torsjö live

Rödgröna röstade ner borgerligas ändringsförslag i FÖP

Rödgröna röstade ner borgerligas ändringsförslag i FÖP

Den borgerliga alliansen ville göra ytterligare ändringar på elva punkter i den fördjupade översiktsplanen, men den rödgröna majoriteten i byggnadsnämnden drev igenom liggande förslag.

För att få med sig KD på de elva punkterna backade nämndens ordförande Kenny Hansson (M) tillfälligt från sin och sitt partis linje om att stoppa utbyggnadsplanerna för Sjörröds gård och hålla fast vid ett 1 000 meters yttre skyddsavstånd utan undantag kring reningsverket.

– Alliansen var inte enade, men vi i Moderaterna kommer att ta ställning för skyddsavstånden i kommunfullmäktige, säger Kenny Hansson.

Den interaktiva kartan visar den fördjupade översiktsplanens förslag till framtida markanvändning.

Snart är det dags för beslut i kommunfullmäktige om den fördjupade översiktsplanen, Framtidsplan för Hässleholms stad, som stadsbyggnadskontoret arbetat med sedan 2011. Det förslag som byggnadsnämnden nu klubbat innehåller bara marginella ändringar jämfört med den version som var utställd fram till den 12 mars.

I sista stund hade den borgerliga alliansen med M, KD och L enats om de elva punkterna som M och KD talade för i byggnadsnämnden där L inte har ordinarie plats.

Allianspartierna ville bland annat stryka bostadsbebyggelsen längs västra sidan av Hovdalavägen, mellan Hässleholmsgården och Garnisonen. Istället ville de planera för natur där.

Markanvisningen för Åhusfältet ville de ändra tillbaka till det som står i översiktsplanen från 2007, ”ny blandad stadsbebyggelse”, istället för jordbruk som nu är föreslaget. De ville ha ett nytt ställningstagande under temat bostäder: ”Skydda äldre arkitektur så att kulturhistorien bevaras”.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

I trafikavsnittet ville de stryka ”Biltrafikens framkomlighet prioriteras ner inom centrum och leds ut på omkringliggande vägnät”. De ville att FÖP skulle ställa sig positiv till lokalisering av handelscentra externt vid riksvägarna och stryka att detaljhandel i första hand etableras i centrum för att stärka centrumhandeln.

Under temat bostäder ville de lägga till en prioriteringsordning för ny blandad stadsbebyggelse med följande ordning: Norden, Paradiset, Åhusfältet och Björklunda.

Men Kenny Hansson tog inte upp Sjörröds gård och skyddsavstånden.

– Jag har försökt ta upp det i byggnadsnämnden en gång. Nu får det bli i nästa instans, i kommunfullmäktige, säger han.

Kan ni ändra er där när ni backat här?

– Alla har rätt att ändra sig. Nu ville vi trycka på dessa elva punkter, säger Kenny Hansson.

När det gällde kulturhistoria fick han i ett separat ärende med sig byggnadsnämnden på att göra en kulturmiljöplan för hela FÖP-området.

Dessutom ska en kulturmiljöstrategi tas fram.

– Det är viktigt att den kommer igång så att vi vet vilka fastigheter som är extra bevaransvärda och inte får en Björnen 4 till (villan på Åkaregatan som rivs, trots att den enligt nuvarande FÖP skulle bevaras. Reds anmärkning), säger han.

Kenny Hansson ville ställa proposition på varje punkt mot stadsbyggnadskontorets förslag och därefter besluta om det eventuellt reviderade förslaget. Det gick övriga partier inte med på. En votering om propositionsordningen slutade med röstsiffrorna 5-2. SD förespråkade sitt eget förslag och avstod från att delta i både denna votering och den följande där alliansens hela ändringsförslag ställdes mot stadsbyggnadskontorets som vann med samma röstetal.

Björn Widmark (FV). Foto: Anders Thall/knallofall.se

M och KD reserverade sig och FV lämnade en protokollsanteckning.

FV:s Björn Widmark riktar skarp kritik mot beslutet som han konstaterar på flera punkter går emot bland andra länsstyrelsen, Hässleholms vatten och miljönämnden. Han nämner exploateringsplanerna för Björklunda, Sjörröds gård, Hovdalavägstråket och det föreslagna verksamhetsområdet söder om Helsingborgsvägen. Han anser det allvarligt att exploateringsplanerna bryter sammanhängande grönstråk. För Sjörröds gård berör det både riksintresseområde för friluftsliv och skyddsområde för reningsverket. Liksom för exploateringen av Björklunda innebär det dessutom att jordbruksmark och värdefulla natur- och kulturmiljöer tas i anspråk.

– Nu riskerar kommunen att det blir fråga om en utdragen process som sakägare kan komma att driva till mark- och miljödomstolen. Detta kommer att ta tid, kosta pengar och mycket arbete. Därtill får vi nog bedöma att kommunen kommer att gå förlorande ur en sådan process, skriver Björn Widmark och uppmanar kommunen att göra om och göra rätt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se