torsjö live vers2

Dudziks tomt inlagd i Sjörröds gårds detaljplanearbete

Dudziks tomt inlagd i Sjörröds gårds detaljplanearbete

Halva Kristoffer Dudziks tomt ingår enligt kommunens hemsida i detaljplanearbetet för Sjörröds gård. En felregistrering enligt planchef Gertrud Richter. Kommunen illustrerade det tidigare planförslaget till detaljplan med en lantlig idyll framför fyravåningshusen.

Byggnadsnämnden rättar inte kartan i förslaget till fördjupad översiktsplan där halva arkitekt Kristoffer Dudziks tomt är markerad som natur, det trots att ordförande Kenny Hansson (M) nu medger att markeringen på sikt innebär vissa begränsningar enligt definitionen i FÖP-kartan.

På onsdagen upptäckte Dudzik dessutom att kommunens hemsida visar att tomten ingår i pågående detaljplanearbete för Sjörröds gård – utan att han är tillfrågad. Stadsbyggnadskontorets förklaring är att det beror på en felregistrering. Markeringen ska plockas bort så fort som möjligt under morgondagen.

– Jag godkänner inte sådana suddiga förklaringar, säger Kristoffer Dudzik.

Den 15 februari var de båda fastigheterna som utgör Dudziks tom orörda medan Sjörröds gårds pågående planarbete var blåmarkerat.

På FÖP-kartan är den ena av de två fastigheter som utgör Kristoffer Dudziks tomt helt markerad som ljusgrön natur. Han ser det som ett olagligt intrång på hans privata tomt och kräver en korrigering till ”befintlig blandad stadsbebyggelse” som det stod i det tidigare underlaget till FÖP.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Byggnadsnämnden tog upp Dudziks brev med begäran om rättelse som ett extraärende och beslöt att säga nej. Eftersom Dudzik krävt skriftligt svar gav nämnden en tjänsteman i uppdrag att skriva till honom.

Nämnden var enig i sin bedömning, men ersättaren Björn Widmark (FV) protesterade i en protokollsanteckning. Han anser att markeringen är ett felaktigt ingrepp i en privatägd tomt och vänder sig emot tjänstemännens förklaringar.

– Detta anser vi oavsett om stadsbyggnadskontoret, som nu, hävdar att det bara rör sig om en viljeinriktning och att området lika väl kunde markerats med en cirkel. Detta tror vi dock inte på då en sådan ”ring” kommer att inbegripa även angränsande fastigheter och det har man avvisat i nämnden, skriver han.

Den 11 april ingår Dudziks ena fastighet, halva tomten, i pågående planarbete, närmare bestämt i Sjörröds gårds detaljplanearbete, här gråmarkerat.

Kenny Hansson hävdar att det är Widmarks tolkning.

– Man kan visst låta det gröna området gå in över andra fastigheter, det gör det också delvis men inte på Sjörröds gård eftersom där finns ett pågående planarbete, säger Kenny Hansson.

Han försöker förklara varför politikerna inte vill ta bort markeringen natur från Dudziks fastighet.

– Den visar en viljeinriktning och är inte juridiskt bindande, säger han.

Är det inte ett problem om det upplevs som otydligt?

– Kommunen är väldigt tydlig, säger Kenny Hansson.

Vad innebär då er viljeinriktning?

– Som jag tidigare sagt till Frilagt, visar kartan en flytande gräns mellan bostäder och natur. I FÖP tecknar vi med väldigt breda penslar, i detaljplanerna kommer de finare penseldragen, säger han.

Är visionen att tomten ska bli ett grönområde?

– Nej.

Linus Jepssons fastighet nära reningsverket är också grönmarkerad, vad betyder det där?

– Den ligger inom 300 meter från reningsverket där kommunen vill köpa in bostäderna. Därför är det grönska där.

– Om det hade varit grönska över hela Dudziks tomt kunde jag förstå om han var orolig, säger Kenny Hansson.

I julas sa tjänstemännen till Frilagt att det var ett misstag att Linus Jepssons fastighet var ”utraderad”, nu är även Jan Tillgrens dold under det gröna. Handläggaren sa alltså inte som det var?

– Min tolkning är så här, jag har inte pratat med handläggaren. Men vi räknar med att 2030 kommer området att vara grönt, säger Kenny Hansson som betonar att han inte tänker rösta för att köpa in bostäderna mot de boendes vilja, utan först när de själva väljer att flytta.

Kartans definition av natur

Han medger sedan att viljeinriktningen även på Dudziks tomt på sikt innebär vissa begränsningar, enligt definitionen av natur på FÖP-kartan.

Där står att naturområden ska hållas tillgängliga för allmänheten genom stråk, passager, vandringsslingor eller stigar. Områdena fyller också en viktig roll i dagvattenhanteringen och kan inrymma tekniska anläggningar för rening av vatten. Enstaka nya byggnader eller anläggningar för befintligt ändamål kan tillåtas men ingen ny sammanhållen bebyggelse.

– Om Dudzik vill bygga någon enstaka byggnad i framtiden är det inga problem, men det ska inte byggas till exempel radhus, säger Kenny Hansson.

Det innebär att Dudzik skulle få svårare att få igenom sina tidigare tankar på att bygga markägenheter på en del av den aktuella fastigheten. Visserligen skulle ett sådant förslag prövas, men den fördjupade översiktsplanen är då en del av underlaget. Dessutom besannas hans farhågor om att kommunen skulle ha för avsikt att göra hans tomt allmänt tillgänglig.

Kristoffer Dudzik accepterar inte resonemanget.

– Att tala om viljeinriktning är nonsens, säger han.

”Kan inte ske av en slump”

På onsdagen upptäckte han till sin förskräckelse att samma fastighet enligt kommunens hemsida är föremål för detaljplanarbete.

När han i februari tog ett skärmklipp på detaljplanekartan var båda fastigheterna som tomten består av orörda. Idag är den ena fastigheten gråmarkerad, vilket betyder pågående detaljplanearbete, och hänger samman med planarbetet för Sjörröds gård.

– Ändringen måste ha skett de senaste dagarna eftersom jag ofta kontrollerar kartan, säger Kristoffer Dudzik.

Han befarade att kommunen i smyg försökt konfiskera hans tomt och undrade vem som fattat ett sådant beslut, dessutom i samband med markeringen för natur i FÖP-handlingarna.

– Det är extremt allvarligt. Planarbete är strikt reglerat och varje streck har betydelse. Det här kan inte ske av en slump, datorn ritar inte av sig själv, säger Kristoffer Dudzik som har åtta års akademisk utbildning till arkitekt och 50 år i yrket.

Lovar ta bort markeringen

Frilagt har under dagen förgäves sökt ansvariga. Till slut återkommer Kenny Hansson som blir bekymrad.

– Det kände jag inte till, men jag ser det på kartan nu. Jag tycker att det är allvarligt om man går utanför det område som är givet för ett planarbete och tar med en fastighet som inte ansökt eller gått med på det, säger han och lovar att omedelbart ta tag i saken.

En stund senare ringer han tillbaka efter att ha pratat med planchef Gertrud Richter.

– Hon sa att det blivit fel när kartan registrerades in i samband med att det gjorts en ändring på kommunens mark på grund av riksintresset för friluftsliv. Det är en mänsklig miss. Dudziks fastighet ska inte alls vara med i planarbetet. Vi ska plocka bort markeringen så fort som möjligt imorgon, säger Kenny Hansson.

Han tycker att det hela är väldigt olyckligt.

– Jag förstår att det blir lite oroligt när det först ser ut som det gör i FÖP och sedan detta, säger han.

Kenny Hansson åker därför hem till Kristoffer Dudzik för att prata med honom om det som hänt.

– Det uppskattar jag mycket, det visar ryggrad hos en ung politiker och det behövs, säger Kristoffer Dudzik.

Han är dock inte särskilt nöjd med förklaringen.

– Jag skulle gärna vilja ha en trovärdig förklaring och även en allvarligt menad rättelse, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se