torsjö live vers2

Miljönämnden säger nej till badplats i kalkbrottet

Miljönämnden säger nej till badplats i kalkbrottet

Miljönämnden säger bestämt nej till förslaget att anlägga en badplats vid Ignaberga kalkbrott. Främsta skälet är att kalkbrottet ligger inom vattenskyddsområdet och att en badplats skulle innebära risker för dricksvattentäkten.

– Riskerna överstiger nyttan, anser miljönämnden.

Dricksvattnet kan hotas av en badplats i Ignaberga kalkbrott, anser miljönämnden som enhälligt säger nej till förslaget, här miljöchef Sven-Inge Svensson och Gunnel Gustavsson (KD), vice ordförande i miljönämnden. Foto: Lotta Persson

Miljönämnden föreslår i ett yttrande att kommunfullmäktige avslår motionen från Arne J Persson (C ). Han anser att kalkbrottet skulle kunna bli ett alternativ till Björkvikens badplats där det ofta avråds från bad på grund av algblomningarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– En ytterst restriktiv hållning bör intas avseende exploatering och nyetablering av verksamheter i vattenskyddsområdet, skriver miljönämnden.

Nämnden förklarar att de öppna vattenytorna medför en direktkontakt med grundvattnet som gör området mycket känsligt för föroreningar. Att anlägga en badplats i kalkbrottet leder dessutom till mer trafik och ökat behov av parkeringsplatser, vilket i sin tur medför risk för läckage av olja från fordon. Miljönämnden räknar också med uppställning av husbilar och husvagnar och behov av toaletter med handtvätt och eventuellt duschar. Om det behövs ett lokalt system för avloppsvatten medför det ytterligare en föroreningsrisk.

Sven-Inge Svensson förklarar att nämnden anser att det är otydligt vad det är för slags badplats förslaget gäller.

– Det står att den ska vara enkel, men samtidigt hänvisas till en tidigare utredning om ett enormt badland, säger han.

Badlandet skulle innehålla konferenslokal, tropisk strand, varma bassänger, sportfält med mera.

En större exploatering med exempelvis servering ökar behovet av avloppshantering och ökad andel hårdgjorda ytor medför dagvatten som måste tas om hand och renas.

Miljönämnden konstaterar att en badplats kan vara något positivt för närboende. Konsekvenserna av en negativ påverkan på dricksvattnet kan dock bli allvarliga och kvarstå under lång tid. Miljönämnden påpekar att 13 alternativa badplatser presenteras på kommunens hemsida och att majoriteten av de badande i kalkbrottet troligen ändå kommer att köra bil till badplatsen på grund av läget med väg 21 som en barriär mellan täktsjöarna.

Fastighetsägaren Nordkalk har enligt yttrandet uttryckt sig i negativa ordalag om förslaget på grund av säkerhetsriskerna.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-09-21 Ignaberga kalkbrott kan bli alternativ till Björkvikens badplats

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se