torsjö live vers2

Lång debatt om barnäktenskap i kommunfullmäktige

Lång debatt om barnäktenskap i kommunfullmäktige

Motionen om barnäktenskap röstades ned med röstsiffrorna 45-16. Foto: Lotta Persson

– När är det någonsin ett barns bästa att leva under äktenskapliga förhållanden, frågade Hanna Nilsson (SD) kommunfullmäktige och inledde en lång och hetsig debatt om partiets motion i frågan.

Kommunens barnrättsstrateger var inte tillfrågade i utredningen. En av dem, Vidar Albinsson, hade dock informerat alla partier om vad barnkonventionen, FN-kommittéerna och Barnombudsmannen säger om barnäktenskap. Trots det handlade debatten väldigt lite om barnets rättigheter. Sverigedemokraterna Hanna Nilsson och Patrik Jönsson var de enda som hänvisade till dessa. Barnombudsmannen vill att huvudregeln ska vara att minderåriga gifta makar placeras åtskilda när de kommer till Sverige, men flera ledamöter menade att fullmäktige inte har rätt att ge riktlinjer till tjänstemän om hur de ska handlägga enskilda fall.

Hanna Nilsson (SD) ifrågasatte om det någonsin kunde vara enligt barnets bästa att leva i äktenskap. Foto: Berit Önell

Barnombudsmannens anser att Sverige brustit i skyddet för asylsökande barn som kommer till Sverige som gifta. I de flesta fall har socialtjänsterna låtit barnet bo tillsammans med den de uppgett sig vara gift med.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Bara Folkets väl röstade med SD för att ansvarig verksamhetschef skulle tillse att inga minderåriga som påstår sig vara gifta i fortsättningen placeras hos sina makar av socialtjänsten i Hässleholm. Övriga partier röstade för att motionen skulle anses besvarad genom den utredning som gjorts. Därmed ska handläggarna fortsatt bedöma varje fall för sig, utifrån barnets bästa.

Motionens andra punkt, att fullmäktige skulle få en redovisning av hur gifta barn placerats av socialtjänsten i Hässleholm under de senaste fem åren, ansågs också vara uppfylld. Men av handlingarna framgår inte hur det enda redovisade fallet hanterades, mer än att familjen lämnade landet innan utredningen var klar. Som Frilagt tidigare berättat placerades dessa makar, en 17-årig flicka och en 22-årig man, tillsammans. Sedan har ett nytt fall tillkommit, med större åldersskillnad mellan makarna, och de har separerats.

Fullmäktige fick dock informationen att parterna separerats i båda fallen.

– De fall vi haft har vi alltså löst, sa John Bruun (L).

Robin Gustavsson (KD), ordförande i socialnämnden, betonade att han i princip inte hade annan uppfattning om barnäktenskap än SD.

Robin Gustavsson (KD) menade att det av formella skäl var omöjligt att anta motionen. Foto: Berit Önell

– Men det har förekommit väldigt hätska påståenden om att vi hanterar frågan på felaktigt sätt. Jag måste klargöra att vi inte kan ha den snedvridna diskussionen, sa han.

Han redogjorde för det reglemente som socialnämnden arbetar under och förklarade att det inte finns formell möjlighet att besluta enligt motionen.

– Detta är ett myndighetsärende. Om fullmäktige beslutar enligt motionen tror jag inte att det är lagligt, sa han.

Patrik Jönsson lyfte upp att barnäktenskap oftast handlar om att unga flickor tvingas att gifta sig med äldre män, att deras möjligheter till utbildning och fria val begränsas och att både unga mödrar och deras barn är utsatta för stora hälsorisker.

– Robin försöker snärja in oss i reglementet. Om det hade funnits vilja hade ni stoppat placeringarna, sa han.

Även kommunstyrelsens ordförande och advokaten Lars Johnsson (M) hänvisade till formella hinder mot att anta motionen på grund av dess utformning. Han förklarade dock att han delade motionärernas oro.

– Men jag har fullt förtroende för socialtjänstemännens arbete. Det ska inte förstås som att vi accepterar barnäktenskap. Det gör vi inte i någon form, sa han.

Socialdemokraterna Lena Nilsson och Lena Wallentheim samt Sven-Erik Andersson (C ) betonade också att deras partier självklart är motståndare till barnäktenskap, men menade att motionen inte kan antas.

Björn Widmark (FV) tyckte däremot inte att det dög att bedöma från fall till fall. Han påtalade att flickor som blivit bortgifta i klansamhällen måste leva efter de reglerna.

– Annars väntar hämnd och kanske hedermord, både för henne och andra i familjen eller släkten. Därför ska hon inte behöva ta ställning utan det ska finnas ett regelverk, sa han och uttryckte sitt stöd för motionen.

Robin Gustavsson berättade att det finns flickor i Hässleholm som lever på skyddad adress på grund av hot om att de ska bli bortgifta.

– Fullmäktige kan inte gå in i dessa ärenden. Men pådyvla på grund av det inte mig att jag inte ser till barnets bästa, sa han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-02-06 Kommunalråden och socialchefen tar avstånd från barnäktenskap

2018-02-23 Barnrättsstrateger inte tillfrågade i utredning om barnäktenskap

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se