Gruppen-3a-328x120

Ny byggnivå vid Finjasjön tas upp igen – men pausat bygglov ska beslutas efter gamla regler

Ny byggnivå vid Finjasjön tas upp igen – men pausat bygglov ska beslutas efter gamla regler

En fastighetsägare vid Finjasjöns östra strand fick besked om att kommunen inte skulle besluta om bygglov för en tillbyggnad förrän detaljplanen ändrats. Enligt ändringsförslaget krävs översvämningssäker nivå på färdigt golv även i tillbyggnader, vilket i det aktuella fallet skulle innebära cirka 85 centimeters höjdskillnad. Kommunen får dock inte pausa beslutet i mer än två år, sedan ska ärendet enligt lagen utan dröjsmål avgöras på de gamla reglerna. Tvåårsgränsen passerades den 6 mars, men inget beslut har fattats – och på onsdag står ändringen av detaljplanen på miljö- och stadsbyggnadsnämndens dagordning.

Stadsbyggnadskontorets byggchef Robert Samuelsson säger att bygglovet troligen kommer att avslås, varför vill han inte berätta för Frilagt.

– Märkligt, säger Håkan Hydén, professor i rättssociologi vid Lunds universitet och bosatt i området, när Frilagt kontaktar honom.

Fastighetsägaren har väntat i två år på beslut om utbyggnad på grund av föreslagna ändringar i detaljplanen som skulle kräva cirka 80 centimeter högre golvhöjd på grund av översvämningsrisk. Nu måste beslut enligt Boverket fattas genast. Redan på onsdag ska detaljplaneändringen behandlas. Foto: Berit Önell

Arbetet med att ändra detaljplanen har pågått i mer än sju år. Fastighetsägaren ansökte i mars 2017 om bygglov för tillbyggnader av både bostadsutrymmen och uterum. Det första beslutet om att det inte blir något beslut kom i augusti samma år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag försökte först ändra i ritningarna och bygga i översvämningssäkert material, berättade fastighetsägaren tidigare i Frilagt.

Men det gick inte, trots att huset ligger långt från vattnet och klarade sig utan skador vid den stora översvämningen 2002.

Fastighetsägaren frågade handläggaren på stadsbyggnadskontoret hur ett annat hus i samma område kunde få bygglov och skickade med bilder på vad som ser ut som en tillbyggnad. Svaret blev att det gällde ett uterum som uppförs murat för att det ligger på lägre höjd.

– Eftersom uterum inte är ett permanent bostadsutrymme kunde deras ärende avgöras innan detaljplanen var antagen, förklarade handlläggaren via mejl.

Det beslutet togs i maj 2017 och golvhöjden var där 90 centimeter lägre än den föreslagna nya höjden.

Men när den fastighetsägare, som nu väntat i två år, tänkte om och sökte bygglov enbart för att bygga till sitt befintliga uterum samt att bygga ytterligare ett blev det ändå inget beslut. Byggnadsnämnden beslöt i juni 2018 att bordlägga ärendet i väntan på detaljplaneändringen. En granne som gjort en liknande ansökan fick samma besked.

Uterum omfattas inte ens av ändringen i detaljplanen, men byggnadsnämnden hävdade att tillbyggnaderna gav intryck av att vara bostadsutrymmen snarare än uterum.

Nämndens ordförande Kenny Hansson (M) kunde dock inte precisera vad den bedömningen grundades på.

– Uterum är inte definierade i lagen, så det blir godtyckligt, medgav han.

Nu vill han inte kommentera vad som kommer att hända med bygglovet utan hänvisar till Robert Samuelsson. Kenny Hansson tror dock att ärendet ska beslutas i nämnden eftersom det var nämnden som bordlade det. Den andra fastighetsägarens bygglovsansökan kom in först i juli 2017, så där har två år alltså ännu inte gått.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens
ordförande Kenny Hansson (M). Foto: Lotta Persson

Robert Samuelsson bekräftar att ärendet nu måste avgöras.

– Det stämmer. Men vi avslår det som det ser ut idag, säger han till Frilagt.

Han vill inte berätta varför bygglovet inte skulle beviljas.

– Jag vill ta det med den sökande i första hand, säger han.

Sedan förklarar han att han bedömt att ärendet inte är komplett. Han anser inte heller att beslut måste fattas genast.

– Det blir så snart som möjligt, men med normal handläggningstid, säger han.

Fastighetsägaren förstår inte att ansökan inte skulle vara komplett.

– Vad är det nu? De har fått allt, konstigt att de inte talat om tidigare om något fattats.

Fastighetsägaren kräver nu ett omedelbart beslut och hänvisar till Boverkets handbok om plan- och bygglagen där det står att om inte planarbetet har avslutats inom två år ska ärendet om bygglov genast avgöras.

Håkan Hydén förklarar att fastighetsägaren måste göra sin rätt gällande genom att aktualisera ärendet. Men han anser inte att kommunen bara kan avfärda bygglovsansökan, ett eventuellt avslag måste preciseras. Att ärendet inte skulle vara komplett tycker han låter konstigt.

– Det finns en skyldighet från myndighetens sida att vägleda den sökande. Det går inte bara att ligga lågt och sedan avslå, säger han.

Andra har dock fått bygga på lägre nivå om översvämningssäkert material har använts. Det stämmer också med detaljplanen, något som inte föreslås ändras. Därför förstår Håkan Hydén inte att uterummet inte kunde beviljats utan paus. Hur det ska användas är en senare fråga.

– Det får kontrolleras i efterhand. Kommunen kan inte neka bygglov på premissen att förutsättningarna inte kommer att gälla. Det är inte ett försvarbart myndighetsbeteende, säger han.

Sammantaget anser han att kommunens handläggning är oprofessionell.

– Normalt sett ska kommunen underlätta och hjälpa till med råd och stöd i samband med bygglovsansökan. Det här andas total likgiltighet för individen, säger han.

På måndagsmorgonen mejlade fastighetsägaren Robert Samuelsson och Kenny Hansson och krävde beslut idag. Båda gav snabbt svar.

– Precis som du säger så ska ärendet handläggas enligt gällande detaljplan, skriver Robert Samuelsson och meddelar att han lagt över ärendet till en handläggare som ska granska det under dagen.

Han nämner ingenting om kompletteringar. Kenny Hansson skriver att han inte kan besluta idag eftersom det ska tas i nämnden. Han lovar lägga en kopia till byggnadsnämnden så att förvaltningen kan diarieföra den.

Ändringen i detaljplanen innebär att höjden på färdigt golv ska vara minst 46,59 meter över havet, även för om- och tillbyggnader. Detta gäller för nybyggnation sedan 2003.

Arbetet med detaljplaneändringarna startade redan i november 2011. Ungefär samtidigt beviljades ett bygglov för en tillbyggnad på något lägre nivå med påpekande i beslutet om att byggnationen skulle ske på egen risk. Sedan dess har ytterligare ett par bygglov med fel golvhöjd beviljats, bland annat våren 2016 för en omfattande om- och tillbyggnad av ett strandnära fritidshus – 1,5 meter för lågt. Där skrevs ingen varning in.

Först i september 2016 fattade byggnadsnämnden beslut om att inleda en samrådsprocess om detaljplaneändringen. Fastighetsägaren har lämnat in synpunkter och motsatt sig förslaget.

I ändringen av detaljplanen ingår också att minsta avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns fastställs och att en bestämmelse om inlösen av allmän platsmark närmast stranden stryks.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-06-09 Godtycke när vissa får bygga uterum och andra inte

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se