Gruppen-3a-328x120

Formellt skydd för trädhuset ska utredas mer

Formellt skydd för trädhuset ska utredas mer

Förutsättningarna för att skydda trädhuset som en särskilt värdefull byggnad med arkitektoniskt särart ska utredas vidare. Byggnadsnämnden godtog inte tjänstemännens utredning utan beslöt om återremiss. Foto: Lotta Persson

Majoriteten i byggnadsnämnden vill att möjligheterna till ett formellt skydd för att bevara trädhuset på Hovdala utreds ytterligare. Därför beslöt nämnden om återremiss för vidare utredning av tjänstemännens förslag till yttrande över en motion av Helena Malje (S). Förslaget innebar ett avslag på motionen med argumenten att byggnaden redan har ett visst skydd enligt plan- och bygglagen, att kommunen själv har rådighet över den genom att den ägs av kommunala bolaget Hibab och att ett formellt skydd kräver detaljplan eller områdesbestämmelser som i så fall borde omfatta hela Hovdalaområdet.

Stadsbyggnadskontoret håller dock med Helena Malje om att trädhuset är en särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas.

Helena Malje (S) har skrivit en motion om att skydda trädhuset för framtiden.

Helena Malje, andre vice ordförande i kulturnämnden, konstaterar i motionen att det under den senaste tiden varit politiska förslag och olika syn på trädhusets framtid. Hon anser att huset ska ses som ett värdefullt och viktigt inslag i Hässleholms profil. Antalet besökare och konferenser har också ökat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Detta hus är en originell, värdefull och konstnärlig byggnad som är placerad i en ömtålig och vacker miljö som gränsar till vårt naturskyddade Hovdalaområde med gångavstånd till Hovdala slott, skriver Helena Malje och föreslår därför att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till bevarande av trädhuset för framtiden.

Hovdalaområdet omfattas dock inte av något naturskydd och de förslag till Natura 2 000-områden som länsstyrelsen föreslagit där har Hibab motsatt sig.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning. Byggnadsnämnden fick därför den på sitt bord för yttrande.

Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret hänvisar till att plan- och bygglagen säger att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas. Det betyder inte att den inte får förändras, bara att byggnades värden måste respekteras.

– Förvanskningsförbudet är inte heller ett rivningsförbud eftersom det efter utförd rivning av hela byggnaden, inte finns någon förvanskad byggnad, skriver byggchef Robert Samuelsson i förslaget till yttrande.

Stadsbyggnadskontoret bedömde att det inte behövdes något särskilt skydd för trädhuset. Det är ändå skyddat mot förvanskning genom plan- och bygglagen. Men det finns inget skydd mot rivning. Foto: Lotta Persson

Han förklarar att det inte krävs något särskilt beslut från byggnadsnämnden för att en byggnad ska bedömas som särskilt värdefull. Sådana byggnader kan dock ges ett förstärkt skydd genom bestämmelser om skydd av kulturvärden i detaljplan eller områdesbestämmelser. De kan också skyddas med rivningsförbud.

– Stadsbyggnadskontorets bedömning är att Trädhuset (ritat av Uulas arkitekter, 2006) är en sådan särskilt värdefull byggnad som med hänsyn till sin arkitektoniska särart omfattas av förvanskningsförbudet, skriver Robert Samuelsson.

Eftersom byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område behövs dock ingen ansökan om rivningslov för att riva eller flytta den utan enbart en anmälan.

– Vill kommunen införa utökad lovplikt och förbud mot rivning krävs att detaljplan eller områdesbestämmelser tas fram, skriver Robert Samuelsson.

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det inte finns behov av vidare utredning av skydd i detaljplan eller områdesbestämmelser för trädhuset och att motionen därför bör avslås.

– Om fullmäktige beslutar att ett skydd ändå ska utredas vidare bör utredningen av skyddet omfatta hela Hovdalaområdet och inte bara trädhuset, skriver Robert Samuelsson.

Den borgerliga alliansen ville godta tjänsteskrivelsen, men ansåg att motionen inte behövde avslås utan istället kunde anses besvarad. Leif Nilsson (S) och Hans-Göran Hansson (MP) yrkade på återremiss och eftersom de rödgröna har majoritet i byggnadsnämnden blev det så.

Kommunfullmäktige har dock varit nära att besluta om en försäljning av trädhuset. En utredning om framtida driftsform initierades vid budgetfullmäktige i november 2015. Trots det tecknade Hibab och kommunens tekniska förvaltning i juni 2016 ett nytt femårigt hyresavtal. I december 2016 beslöt fullmäktige om återremiss för att utreda möjligheten att säga upp avtalet i förtid. Hibabs bud blev 1,85 miljoner kronor, vilket motsvarar kostnaden för fyra års hyra. I augusti i år gick den borgerliga alliansen därför motvilligt med på att fortsätta driva trädhuset i egen regi och fullmäktige beslöt så.

– Det finns en majoritet i kommunfullmäktige för försäljning av trädhuset, men det är ett landmärke och jag tycker att det behövs mer än ett mandats övervikt för att genomdriva en försäljning, säger nu Kenny Hansson (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Folkets väl lämnade en protokollsanteckning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se