Gruppen-3a-328x120

Herslow representerade inte kommunen inför lantmäteriet

Herslow representerade inte kommunen inför lantmäteriet

Den medeltida vägen s:24 är markerad med blått och mellan kryssen finns den del ansökan om reglering gäller.

Ernsts Herslow företrädde inte kommunen vid lantmäteriförrättningen den 18 december om den gamla vägen på Sjörröds gård.

– Han missförstår sin rätt att företräda kommunen, säger kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) och betonar att ingen kan representera kommunen utan att ha fått ett sådant uppdrag efter ett beslut antingen i kommunfullmäktige eller i berörd kommunal nämnd.

Enligt protokollet från förrättningen förtydligades att Herslow inte förde kommunens talan.

Tjänstemännen på kommunens exploateringsavdelning har delegation att företräda kommunen vid förrättningar, men ingen därifrån var med vid sammanträdet.

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M). Foto: Lotta Persson

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) reagerade på Frilagts beskrivning av Ernst Herslows (FV) medverkan vid sammanträdet. Enligt den första versionen av artikeln företrädde Ernst Herslow allmänheten och kommunen. Han betonade dock också att han inte hade något formellt uppdrag från kommunen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ernst Herslow bad om ett förtydligande i Frilagt efter att Douglas Roth kontaktat honom. Texten korrigerades därför så att det inte står att han företrädde kommunen. Men Douglas Roth är fortfarande kritisk till att Herslow gör anspråk på att företräda allmänheten.

– Om han var med vid förrättningen eller inte kan jag inte lägga mig i. Det är upp till lantmäteriet om man tillåter honom att vara med. Problemet är hans syn på hur en kommunfullmäktigeledamot kan uppträda och vilket mandat han har, säger Douglas Roth.

Ernst Herslow förklarade att han som ledamot i kommunfullmäktige, och även i tekniska nämnden, har en uppsiktsplikt över frågor som är i kommunens intresse. Det håller Douglas Roth inte med om.

– Han har ingen uppsiktsplikt, det har bara kommunstyrelsen. Jag som ordförande i kommunfullmäktige företräder inte heller kommunen, i så fall måste jag ha fått ett uppdrag att göra det, säger han.

Däremot håller han med om att en ledamot har ett ansvar att sätta sig in i frågor som har ett allmänintresse. Han tycker inte heller att det var fel att Ernst Herslow informerade lantmäteriet om den fördjupade överisktsplanens status; att den är överklagad och att det idag finns politisk majoritet för att ompröva den med anledning av oenighet om just det här området.

Ernst Herslow (FV). Foto: Berit Önell

Douglas Roth instämmer också i Ernst Herslows bedömning att det är sannolikt att kommunen äger någon av de många fastigheter som ingår i vägsamfälligheten och därmed är sakägare. Det är dock inte utrett.

Kallelse till förrättningen skedde främst genom kungörelse i lokala tidningar, förutom för de sakägare som redan kommunicerat med lantmäteriet i ärendet och därför fick brev. Kommunen fick också en separat kallelse.

Enligt protokollet från lantmäteriförrättningen medverkade fem sakägare förutom de sökande: paret Barnekow som äger Sjörröds gård och vill att vägen tas bort för att kunna bygga bostäder över en del av den. Dessutom närvarade Ernst Herslow och en person från Sjörröds villaägareförening som inte är sakägare.

– Det förtydligas att Ernst Herslow är ledamot av kommunfullmäktige, men att han närvarar för sin egen skull. Han har inte utsetts att representera kommunen på sammanträdet och för inte kommunens talan, står det i protokollet.

Douglas Roth påpekar att tekniska nämnden, där Herslow också är ledamot, har delegerat uppdraget att delta i lantmäteriförrättningar till tjänstemännen på exploateringskontoret.

– Tyvärr hade jag inte möjlighet att gå på detta sammanträde, men känner till att det ägt rum. Vi kommer att ha någon enstaka synpunkt, skriver mark- och exploateringschef Jakob Ruter i ett mejl till Douglas Roth som frågat om tekniska nämnden utsett något ombud.

Även Ruter verkar irriterad över att Ernst Herslow medverkat vid förrättningen.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter. Foto: Berit Önell

– Jag kan inte se att Ernst varken som kommuninvånare, ledamot i fullmäktige eller i tekniska nämnden kan yttra sig i sakfrågor rörande någon förrättning överhuvudtaget, skriver han till Douglas Roth.

I mejl till Frilagt berättar han också att hans avdelning haft ”lite korrespondens om ärendet” efter mötet. Vad korrespondensen gäller berättar han inte. Frilagt har inte heller fått respons på begäran att få ta del av den. Jakob Ruter har lagt in ett automatsvar på mejlen om att han ska ha semester och föräldraledighet och återkomma först i augusti 2019.

Enligt sammanträdesprotokollet skulle utgången vara mer given om det funnits en detaljplan som tydligt angav vad marken får användas till. Inför sammanträdet gjorde förrättningslantmätaren Joakim Olsson ändå preliminärt bedömningen att fastighetsregleringen skulle gå att genomföra. Nu verkar det mer tveksamt.

– Vad som nu framkommit måste beaktas. Det skulle kunna påverka bedömningen. Om ett nytt beslut från kommunen är nära förestående kan det finnas skäl att invänta det, skriver lantmäteriet nu och förklarar att frågan kommer att utredas vidare.

De som vill framföra ytterligare synpunkter eller yrkanden ska göra det skriftligen senast den 31 januari.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-12-17 Lantmäteriet håller förrättning om borttagande av väg vid Sjörröds gård

2018-12-19 Beslut om väg på Sjörröds gård dröjer

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se