torsjö live vers2

Överklagar detaljplan i Lur

Överklagar detaljplan i Lur

Flera fastighetsägare överklagar nu kommunfullmäktiges beslut om detaljplan och utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp i ett fritidshusområde i Lur i Hästveda. Skälen till överklagandet är främst naturvärdena i området.

Enligt överklagan finns flera felaktigheter i kommunens underlag. Bland annat står där att skogen består av granplantering.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– I området växer minst granar, utan här finns ädellövträd, furor och alträd som växer i kärr, skriver de klagande.

Stora ytor är också sankmark och där finns en bäck som rinner till Lursjön. Fridlyst lummer växer rikligt och de klagande åberopar därför att den bör värnas enligt artskyddsförordningen. Skogsstyrelsen har också pekat ut en bevaransvärd nyckelbiotop inom planområdet.

Ett flerhundraårigt stengärde lär påverkas vid va-anläggning och där finns även fridlysta djur som ormar, grodor, fåglar och fladdermöss. Där åberopar de klagande artdatabanken.

Enligt överklagandet omges planområdet av skyddad natur: i söder mark med naturvårdsavtal, i öster biotopskyddsområde och cirka 200 meter norrut ett naturreservat.

De klagande påpekar att länsstyrelsen ifrågasatt lämpligheten i att bygga ut i ett område som saknar förutsättningar för kollektivtrafik och samhällsservice.

Kommunen har skickat ärendet vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se