torsjö live vers2

Ja till bostadshus trots skyddsvärd natur på Göingeåsen – men nej i Lommarp

Ja till bostadshus trots skyddsvärd natur på Göingeåsen – men nej i Lommarp

Mark- och miljödomstolen säger ja till nybyggnad av en villa på Göingeåsen. Enligt en granne och Göingebygdens biologiska förening öppnar det för fortsatt byggnation i skyddsvärd natur. Foto: Berit Önell

Det var rätt att säga ja till nybyggnad av en villa på Göingeåsen – trots att området pekats ut som värdefull natur och kulturmiljö, att den föreslagna avstyckningen ligger utanför översiktsplanens utbyggnadsområde för bostäder och att skogsmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Det anser mark- och miljödomstolen som går på byggnadsnämndens linje och upphäver beslutet från länsstyrelsen som hade gett en klagande granne rätt.

Däremot säger byggnadsnämnden nu nej till ett villabygge i Lommarp med liknande förutsättningar i ett naturområde, men i mindre skala och nära riksväg 21.

Länsstyrelsen ansåg inte att midsommarängen och skogen intill den var lämpliga för bebyggelse och upphävde kommunens beslut att ge förhandsbesked om bygglov. Men domstolen går nu på kommunens linje och godkänner bygget, dock utan att förklara sin analys närmare.

Frilagt har tidigare berättat om byggplanerna på Göingeåsen där kommunen i översiktsplanen från 2007 pekat ut ett område för storskalig bostadsexploatering i skyddsvärd natur. Det väckte protester när planen skulle antas, bland annat från Göingebygdens biologiska förening.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När en enig byggnadsnämnd i maj 2017 gett förhandsbesked för villan utanför det utpekade området påtalade föreningen i en skrivelse till stadsbyggnadskontoret risken för ett prejudikat för fortsatt byggnation på åsen.

Stadsbyggnadskontorets beskrivning av ärendet på Göingeåsen och det i Lommarp är väldigt lika varandra och är formulerade av samma handläggare, men kommer till motsatta slutsatser när det gäller om byggena är förenliga med översiktsplanen och utgör lämplig användning av mark- och vattenresurserna.

Efter överklagande av grannen vid Hallavägen på Göingeåsen beslöt länsstyrelsen att upphäva byggnadsnämndens beslut just på grund av att dessa krav inte uppfylls. Skälen var främst den föreslagna avstyckningen av skogsmark för ett enstaka och tämligen stort bostadshus utanför utpekade utbyggnadsområden och utan anslutning till befintlig bebyggelse.

Fastighetsägarna överklagade och kommunen yttrade sig till stöd för deras sak.

Mark- och miljödomstolen förklarar i domen inte sin analys närmare utan hänvisar bara till byggnadsnämndens bedömningar:

– Byggnadsnämnden har i beslutet att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad på den aktuella platsen konstaterat att den prövade åtgärden är förenlig med den kommunala översiktsplanen och är en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna.

– Som framgår av byggnadsnämndens beslut är byggnation av bostadshus på den aktuella marken förenligt med gällande översiktsplan.

En domarring är en av många fornlämningar i området där bostadsbebyggelse nu godkänns utanför det utpekade området.

Grannen påtalade att fastigheten ligger inom ett större område med flera olika klassificeringar för värdefull natur och kulturmiljö. Bland annat är det markerat i kommunens grönplan som värdefull natur klass två. På grönplanens karta finns också gröna kilar som betyder korridorer i landskapet där människor och djur kan förflytta sig.

Fastigheten ingår i ett bevaransvärt större sammanhängande lövskogsområde med många rödlistade djur- och växtarter, blandat med en kulturmiljö av småskalig odlingsbygd med betesmark, stengärdesgårdar och fornlämningar. Den tänkta tomtplatsen är en gammal betesmark med stubbar efter en kortare period med planterad gran.

Grannen hävdade att det om villan byggs finns risk att vattentillgångarna inte räcker till eftersom de redan idag är begränsade med sinande brunnar på höstarna. Vatten och avlopp borde därför ordnas i ett större sammanhang om fler bostäder skulle byggas. Men byggplanernas påverkan på vattentillgången har inte undersökts. Miljökontoret hänvisade i sin bedömning bara till SGU:s kartor, där området inte finns med. Bostadsområdet kring Hallavägens nedre del ligger inom framtida utbyggnadsområde för kommunalt vatten och avlopp. Där råder för närvarande i praktiken nybyggnadsförbud i väntan på kommunalt va.

Byggnadsnämnden hade också missat att bedöma en viktig aspekt när det gäller byggnationens lämplighet, nämligen närheten till hästhållning. Hästarna går bara några meter bort, på andra sidan den lilla grusvägen.

– Domstolen svarar inte på mina sakskäl utan skriver bara att kommunen gjort bedömningen. Då var det ju meningslöst att överklaga, vi kan avskaffa både länsstyrelse och domstol, säger grannen.

Han betonar att han inte har något emot fastighetsägaren utan att det är kommunens och domstolens hantering av ärendet han vänder sig emot.

– Det är inte seriöst, säger han.

Kommunekologen Lars-Erik Williams yttrade sig inte över ärendet på Göingeåsen. När det gäller Lommarp har han skrivit ett yttrande, men verkar inte entusiastisk.

– Bristen på naturområden inom Vinslövs tätort gör att man bör vara rädd om den tätortsnära natur som finns, skriver han.

Denna fastighet ligger inom ett klass tre-område i kommunens grönplan, vilket betyder att den inte bedömts lika värdefull som den på Göingeåsen. Den utgör också tätortsnära natur i den fördjupade översiktsplanen för Vinslöv 2005 och ingår i ett storområde i kommunens naturvårdsprogram från 2005.

Den föreslagna tomtplatsen är en betad björkskog med 20-40 år gamla träd och enstaka äldre ekar och bokar. Området ingår i ett större sammanhängande skogsområde som dock genomkorsas av riksväg 21 alldeles nära platsen för den föreslagna byggnationen. Därför beskriver stadsbyggnadskontoret fastigheten som en grön kil mellan väg och bebyggelse. Detta och att det finns områdesskydd, främst tätortsnära natur, leder till bedömningen att åtgärden inte är förenlig med översiktsplanen.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) ville ge förhandsbesked för bygglov även i Lommarp, men röstades ner.

Tjänstemannaförslaget om avslag gick igenom i byggnadsnämnden efter votering med röstsiffrorna 5-4. Den borgerliga alliansen, inklusive byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M), ville säga ja till förhandsbesked för bygglov.

– För oss i alliansen är äganderätten viktig. Vi anser inte att det finns några problem här. Ekologen säger att det inte finns några större miljövärden. Det finns en hästhage, men det är den sökandes hästar, och ett rekreationsområde med vandringsslingor på andra sidan vägen, säger Kenny Hansson.

Grannen på Göingeåsen reagerar starkt på skillnaderna i bedömning.

– Det är mycket, mycket märkligt och tyder väl bara på att kommunen inte följer sina egna regler. I Lommarp finns inte alls samma naturvärden som på Göingeåsen. Vad ska man säga? Det kan inte vara seriös myndighetsutövning. De behandlar folk olika. Om de bedömer så här olika kan vi väl inte tolka det på annat sätt. Det är omöjligt för dem att förklara sig, det finns ingen logik bakom. Men för min del spelar det ingen roll längre, nu säljer jag huset. Bygglovet ligger i kommunens intresse, det öppnar upp för deras egna storskaliga planer på att exploatera Göingeåsen, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se