logga-ligg-tjock

Hässleholms vatten smyger med bygge av stor maskinhall

Hässleholms vatten smyger med bygge av stor maskinhall

Hässleholms vatten planerar en utbyggnad i vinkel på kontorshuset och en stor maskinhall längs Hovdalavägen.

Hässleholms vatten planerar att bygga nya lokaler intill reningsverket vid Hovdalavägen. Anledningen är att den del av verksamheten som är samlokaliserad med tekniska kontoret vid Ljungdalarondellen måste flytta när byggnaderna ska rivas för att ge plats åt bland andra Biltema.

Handlingarna talar om produktions- och personallokaler vid reningsverket och en ritning visar en tillbyggnad i vinkel mot nuvarande kontor. Det som inte framgår är att också en stor maskinhall på nära 1 000 kvadratmeter ingår i planerna. Platsen är redan markerad längs Hovdalavägen – där det idag finns en kulle och skog med flera äldre träd.

Miljöchef Sven-Inge Svensson är förvånad eftersom han fick besked om annat när skyddsavstånden till reningverket diskuterades.

– De skulle ju inte bebygga där för att växtligheten skulle skydda bostäderna, säger han.

Flera värdefulla äldre träd riskerar att komma i vägen för Hässleholms vattens maskinhallsbygge.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände nyligen att Hässleholms vatten får bygga ut vid Hästbackens reningsverk, en investering på 24 miljoner kronor som bolaget vill finansiera genom upplåning. Frågan går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Hässleholms vatten och tekniska förvaltningen måste flytta från de nuvarande lokalerna senast den 31 december i år.

Två alternativ till ny lokalisering har utretts. Det andra förslaget, att hyra av Hibab på Garnisonen, beräknas kosta mer än att bygga nytt vid reningsverket. Den totala kostnaden vid reningsverket är beräknad till 1 060 000 kronor per år. På Garnisonen blir kostnaden 1 715 000 kronor per år. Det finns också andra fördelar vid reningsverket: samlokalisering med det befintliga kontoret, säkerhet inför framtida exploatering samt hållbarhet ur energisynpunkt med både biogas och solceller.

De nackdelar som nämns är att bolaget måste finansiera investeringen och ”risk för lokala debatter”.

Handlingarna ger intryck av att produktions- och personallokaler är en och samma byggnad. Det förklaras inte i löpande text att det är aktuellt med en separat produktionsbyggnad eller maskinhall. På ritningen, som bara visar personalbyggnaden på 671 kvadratmeter i två plan, står dock att en industribyggnad, vars placering inte är fastställd, ska uppföras.

Den föreslagna platsen för maskinhallen är markerad, här med den stora blodboken i bakgrunden.

Bolagets protokoll avslöjar inte heller särskilt mycket. Den 4 december beslöt Hässleholms vattens styrelse att gå vidare med förslagen. Den 29 januari beslöts att vd Liselotte Stålhandske skulle skicka hemställan om investering och finansiering till kommunfullmäktige, att påbörja projektering för underlag till upphandling av personalbyggnader och att söka bygglov för produktionslokaler och moduler på Hästbackens reningsverk. Modulerna behövs eftersom personallokalerna, enligt förstudien, inte väntas stå klara förrän sommaren 2019.

I ett tidigare skede fanns tre alternativa lokallösningar. I protokollet från den 28 augusti är ett av tre förslag att garage och moduler byggs vid Hästbackens reningsverk i väntan på permanenta byggnader.

Liselotte Stålhandske meddelar Frilagt via mejl att det pågår en utredning av utformning och placering av produktionslokalerna.

– Eftersom den stora kostnaden kommer att vara personalbyggnaden så har fokus varit att ta fram förstudie där först, förklarar hon.

Så här ska maskinhallen se ut, enligt en preliminär ritning.

Hon hävdar att markeringarna inte betyder något.

– Vi har satt upp några markeringar, för att bilda oss en uppfattning, det är inte att betrakta som någon utmärkning, skriver hon.

Hon skickar dock en preliminär ritning och berättar att maskinhallen beräknas kosta cirka fyra miljoner kronor, en summa som ingår i de 24 miljonerna. Hon betonar att placeringen inte är beslutad. Enligt ritningen är byggnaden på 990 kvadratmeter.

Bland träden som nu är i riskzonen finns tre blodbokar, varav en mycket stor, och även ask, ek, bok och lönn. En sällsynt dvärglönn är utmärkt med en skylt.

Den nya kontorslokalen ska byggas i vinkel mot den nuvarande, enligt förslaget

Liselotte Stålhandske försäkrar att även Hässleholms vatten värnar om träden och kommer att se till att så få som möjligt behöver tas ner för att göra plats för byggnaderna.

– Inga träd som är skyddade kommer att tas ner, förklarar hon och betonar att det inte är Hässleholms vatten som beslutat att flytta.

När det gäller växtlighetens betydelse som skydd mot lukt, buller och eventuell smitta från reningsverket svarar hon kortfattat, trots att just trädridåer som skydd för bostäder nära reningsverket lyfts fram i förslaget till fördjupad översiktsplan som snart ska upp för beslut.

Enbart personalbyggnaden är markerad på ritningen i underlaget till politikernas beslut.

– Byggnader utgör även de utmärkt skydd för boende om det enbart är skyddsaspekten man vill ta hänsyn till, menar hon.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) har inte uppfattat att även en maskinhall skulle byggas och reagerar först med förvåning när Frilagt frågar om den.

-Om det är samma projekt får de ta med helheten, säger han.

Efter att ha kollat upp hur det ligger till återkommer han och meddelar att allt är i sin ordning.

– Det framgår av det underlag vi fått att det är två byggnader, men det finns bara skiss på personalbyggnaden, säger han nu.

Han förklarar också att han inte var närvarande när Hässleholms vatten medverkade vid förra kommunstyrelsemötet och berättade mer om byggplanerna vid en genomgång inför bolagens årsstämmor.

– Det ärende vi beslöt om gällde det ekonomiska, att de får göra en investering på över tio miljoner kronor. Den exakta utformningen lägger vi oss inte i. Stadsbyggnadskontoret får pröva bygglovsansökan som i alla andra ärenden, säger Lars Johnsson.

Även han är inne på att hus kan skydda bostäderna mot påverkan från reningsverket.

Dvärglönnen är utmärkt med en liten skylt.

– Det är rimligt med någon form av skydd, om det är i form av en ekdunge eller ett hus, säger han.

Sven-Inge Svensson konstaterar att byggplanerna inte varit med i diskussionerna om den fördjupade översiktsplanen och skyddsavstånden till reningsverket. Tvärtom har det alltså sagts att skogsdungen ska vara kvar, som skydd för villorna vid Ormanäsvägen. Dessutom ska ytterligare växtlighet planteras.

– De skulle avstå från att etablera något i den hörnan och hellre bygga österut, säger Sven-Inge Svensson.

Han vill minnas att det talats om att Hässleholms vatten skulle bygga till personallokalerna vid reningsverket, men när det gäller förrådsbyggnad fortsätta att samsas med tekniska förvaltningen som flyttar till Garnisonen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se