Gruppen-3a-328x120

Tomten betalar inte tomten

Tomten betalar inte tomten

INSÄNDARE. Ärendet med det tilltänkta köpet av fastigheten Hässleholm 88:30 bakom Netto behandlades i kommunfullmäktige måndagen den 12 juni 2017. Detta ärende och dess fortsatta utveckling har förtjänstfullt uppmärksammats av våra lokaltidningar och har fått berättigad uppmärksamhet som synes nu också av undertecknad.
Prisförhandlingar med säljaren, i vilka tjänstemän deltagit, ledde till ett pris på 14,3 miljoner kronor för nämnda fastighet. På fastigheten finns byggnader stadda i förfall och risk finns för att tomtmark måste saneras.
Nu avvisade fullmäktige som bekant köpet helt och hållet och såvitt kan förstås också fortsatta försök att förhandla ner priset. Därmed skulle vi skattebetalare kunna andas ut men icke.
En majoritet av politikerskaran i ”Kommunstyrelsen” tycks nu vilja förorda köp av fastigheten för 12 miljoner! Mats Sturesson(C) tycks vara en av dom politiker som av någon anledning ivrigast förespråkar köp av fastigheten.
Säljaren är såvitt kan förstås oförhindrad att gå ut på den öppna marknaden. Först sedan eventuella köpare anmält sitt intresse vid exempelvis budgivning kan i detta fall något ”marknadsvärde” fastställas. Att någon annan köpare än kommunen skulle satsa på en dylik fastighet med fallfärdiga byggnader och eventuellt saneringsbehov till ett pris av 12 miljoner kronor synes dock ytterst tveksamt. Såvitt kan förstås har exempelvis byggherre Karlsson i detta fall inte visat något intresse.
I det köpeavtal daterat 2017-10-06 mellan Hässleholms kommun och Per Jönssons åkeri AB finns anledning att återge vad som sägs under punkten 13 Friskrivningsklausul: ”Säljaren friskriver sig, med undantag av vad Säljaren uttryckligen garanterat i avtalet, från allt ansvar för fel och brister på Fastigheten d.v.s. dolda fel, rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel. Fastigheten överlåts i befintligt skick och Köparen har beretts tillfälle att undersöka det. Köparen är införstådd med innebörden av denna friskrivning och avstår härmed med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren, förutom de garantier som Säljaren åtagit sig”.

Köparen (kommunen) har själv, med som det synes kostnader som följd, via Sigma civil AB låtit göra en ”miljöteknisk markundersökning”. Nämns i köpeavtalet under punkten 11.Miljö.
Av Sigmas undersökning framgår bl.a. att det i ett ytligt jordprov hittats en PAH-förorening som i halterna överskrider riktvärdet för känslig markanvändning. I en provtagningspunkt påträffades ett svart lager på mellan 0,8 och 0,9 meters djup. Sigma nämner att dess ursprung är oklart men det skulle kunna vara en rest från förbränning av pannor i lok med tanke på närheten till järnvägen. Fastigheten var före 2004 i Trafikverket och Jernhusens ägo sedan år 1917!
Något brådskande behov av att köpa nämnda ”riskfastighet” synes således överhuvudtaget inte föreligga!
När politiker och andra handskas med penningar, som inte är deras egna, har det allt oftare visat sig, att ekonomisk härdsmälta lurar bakom knuten.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se