Gruppen-3a-328x120

Borgerliga alliansen ville utreda fiberunderskott mer

Borgerliga alliansen ville utreda fiberunderskott mer

Den borgerliga alliansen ville ha återremiss för att utreda om kommunledningskontoret kan vidta åtgärder på andra områden för att komma till rätta med fiberavdelningens underskott. Men den rödgröna majoriteten i kommunstyrelsen beslöt enligt förslaget att godkänna redovisningarna från nämnderna med en uppmaning till alla att hålla årets budget. Tekniska nämnden, som inte lämnat någon redovisning, får återkomma den 29 augusti.

Trots det fick tekniska nämnden extra pengar för att finansiera en utökning med en tjänst som exploateringsingenjör. Alliansen ansåg inte att ytterligare medel skulle tillskjutas innan nämnden redovisat hur den ska komma tillrätta med underskottet, men fick inte gehör för sin begäran om återremiss i det fallet heller.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) ville ha återremiss för att ytterligare utreda åtgärder mot fiberavdelningens underskott. Men de rödgröna med Joachim Fors (S) hade majoritet för liggande förslag. Foto: Lotta Persson

Kommunstyrelsen hade krävt att nämnderna till onsdagens sammanträde skulle redovisa åtgärder mot underskotten som enligt prognosen för nämnderna är sammanlagt 44,4 miljoner kronor i år. Största minuset finns i barn- och utbildningsnämnden med 24,6 miljoner kronor. Socialnämnden väntas gå 7,1 miljoner back, tekniska nämnden 8,1 miljoner och kommunledningskontoret 4,1 miljoner.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Joachim Fors (S) tyckte att det var lite märkligt att ordföranden Lars Johnsson (M), som bör stå bakom förslaget till beslut, begärde återremiss.

– Jag tyckte att beslutsförslaget bara var ett utkast, men det hanns inte med att omarbeta det, säger Johnsson.

Han förklarar att han vill att hela kommunledningskontorets verksamhet ses över, inte bara fiberavdelningens, även om det är den som har ett underskott.

– Om inte fiberavdelningen klarar det, och det tror jag inte att den gör, får övriga hjälpa till, säger han.

Han kan dock inte säga vilka andra områden som kommunledningskontoret skulle kunna spara på.

Samtidigt ser han ett behov av att se över fiberavdelningens organisation. Kommunen annonserar nu efter en chef som ska avlasta IT-chefen John Palmqvist som idag ansvarar även för fiberavdelningen.

M, L och KD reserverade sig mot att det inte blev någon återremiss. Ersättaren Björn Widmark (FV) lämnade en protokollsanteckning där han kritiserar kommunstyrelsen för dåligt ledarskap.

– Man kräver åtgärdslistor från nämnder för att hålla budget, samtidigt som kommunstyrelsen lyft ut det effektiviseringsmål på 19 miljoner kronor som kommunfullmäktige beslutat hösten 2017. Detta fullmäktigebeslut har kommunstyrelsen upphävt, skriver han.

Han markerade med en protokollsanteckning även angående beslutet att tillskjuta medel för utökning av personal på tekniska förvaltningen.

– Folkets väl anser inte att personalutökning är rätt väg att gå. Kostnaderna rusar och inget görs för att effektivisera arbetet eller för att koordinera beslutsprocesserna mellan den politiska ledningen och exploateringsarbetet. Detta har lett till mycket onödigt arbete, skriver han där.

Alliansen reserverade sig emot att det inte blev återremiss, men valde att inte delta i omröstningen i sak. SD yrkade avslag och reserverade sig. Voteringen slutade med åtta röster för, fyra mot och tre som avstod.

Joachim Fors är övertygad om att den nya tjänsten behövs.

– Kommunen växer och det behövs både utbyggd infrastruktur och bostäder, säger han.

Han betonar också att finansieringen sker med statsbidrag via byggbonusen, ett statligt bidrag på i år totalt fyra miljoner kronor till stadsbyggnadskontoret. I år tillförs tekniska nämnden 350 000 kronor och nästa år 300 000 från byggbonusen, därefter 600 000 kronor per år.

Lars Johnsson medger att det kan vara så att det finns behov av mer resurser till exploateringsavdelningen.

– Men tekniska nämnden kan omdisponera inom sin ram, säger han.

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att ge barn- och utbildningsnämnden utökad budgetram med 222 200 kronor för att finansiera tjänsten som teknikcollegesamordnare. Från och med nästa år tillförs 60 000 kronor per år.

FV motsatte sig dock även detta och lämnade en protokollsanteckning.

Frågan om nämndernas underskott behandlas vidare i kommunfullmäktige.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-08-07 Kommunala nämnder back 44,4 miljoner

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se