torsjö live

Framtidsplanen följer inte utbyggnadsstrategin

Framtidsplanen följer inte utbyggnadsstrategin

INSÄNDARE. Norra Skåne skrev (2018-06-27) om att de rödgröna fick igenom FÖP:en. Tyvärr framgick inte någonstans vad som är anledningen till att Folkets väl, Alliansen och Sverigedemokraterna kritiserar ”Framtidsplanen”.

Så här är det. Under de år som arbetet pågått har kommunen i olika steg begärt in synpunkter från allmänheten, förvaltningar/nämnder, kommunala bolag, Länsstyrelsen (Lst) m.fl. Därtill har man –till höga kostnader- anlitat konsultbolag. Det anmärkningsvärda är att i de väsentligaste delarna –där kritiken varit mycket hård- har de rödgröna ändå valt att inte göra några rättelser eller ändringar. Av utrymmesskäl väljer jag att bara ta upp några exempel, från Lst senaste yttrande (2018-03-09), på vad kritiken rör sig om. Man kan läsa att: ”Länsstyrelsen bedömer att föreslagna bostadsområde med ny blandad stadsbebyggelse vid Björklunda samt söder om östligaste Garnisonsvägen (bl.a. Sjörröds Gård) som ligger inom 1000 m från befintligt reningsverk riskerar att bli olämpligt avseende risken för människors hälsa eller säkerhet”

Kritiken fortsätter med att: ”I sammanhanget ser inte Länsstyrelsen att Framtidsplanen har visat att föreslagen bostadsutveckling längs Garnisonsvägen … med sitt läge ca 2,5 km från Hässleholms centrum … idag har förutsättningar att följa kommunens egna utbyggnadsstrategier eller att det kan utvecklas på ett hållbart sätt inom planperioden.” Jo, ni läste rätt, kommunen följer inte sin egen utbyggnadsstrategi.

Vidare står att läsa: ”Länsstyrelsen anser det är olämpligt att Framtidsplanen tar ställning till utformningen av en höghastighetsstation i Hässleholm, i detta tidiga skede i planprocessen, med ett upphöjt läge …”.  ”Trafikverket tar utgångspunkt vid planläggning av framtida höghastighetsbana i ett grundalternativ, vilket innebär en markförlagd bana.”… ”Länsstyrelsen konstaterar att det i stora delar saknas en beskrivning av konsekvenserna för riksintressenas värden i relation till den markanvändning som pekas ut på markanvändningskartan.”

Kommunen har därtill själv, i en konsekvensbeskrivning, gällande avloppsreningsverket skrivit så här: ”Om processerna ändras inne på reningsverket efter att ny bebyggelse tillkommit på Björklunda, finns en risk att det tillkommer fler människor som kan klaga på luktolägenhet. Klagomålen kan i sin tur föranleda att Hässleholm Vatten måste vidta åtgärder för att det uppstår luktolägenheter. Erfarenheterna från andra kommuner visar att inkapslingar och dylikt kan medföra betydande kostnader.” Javisst! En sådan inbyggnad kan kosta 500 miljoner eller mer. Trots detta fortsätter byggplanerna på Björklunda liksom söder Garnisonsvägen.

Men de rödgröna vet så klart bäst. De prioriterar i vanlig ordning några byggherrar. Denna gång för en mindre och perifer bostadsbebyggelse på jordbruksmark långt från centrum och nära reningsverket istället för att följa kommunens uttalade strategi att prioritera bostäder (3000-4000) i disponibla utpekade centrala lägen”. Kosta vad det kosta vill. Du betalar!

 

Björn Widmark

Folkets väl

 

 

 

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se