torsjö live vers2

Ny byggnivå för tillbyggnader vid Finjasjön – med undantag för enkla uterum

Ny byggnivå för tillbyggnader vid Finjasjön – med undantag för enkla uterum

En lägsta nivå för färdigt golv ska inte längre bara gälla nya bostäder vid Finjasjöns östra strand utan även tillbyggnader med undantag för enkla uterum och komplementbyggnader. Det är innebörden i ändringar i förslagen till detaljplaner som nu är utställda för granskning inför att miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska anta dem. För första gången preciseras också vad ett uterum är. Till och med den 7 april kan berörda lämna synpunkter. På onsdag klockan 16 – 19 har allmänheten möjlighet att diskutera dessa och andra planer vid så kallat planmingel i stadshusets foajé.

En fastighetsägare som fick sitt bygglovsärende pausat i två år i väntan på detaljplanen kommer att få besked enligt de tidigare reglerna, men har nu ombetts komplettera sin ansökan.

Fastighetsägaren som väntat i mer än två år på sitt bygglov slipper troligen den cirka 80 centimeter högre golvhöjd som de nya reglerna kräver på grund av översvämningsrisk. Foto: Berit Önell

Ändringarna i detaljplanerna från 1995 för norra och södra delen av Östra Finjasjöstranden har varit på gång sedan 2011. Efter den stora översvämningen 2002 kom ett tillägg med bland annat en lägsta höjd för färdigt golv i nybyggda bostäder. Nu utvidgas den bestämmelsen alltså till att gälla även tillbyggnader. Lägsta godkända nivå blir 46,59 meter över nollpunkten i höjdsystemet RH 2000.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Direktiven för uterum tillkom i sista stund inför miljö- och stadsbyggnadnämndens beslut den 20 mars.

– Undantag kan medges för högst ett oisolerat enkelt byggt inglasat uterum som inte har en större bruttoarea än 25 kvadratmeter och komplementbyggnader som till exempel förråd och växthus. Dessa uterum och komplementbyggnader ska utföras i fukttåliga material och tåla eventuella

översvämningar, står det nu i förslaget till planbeskrivning.

Formuleringen om fukttåliga material som alternativ gäller dock även nybyggnation enligt den tidigare planbeskrivningen och det finns inget förslag om att ändra den delen. Däremot finns ett tillägg på minsta avstånd på fyra meter till grannfastighet och en tidigare bestämmelse om inlösen av mark längs stranden tas bort.

Den fastighetsägare som fått vänta på bygglov för utbyggnad i mer än två år gjorde förra året en ny ansökan om att istället få bygga ett uterum. Likadant gjorde en granne. Men det blev inga beslut ändå. Byggnadsnämnden hävdade att tillbyggnaden gav intryck av att vara bostadsutrymme snarare än uterum, trots att det då inte fanns några direktiv för hur ett uterum skulle vara utformat och trots att en annan fastighetsägare i närheten nyligen fått bygglov för ett liknande uterum.

– Uterum är inte definierade i lagen, så det blir godtyckligt, medgav byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Men nu har alltså Hässleholms kommun förslag på en egen definition.

De som kan lämna synpunkter på förslagen är berörda fastighetsägare, innehavare av servitut, myndigheter och organisationer.

Fastighetsägaren som väntat i mer än två år har rätt till prövning enligt de gamla reglerna och undkommer därmed en nivåskillnad på 85 cm i sitt hus. Beslutet kan fattas av tjänstemännen och behöver inte, som Kenny Hansson tidigare sagt till Frilagt, behandlas i nämnden.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-03-18 Ny byggnivå vid Finjasjön tas upp igen – men pausat bygglov ska beslutas efter gamla regler

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se