Gruppen-3a-328x120

Kommunen saknar rutiner mot trakasserier och repressalier

Kommunen saknar rutiner mot trakasserier och repressalier

Hässleholms kommun uppfyller inte kraven på riktlinjer och rutiner mot trakasserier och repressalier. Det säger Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. DO har begärt in sådana handlingar från ett större antal kommuner och landsting, däribland Hässleholms kommun.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Repressalier är åtgärder som utgör bestraffning eller hämndaktion. Det är exempelvis förbjudet att utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att den anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid mot lagen, medverkat i en utredning därom eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Trakasserier innebär ett beteende som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna i lagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO skriver i sitt beslut att syftet med riktlinjerna ska vara att arbetsgivaren tydligt markerar att nämnda beteenden inte accepteras på arbetsplatsen. Rutinerna ska bland annat klargöra hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat på arbetsplatsen och ge den som anser sig trakasserad praktisk vägledning.

Hässleholms kommun har lämnat in sin rutin mot kränkande särbehandling och rutin för arbetsplatsträffar. Enligt DO visar handlingarna att kommunen inte tolererar någon form av kränkande särbehandling.

– Det framgår dock inte att det avståndstagande som riktlinjerna ger uttryck för även omfattar trakasserier och repressalier, skriver DO.

Det framgår inte heller av rutinerna att de gäller vid trakasserier och repressalier.

DO kräver att bristerna åtgärdas och ska återkomma för att kontrollera efterlevnaden av lagen i dessa delar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se