 och en närliggande fastighet Hässleholm Muraren 10. I denna ”tävling” utsågs anbudet från Karlsson Eguity Holding AB som vinnare, således inte det bolag vi som ”köpare” hittar i ovan nämnda köpeavtal!
Nämndens beredning (vilka de nu kan vara) har under ”ärendets” gång bestämt att endast en fastighet, Björnen 4, ska försäljas!
Redan här ringer varningsklockor. Förutsättningarna har nu, med tanke på ovan nämnda ”tävling”, helt förändrats.
Allmänt kan sägas att kommuners försäljning av av kommersiell tomtmark och värdet på marken kan knytas till utnyttjandegraden av tomten. Kommunen säljer byggrätter vars värde står i relation till bl.a. antal lägenheter som skall byggas på den tilltänkta tomten. I fastigheten Björnen 4:s fall exempelvis 8 lägenheter. Tomtens storlek och läge är andra faktorer som kan räknas in för att beräkna värdet på en byggrätt. 1 byggrätts värde kan i fastigheten Björnens fall med hänsyn tagen till de faktorer som nämnts beräknas till 200 000 kronor. Lågt räknat också med tanke på en på tomten befintlig byggnad avsedd att rivas. Med denna beräkningsgrund är således ett pris på 8 x 200 000 = 1 600 000 kronor realistiskt för aktuell tomt.
Ett annat exempel är den pågående byggnationen i officersparken. Där såvitt undertecknad minns rätt 20 lägenheter är aktuella skulle således värdet på tomten vara 20×200 000= 4 000 000 kronor. Den tomten såldes om inte minnet sviker för 1 000 000 kronor. Vad det kostade skattebetalarna att forsla bort paviljongen, vill undertecknad med tanke på blodtrycket för tillfället inte gå in på.
Sist men inte minst måste hänsyn tas till gällande upphandlingsregler. Kommunen kan inte bortse från gällande regler och på eget bevåg sälja billigt och köpa dyrt eller gynna enstaka aktörer. Kommunchefen med sina tjänstemän har, när situationer uppstår där politiker ”blint rusar iväg”, ett tungt ansvar. Politikerna avlönar ingalunda våra kommunala tjänstemän. Det gör vi skattebetalare.
Undertecknad noterar att Douglas Roth(M), som inte behöver närmare presentation, på insändarsida i NSk den 15 november tar sig för pannan och säger ” Man frågar sig. Varför gör tekniska nämnden dessa affärer som medför förluster för kommunen? ”.
Vi medborgare måste ställa oss frågan; hur handskas våra förtroendevalda och andra med våra gemensamma skattemedel?
Många av oss har i ”Uppdrag granskning” och annorstädes, kunna ta del av oegentligheter i våra kommuner. Oegentligheter som allvarligt skadar vår demokrati. Låt oss då alla ta del i arbetet för att vår kommun ska kunna utgöra ett demokratiskt ljus i det mörker vi ser breda ut sig över vårt kommunala självstyre. Ljusglimtar finns. Vi har i vår kommun flera lokaltidningar i vilka det pågår en fruktbar debatt och lovvärt journalistiskt arbete. Vi har sett medborgare som i sann demokratisk anda agerat i frågan om exempelvis Musikpaviljongen. Allt fler visar vilja att göra sin röst hörd. Vi är på väg!

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se