Gruppen-3a-328x120

Detta gör kommunen för de mest utsatta

Detta gör kommunen för de mest utsatta

INSÄNDARE. ”Allt fler vuxna har behövt hjälp eller skydd inom vuxendelen. Fler anmälningar har inkommit om substansmissbruk och spelmissbruk. En ökning av placeringar till följt av våld i nära relationer har skett. Placeringsbudgeten är överskriden och visar att många av dem som placeras har en samsjuklighet. Det har varit stort tryck på öppenvården och boendet för just de med samsjuklighet.” Ett utdrag av verksamhetsberättelsen för 2018.

 Vår verksamhet för ekonomiskt utsatta personer är inriktningen i huvudsak att hjälpa enskilda till självförsörjning. Under tiden detta arbete pågår utgår individuellt prövat bistånd enligt lagstiftning och socialförvaltningens riktlinjer. Behov av bostäder i kommunen är fortsatt stort och konsekvenserna för våra målgrupper är svåra. Att finna billiga och bra lösningar för lågtröskelboende är något vi arbetar med hela tiden men är svårlöst.

 Vi har alltid ett pågående arbete med utredning, stöd och behandling samt erbjuda boende för personer med missbruk och annan social problematik. Här är vi flexibla i att kunna möta klienternas olika behov. Behandlingssamtal sker både på Lyktan, hemma hos klienterna och på ev. arbetsplatser. Behandlingsteamet har också varit behjälpligt vid kontakter med andra myndigheter t.ex. sjukvården/psykiatrin. Flera klienter har inte enbart erhållit behandling för sitt missbruk. De har därutöver fått stöd och rådgivning kring hur livet utan alkohol och droger skall kännas meningsfullt och hanterbart. En del personer har vi kunnat erbjuda institutionsplaceringar vilket har ökat de senaste åren.

 Trots alla insatser och erbjudande av hjälp finns det personer som inte önskar göra en förändring av sitt liv utan endast vill ha ett boende. De har svårt anpassa sig i ordinära boenden och har straffat ut sig av olika anledningar. Det finns även de som inte vill ha eller ansvara för ett eget boende. Det är här vi har – och erbjuder – tillfälliga boende i s.k. natthärbärge. Behovet under åren har legat på i snitt 4 platser/dygn.

 Som framgått har vårt nuvarande härbärge av säkerhetsskäl dömts ut. Vi har känt till föreläggandet och tillsammans med berörda förvaltningar under hela tiden arbetat med att hitta ett alternativ. Olika förslag har stupat på rigorösa bestämmelser som bygg- och detaljplaner, brandskyddsbestämmelser men också tillgänglighet och centrumnära behov.

Vi beklagar att vi inte kunnat lösa frågan utan nu står inför att hitta en tillfällig lösning på kort sikt för våra ”hemlösa” och den uppgiften är högprioriterad för vår förvaltning och kommer att ordnas. Den långsiktiga lösningen kommer enligt vår planering vara klar i september månad 2019.

 Våra ”hemlösa” får hjälp med ekonomiskt bidrag/försörjningsstöd efter utredning, God man då så behövs, erbjudande om stöd och behandling samt nyktert boende. Om man avstår dessa och fler hjälpinsatser kvarstår hjälp med tillfälligt natthärbärge och det ska vi fortsätta med. Vårt arbete går dock alltid ut på att ge stöd och hjälp för att komma ur hemlöshet och utanförskap så att detta inte permanentas.

 

För socialnämnden

Robin Gustavsson, KD, ordf.

Sven Lundh, SD, v. ordf.

Lena Nilsson S, 2:e v. ordf.     

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se