torsjö live vers2

Splittring om placering av nytt äldreboende

Splittring om placering av nytt äldreboende

Det fanns tre olika förslag när de fem ledamöterna i tekniska nämndens arbetsutskott skulle besluta om placering av nytt äldreboende. Beslutet blev dock, enligt tjänstemännens förslag, att arbeta vidare med fastigheten Hässleholm 88:46 söder om Garnisonsvägen, intill Sjörröds gård och inom reningsverkets så kallade påverkansområde.

Men sista ordet är inte sagt. Folkets väl protesterar kraftigt i ett yttrande och tekniska nämnden får inom kort ärendet på sitt bord.

Området söder om Garnisonsvägen är inringat på kartan i lokaliseringsutredningen. Förslaget går vidare till tekniska nämnden. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Ordförande Arne Dahlström (KD) föreslog ett alternativ i Röinge som fanns med i stadsbyggnadskontorets utredning. Ulf Berggren (SD) tyckte att kvarteret von Döbeln på Garnisonen var ett bättre läge.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Övriga tre ledamöter, andre vice ordförande Lars Olsson (C ), Benny Petersson (S) och Per-Åke Purk (V), höll på tjänstemännens förslag och det gick därför igenom.

Arbetsutskottets beslut innebär dock enbart ett förslag till tekniska nämnden som avgör den fortsatta handläggningen. Innan ett boende kan byggas krävs också detaljplan och bygglov.

Björn Widmark (FV) sitter inte i tekniska nämnden, men har ändå engagerat sig i ärendet. Han har framfört synpunkter till kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och även skickat ett yttrande angående detta och ett par andra ärenden till exploateringschef Jakob Ruter och planchef Gertrud Richter samt några politiker i olika partier.

-Vi bedömer att detta är en synnerligen olämplig placering, skriver han.

Han betonar att området är vattensjukt och ligger inom natur med fin skog, inom riksintresse för friluftsliv samt inom det skyddsområde på 1 000 meter från reningsverket som bland andra länsstyrelsen krävt.

Han vänder sig emot utredningens formuleringar om att placeringen skulle knyta Garnisonen närmare staden.

-Det är ju rent nonsens. Tvärtom kommer framtida begränsningar i hastigheten längs Garnisonsvägen och Hovdalavägen att öka (tidsmässigt) avståndet till stan för bil och busstrafikanter, skriver han.

Dessutom anser han det ologiskt att kommunen vill exploatera sin egen skyddsvärda natur samtidigt som privat jordbruksmark intill klassificeras om till natur.

-Med största sannolikhet kommer planarbetet för bygge på denna plats att leda till överklagande och utdragen handläggning, menar Björn Widmark.

Han vänder sig också emot ett av förslagen inom Garnisonen.

-Det är inte rimligt att såga ner skog och träd som det västliga alternativet bygger på. En lämpligare plats inom garnisonsområdet kan istället vara att flytta en liten bit västerut till den grusade plana ytan närmast gamla officersmässen.

Han förutsätter att byggstart kan ske snabbare då det rimligtvis inte blir överklaganden eller konflikt med länsstyrelsen eftersom platsen ligger utanför 1 000-metersavståndet.

-Vad beträffar riksintresseområdet så har de, som vi förstår det, accepterat att det redan exploaterade garnisonsområdet byggs ut. Detta även om de alltjämt tycker att Hässleholm borde koncentrera bebyggelsen till de centrala delarna, inom en kilometer från stationen, istället för att bygga tre kilometer från centrum, skriver Björn Widmark.

Han har även lämnat sina synpunkter i ett mejl till kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se