torsjö live

Kommunen överklagar krav på provtagningsplan för sin olagliga tipp

Kommunen överklagar krav på provtagningsplan för sin olagliga tipp

Tekniska nämnden tänker överklaga miljönämndens föreläggande om en provtagningsplan för tippen intill den förorenade Sötekärrsbäcken.

Utredningen av den illegala tippen intill Sötekärrsbäcken där fenol tros läcka ut i mark och vatten drar ut på tiden. Nu vill kommunen genom tekniska nämnden som markägare överklaga miljönämndens föreläggande om en provtagningsplan och har begärt en veckas anstånd med att utveckla det.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter anser inte att det är tillräckligt utrett vem som använt tippen och inte heller när den avslutades.

– Det är lite vagt att döma oss som verksamhetsansvariga. Det kan bli vi ändå, men jag tycker att det ska gå rätt till, säger han.

Där det idag är en stig på norra sidan om Sötekärrsbäcken låg grustäkten som blev en deponi.

Miljökontoret har tidigare krävt att först Hässleholms vatten och sedan tekniska nämnden skulle utreda föroreningarna i bäcken, men båda har vägrat. Nu är kravet en provtagningsplan som avgränsar deponins utbredning och påverkan på omgivande mark, grundvatten och ytvatten.

Tekniska nämnden har anlitat konsultfirman Sigma Civil för en historisk inventering som nu är klar och ligger till grund för Jakob Ruters bedömning.

– Då tippen var öppen för alla och det inte fanns någon mottagningskontroll är det svårt att veta vem som har dumpat vad i den gamla grustäkten, skriver konsulten som inte heller anser det klarlagt när tippen avslutades.

Historiska flygbilder visar att deponiverksamhet pågick 1957 och under 1960-talet. Frågan är sedan hur länge den användes.

Enligt miljökontoret är det klarlagt att tippen var igång efter den 30 juni 1969, vilket innebär att kommunen som markägare enligt miljöbalken har ansvaret för eventuell sanering. Annars blir det statens ansvar om inte en verksamhetsutövare kan lokaliseras.

Enligt handlingarna sa en närboende att tippen jämnades till i slutet av 1970-talet och därefter användes den som snötipp. Konsulten betonar dock att på en bild från 1975 är tippen övertäckt, grustaget är återställt och växtlighet har etablerat sig.

Närboende har berättat att det var känt att kommunen bedrev en tipp i det gamla grustaget. Där ska ha dumpats avfall till en höjd av tre-fyra meter och en bredd av cirka 100 meter.

Enligt anmälaren har det tidigare dumpats fenol i deponin som drevs av kommunen. Kommunen tippade bland annat byggmaterial, sten och löv. Även tankbilar med slam från reningsverket ska ha tömts. Privatpersoner slängde dessutom avfall där. En hel skrotbil sänktes.

Miljökontoret har konstaterat att avfall finns på ett djup av minst 1,9 meter. Miljöinspektörerna noterade en sötaktig lukt vid provborrningar i slänten ner mot Sötekärrsbäcken.

– Då fenol har en stickande söt lukt tyder det på att fenol har spridit sig från deponin till slänten, skrev miljönämnden i sitt föreläggande och bedömde tippen som en pågående miljöfarlig verksamhet.

Men konsulten hänvisar till ett annat vittne, en person som började arbeta på kommunen 1972. Enligt vittnesmålet användes tippen inte vid den tidpunkten.

Samma person arbetade också på Skanska i början på 1960-talet och har uppgett att grustaget då fylldes med schaktmassor som mestadels bestod av jord. Det fanns ingen ordnad mottagning utan ”alla” körde dit.

– Emellanåt jämnades området till vilket troligen utfördes av kommunen, uppgav personen.

För att utreda Hässleholms kommuns ansvar för efterbehandling av området rekommenderar konsulten Tekniska förvaltningen att kontakta en sakkunnig miljöjurist.

Jakob Ruter vill inte berätta i detalj om argumentationen i överklagandet eftersom det inte är klart ännu.

Men varför överklagar ni, är det inte viktigast att föroreningarna blir utredda?

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter. Foto: Berit Önell

– Det beror på vem du frågar. Jag anser inte att det har gått rätt till, säger Jakob Ruter.

Han förklarar att den historiska inventeringen visar att det var fler som använde tippen och att det också finns frågetecken kring om den var i bruk efter 1969.

– Det är svårt att veta, säger han.

Han utesluter inte att området behöver saneras.

– Beroende på vad man hittar där kanske det blir sanerat. Men jag tycker att det är onödigt att vi tar på oss det om till exempel staten kan stå för det, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-09-28 Dumpad fenol kan läcka från illegal tipp och värma upp bäcken

2017-10-12 Möte om Finjasjön fokuserade på olaglig tipp vid Sötekärrsbäcken

2017-11-09 Provtagningsplan ska tas fram för gömd tipp Fenolutsläpp kan komma från Rockwool Störde reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se