torsjö live vers2

Inget stopp för försäljning av parkvilla till Karlsson

Inget stopp för försäljning av parkvilla till Karlsson

Domstolen stoppar inte försäljningen av Åkaregatan 9 vid Hembygdsparken i Hässleholm under tiden överklagandena handläggs. Förvaltningsrätten avslog moderaterna Douglas Roths och Lars Johnssons begäran om inhibition.

Även Medborgarpartiet och Folkets väl har överklagat försäljningen som tekniska nämndens arbetsutskott beslutade om den 14 november. Samtliga hävdar att försäljningspriset varit för lågt, vilket gynnar den enskilde näringsidkaren och därmed strider mot kommunallagen.

Förvaltningsrätten stoppar inte försäljningen av den gamla lärarvillan på Åkaregatan 9 i väntan på behandling av tre överklaganden. Foto: Lotta Persson

Roth och Johnsson, båda jurister, har låtit en mäklare värdera fastigheten. Enligt det skriftliga intyget är marknadsvärdet 875 000 kronor med en felmarginal på 75 000 kronor. Värdet är enligt överklagandet minst dubbelt så mycket som den reella köpeskillingen. Köpeskillingen är enligt köpeavtalet satt till 480 000 kronor. Kommunen har dock åtagit sig att ställa i ordning en parkeringsplats och stå för utökade arkitektkostnader, vilket innebär en reell köpeskilling på cirka 390 000 kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Klagandena hänvisar också till att grannfastigheten, med flerfamiljshus, beräknas ha ett marknadsvärde på nära tre miljoner kronor.

Enligt kommunallagen får kommunen bara ge individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare om det finns synnerliga skäl. Roth och Johnsson menar att det inte kan vara aktuellt här. I så fall har tekniska nämnden överskridit sina befogenheter eftersom det skulle strida mot kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal som antogs i augusti i år. Där står nämligen att priset för den mark som kommunen säljer ska motsvara marknadsvärdet.

-Starka skäl talar för att beslutet är olagligt, skriver Douglas Roth och Lars Johnsson.

De betonar att beslutet, om det verkställs, innebär beaktansvärd skada för det allmänna genom att kommunen gör en ekonomisk förlust när fastigheten säljs till underpris.

Ernst Herslow (FV) påpekar i sitt överklagande att högre anbud från andra intressenter har kommit in till kommunen. Han betonar också att förutsättningarna i markanvisningstävlingen har förändrats när ursprungligen två fastigheter reducerades till en.

-Trots detta har eventuella nytillkommande intressenter inte givits tillfälle att inkomma med anbud, skriver han.

Även Medborgarpartiet konstaterar att förutsättningarna i markanvisningstävlingen ändrats. Partiet hävdar vidare att gällande upphandlingsregler åsidosatts och att anbudet lämnades in av en annan juridisk person, Karlsson Equity Holding AB, än den som återfinns på köpeavtalet, Karlsson Fastigheter i Hässleholm AB. Partiet ifrågasätter också att ett bud från en privatperson på en miljon kronor diariefördes först efter beslutet och därmed aldrig kom på politikernas bord.

Medborgarpartiet har ett annat sätt att beräkna fastighetens värde där varje lägenhet bedöms som en byggrätt med ett värde av cirka 200 000 kronor. Det skulle innebära ett realistiskt pris för tomten på 1,6 miljoner kronor eftersom det rör sig om åtta lägenheter.

Kommunen fick på måndagen ett föreläggande från förvaltningsrätten med uppmaning att senast på tisdagen yttra sig i frågan om inhibition. Kommunen begärde och fick anstånd tills på onsdagen. På torsdagen beslöt domstolen att avslå ansökan om inhibition.

Kommunen bestrider i sitt yttrande att den beslutade köpeskillingen för fastigheten skulle vara ett underpris. Om förvaltningsrätten ändå skulle komma fram till att beslutet ska upphävas kommer försäljningen att gå åter och enligt kommunen uppstår då ingen skada. Därför finns inte skäl för inhibition.

Enligt yttrandet kan priset ha påverkats nedåt av flera faktorer, bland annat kravet på att riva befintlig byggnad och bygga ett flerfamiljshus utifrån specifika anvisningar. Det känsliga läget vid Hembygdsparken och bristen på parkeringsmöjligheter kan också ha inverkat. Det går inte att bygga ett lika stort hus som på grannfastigheten, därför kan värdet på den inte tas som jämförelse. Mäklarens värdering har inte heller redovisat vilka objekt som ingår som underlag i värderingsmetoden.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se