torsjö live

Hetsig debatt i fullmäktige om trädhuset

Hetsig debatt i fullmäktige om trädhuset

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson fick svara på två frågor vid kommunfullmäktige som för andra gången i rad hölls i aulan på Norra Station. Foto: Lotta Persson

Socialdemokraternas motion om att bevara trädhuset för framtiden ansågs besvarad efter en lång och hetsig debatt vid måndagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige. Beslutet att låta Hässleholms vatten bygga nya kontors- och produktionslokaler vid reningsverket för 24 miljoner kronor gick däremot igenom utan ifrågasättande från andra än Björn Widmark (FV) som påtalade att de totala flyttkostnaderna för att Biltema ska få etablera sig vid Ljungdalarondellen därmed uppgår till över 50 miljoner kronor. Det blev inte heller någon debatt om detaljplanen för Lur 2:25 i Hästveda, trots protester från 27 fastighetsägare och en samfällighetsförening.

Tekniken fungerade så gott den kunde i aulan på Norra Station. Närradion sände och voteringssystemet krånglade inte. Men webb-tv var aldrig aktuellt.

Förra gången sammanträdet hölls på Norra Station länkade kommunens hemsida till en webb-tv-sändning som inte fanns. Dessutom lades fel länk till närradion ut. Närradiosändningen fungerade dock för den som gick in direkt till radiosändningen. Den gick också att lyssna på i efterhand, dock inte förrän ett par dagar efter sammanträdet då den redigerats och lagts upp på Hässleholms närradios egen hemsida.

– Men tv-utrustningen finns bara i röda salongen och det är vår huvudlokal, säger Elisabeth Aidemark, kanslichef på kommunledningskontoret.

Fullmäktiges ordförande Douglas Roth tycker att det bästa är om sammanträdena kan hållas i röda salongen där de tekniska förutsättningarna är optimala. Att åka ut till andra orter, som fullmäktige gjort ibland, anser han inte lönt.

– Det kommer ändå bara några få personer därifrån, säger han.

Sammanträdet inleddes med två enkla frågor.

Patrik Jönsson (SD) fick stöd i sitt motstånd mot böneutrop. Foto: Urban Önell

SD fick stöd av kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) i att motverka böneutrop i Hässleholms kommun.

SD har tidigare lämnat in en motion med förslag om ett förbud i den lokala ordningsstadgan. Nu undrade Patrik Jönsson hur Lars Johnsson ställde sig till att tillåta böneutrop.

– I Växjö gällde tillståndet 110 decibel, i paritet med en rockkonsert och betydligt mer än vad som tillåts på skjutbanan på det obebyggda Röinge industriområde, skrev Patrik Jönsson bland annat.

Lars Johnsson konstaterade att frågan varit livligt debatterad den senaste tiden och att han själv landat i samma slutsats som författaren och teologie doktorn i etik, Ann Heberlein.

– Religionsfrihet innebär inte bara rätt till religion utan också rätt att avstå från religion. Den enes rätt att slippa oönskad religiös påverkan väger därför tyngre än den andres rätt att utöva sin religon, sa han.

Han avfärdade också talet om att böneutrop skulle vara likställt med kyrkklockor.

– Kyrkklockor kallar till bön, men böneutrop är bön: ”Gud är stor, det finns inga andra gudar än Allah och Mohammed är hans profet”, sa Lars Johnsson och deklarerade att hans uppfattning är att böneutrop inte bör tillåtas i Hässleholms kommun.

Patrik Jönsson var nöjd med svaret.

Joachim Fors (S) blev inte lika nöjd med svaret på sin fråga till Lars Johnsson angående ett projekt för framtidens teknikutbildningar i samverkan med näringslivet som under några år har bedrivits med EU-stöd. När nu stödet tar slut fanns ett förslag om att tillskjuta extra pengar för den fortsatta finansieringen. Men barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson lyfte ut ärendet från dagordningen.

– Anser kommunstyrelsens ordförande att vi ska fortsätta med arbetet i framtidens teknikutbildningar som ordförande i barn- och utbildningsnämnden försökte stoppa?

Lars Johnsson svarade att frågan var felformulerad.

– Det är inte så att ordförande försökt stoppa arbetet. Vi är mycket positiva till det, men ärendet lyftes ut för att vi inte var överens om finansieringen, förklarade han.

M ville finansiera satsningen inom befintlig budget, något Joachim Fors uttryckte förvåning över eftersom budgeten vid tillfället visade ett minus på 29 miljoner kronor.

Helena Malje (S), andre vice ordförande i kulturnämnden, hade motionerat om ett bevarande av trädhuset på Hovdala. Foto: Urban Önell

Kommunstyrelsen hade föreslagit att Helena Maljes motion om att bevara trädhuset för framtiden skulle anses besvarad eftersom det inte går att formellt skydda byggnaden utan att ta fram detaljplan eller områdesskydd. Stadsbyggnadskontoret ansåg att det var onödigt när kommunen själv har rådighet över trädhuset genom att Hibab äger det, men bedömde att det omfattas av förvanskningsförbudet som särskilt värdefull byggnad på grund av sin arkitektoniska särart.

Helena Malje sa redan tidigt i debatten att hon kanske återkommer med en ny motion för att få till stånd ett formellt skydd för trädhuset. Under kvällens gång stärktes hon i den uppfattningen.

SD, FV och L ville avslå motionen och menade att trädhuset kostar för mycket och inte fyller någon funktion.

– Det är inte en estetisk byggnad, sa Patrik Jönsson.

Han påpekade att många äldre kulturbyggnader rivits i Hässleholm.

– Det finns mängder med hus som är mer bevaransvärda. Men här lägger vi pengar på något som aldrig skulle byggts, sa han.

Han jämförde den årliga kostnaden för trädhuset med löner för två undersköterskor.

Björn Widmark (FV) var flitig i talarstolen. Foto: Urban Önell

Björn Widmark ifrågasatte också trädhusets attraktionskraft.

– Om det nu var en sådan turistmagnet skulle det vara mer lönsamt, sa han.

Han ville hellre tala för en satsning på ökat öppethållande av Hässleholmsgården.

– Så här kan vi inte resonera. Det är inte andra hus motionen handlar om, kontrade Helena Malje.

Hon berättade om de ideella krafter som under våren hållit trädhuset öppet för dem som vill ta med eget fika. Under tiden 25 juni-12 augusti är det öppet med servering varje eftermiddag.

Björn Widmark betonade att frågan gällde hur det ska prioriteras i kommunen.

-Politik handlar banne mig om att prioritera, sa John Bruun. Foto: Urban Önell

Ann-Christin Johnsson ( C) förklarade då att hon inte tyckte att det var särskilt kul att ställa saker mot varandra. Hon fick genast mothugg från flera håll.

– Politik handlar banne mig om att prioritera. Sedan kan vi prioritera olika, sa John Bruun (L) och förklade att han prioriterat bort trädhuset och hoppades få respekt för det.

FV anser att flytten av Hässleholms vattens och tekniska förvaltningens personal är onödig och deltog inte i beslutet.

– Kommunen har ingen viljeinriktning. När ett större företag vill etablera sig på en viss plats säger kommunen ja, även om det som här blir en kostnad på över 50 miljoner kronor, sa Björn Widmark.

Även när det gällde detaljplanen i Hästveda, där en privat markägare vill stycka av skog för att bygga åtta fritidshus, var Björn Widmark den ende som uttalade sig. Han ansåg inte att natur- och miljöfrågorna hanterats på ett seriöst sätt. Trots att området gränsar till nyckelbiotop har ingen miljöbedömning gjorts.

– Folkets väl är trötta på att kommunen ständigt, helt omotiverat, fortsätter att nagga fina natur- och skogsområden i kanterna, sa Björn Widmark.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se