torsjö live

Kommunens miljöbeslut ska bli mer företagsvänliga

Kommunens miljöbeslut ska bli mer företagsvänliga

Majoriteten av politikerna i den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden vill ha mer inflytande i miljöärenden. Därför beslöt nämnden vid sitt första sammanträde att tjänstemännen vid vissa delegationsbeslut ska samråda med ordföranden.

– Vi vill vara så företagsvänliga som möjligt, säger nämndens ordförande Kenny Hansson (M) vars parti tog initiativ till tilläggen i delegationsordningen.

Kenny Hansson (M) vill att besluten i miljöfrågor ska bli mer företagsvänliga. Han fick igenom nya delegationsregler där han får mer inflytande över vissa beslut på miljöområdet Foto: Lotta Persson

Den nya nämnden och förvaltningen innebär i sig att miljöchef Sven-Inge Svensson får en mer underordnad roll än tidigare. Han är inte längre förvaltningschef utan avdelningschef, jämställd med planchef Gertrud Richter och byggchef Robert Samuelsson och underställd förvaltningschef Jan Karlsson, tidigare chef för stadsbyggnadskontoret. Enligt de nu antagna delegeringsreglerna har Jan Karlsson dock rätt att delegera de flesta beslut på miljöområdet till Sven-Inge Svensson.

Kenny Hansson förklarar att ändringarna i delegationsordningen är ett sätt för politikerna att få mer insyn och inflytande i miljöärenden.

Vad innebär det att vara företagsvänlig, ska ni inte bara följa lagen i miljöärenden utan att ta hänsyn till företags intressen?

– Min uppfattning är att miljökontoret tidigare hellre fällt än friat, säger Kenny Hansson.

I fortsättningen krävs samråd med ordföranden för beslut på miljöavdelningen om föreläggande eller förbud med engångsvite på upp till 80 000 kronor, löpande vite per vecka upp till 15 000 kronor och per månad eller per överträdelse upp till 25 000 kronor. Kravet på samråd gäller både för förvaltningschef och miljöchef med flera vid vidaredelegation. Viten på högre belopp ska, liksom tidigare, beslutas i nämnden.

Samma regler gäller för beslut om skydd av områden.

Förvaltningschefen måste också samråda med ordföranden om att utse ombud eller föra nämndens talan, delta och yttra sig i samråd, vid domstol eller myndighet. Vidaredelegation tillåts enbart till miljöchef och tillsynschef för miljöavdelningen.

Förvaltningschefen Jan Karlsson får inte heller utan samråd med ordförande besluta i personalärenden såsom anställning av personal, omreglering av anställningar, fastställande av lön, disciplinärenden, uppsägning, förbud mot bisyssla med mera. Vidaredelegering får ske, men delegaten ska också samråda med både förvaltningschef och ordförande vid beslut.

…liksom förvaltningschef Jan Karlsson. Foto: Lotta Persson
Miljöchef Sven-Inge Svensson får mindre makt över vissa miljöfrågor… Foto: Berit Önell

De rödgröna yrkade på att det ursprungliga förslaget till delegationsordning skulle gälla, utan Kenny Hanssons tillägg.

– De ville i alla fall inte göra sådana ändringar nu utan hellre komma igång med arbetet i den nya nämnden först, berättar Kenny Hansson.

Beslutet fattades utan votering.

Folkets väl anser trots ändringarna att delegeringarna till miljöchefen är för omfattande. Partiets ersättare Jonas Klein lämnade en protokollsanteckning där han deklarerade att FV inte stödjer beslutet.

Sven-Inge Svensson tillbakavisar kritiken om att kommunen inte skulle vara tillräckligt företagsvänlig i miljöärenden.

– Jag anser att vi under lång tid arbetat professionellt med bemötandefrågor. Vi ska vara korrekta, lyhörda, rättvisa i vårt bemötande. Så upplevs vi också av de flesta. Att de som vi ertappar med att inte följa lagar och regler inte älskar oss är vår vardag. Om vi som myndighet inte agerar begår vi tjänstefel, förklarar han.

Enligt Sven-Inge Svensson är det inte första gången FV kommenterat miljöchefens delegation. Tidigare kom det upp i kommunstyrelsen.

– Det gällde då beslut rörande skytteföreningar som FV inte ansåg skulle vara delegerade. Kommunstyrelsen konstaterade att de inte kunde lägga sig i hur miljönämnden utövar sin tillsyn. Vad jag kan erinra mig har inte miljönämndens majoritet under mina 21 år som miljöchef ifrågasatt mina delegationsbeslut. Jag hoppas att även majoriteten av ledamöterna i den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden hyser samma förtroende för mig i min profession. Annars blir vår möjlighet att fatta nödvändiga och snabba beslut som i många fall kan innebära fara för människa och miljö kraftigt beskurna, förklarar han.

Han vill i övrigt inte kommentera de nya delegeringsreglerna utan hänvisar till Jan Karlsson. Frilagt har sökt Jan Karlsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se