torsjö live

Förbereder för 1 000 nya bostäder i omtvistat område

Förbereder för 1 000 nya bostäder i omtvistat område

Förslaget till program omfattar ”utvecklingsområde Garnisonen”, det vill säga Torshem, Sjörröds gård och garnisonsområdet innanför grindarna.

1 000 nya bostäder kan bli verklighet på Sjörröds gård, Torshem och Garnisonen. Ett förslag till program som ska bli underlag för kommande detaljplaner för områdena ligger imorgon på byggnadsnämndens bord – trots att det efter nyår blir politisk majoritet för att inte exploatera här och trots att den fördjupade översiktsplanen är överklagad.

En inventering i somras visade att orkidén grönvit nattviol förekommer rikligt vid Sjörröds gård.

Länsstyrelsen, närboende och politiska partier har tidigare lyft upp de stora naturvärdena med ekskogar och fridlysta orkidéer och Hässleholms äldsta kulturhistoriska lämningar, främst på Sjörröds gård och Torshem. Stadsbyggnadskontoret skriver också i förslaget att ny bebyggelse kan påverka de kulturhistoriska värdena och öka slitaget på naturen. Inventering av kultur- och natuvärden har inte gjorts och måste enligt förslaget göras i kommande detaljplaneprocesser.

Området ingår till största delen i riksintresse för friluftsliv och genomkorsas av flera vandringsleder. En del av det ligger också inom det så kallade påverkansområdet 1 000 meter från reningsverket. Dessutom har tidigare förslag till flerfamiljshus på Sjörröds gård fått kritik för att inte passa in i miljön.

Både tomt- och jordbruksmark har i den fördjupade överiktsplanen, utan samråd med fastighetsägarna, markerats som natur, vilket innebär påverkan på fastigheternas rättigheter.

Programmet på 31 sidor utgår från avsnittet Utvecklingsområde Garnisonen i den fördjupade översiktsplanen. Området omfattar delar av Hässleholmsgårdens rekreationsområde och sträcker sig längs Hovdalavägen, i sydväst till det tidigare garnisonsområdet innanför staketet och i söder ner till Sjövägen i Sjörröd.

Enligt beskrivningen karakteriseras Torshem och Sjörröds gård av ett skogs- och kulturlandskap med mindre gårdar, ängsmark och gles, småskalig bostadsbebyggelse.

Tanken är nu att området ska byggas ut med cirka 1 000 bostäder. Hovdalavägen ska omvandlas från en infartsled till en gata med stadskaraktär, exempelvis med trädalléer och en smalare sektion. Längs denna föreslås bostäder i tre-fyra våningar, utan bullerplank. Längs Garnisonsvägen kan lika höga hus tillåtas, även i kombination med kontor och andra lokaler. I områdets inre delar och i gränslandet mot natur- och rekreationsområden föreslås tät och låg bebyggelse.

I programhandlingarna ingår en volymskiss från det pågående detaljplanearbetet för Sjörröds gård. Illustration: Uulas arkitekter

Längs Garnisonsvägen i anslutning till Sjörröds gård kan högre hus tillåtas, liksom längs övriga delar av garnisonsvägen. Vid den gamla gården krävs större försiktighet.

– Ny småskalig bebyggelse som följer strukturen för befintlig och tidigare gårdsbebyggelse föreslås i begränsad omfattning på platsen för Sjörröds gård, heter det.

På den kommunägda fastigheten strax väster om Sjörröds gård föreslås ett äldreboende.

Inom det tidigare garnisonsområdet är planen småskaliga flerfamiljshus och radhus utan stora egna trädgårdar. Boende ska istället få möjlighet till bostadsnära odling och småskalig djurhållning.

Enligt programförslaget ska större delen av Torshem och Sjörröds gård även fortsatt vara natur-, betes- och jordbruksmark. Delar av Torshem markeras som klass ett-natur.

För att skydda ny bebyggelse mot eventuell lukt från reningsverket föreslås att en vegetationsridå planteras.

Flera gång- och cykelvägar planeras. Ett nytt pendlingsstråk för cykel ”med god komfort för höga hastigheter” etableras längs Garnisonsvägen och Hovdalavägen. Alternativa cykelstråk föreslås genom Torshem för långsammare och mer upplevelserik cykelfärd.

Frilagt har förgäves sökt planchef Gertrud Richter, planhandläggare Malin Backman och byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) för kommentarer.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se