Gruppen-3a-328x120

Ungdomens hus i Stadsparken i första hand

Ungdomens hus i Stadsparken i första hand

Förslaget att bygga om och bygga ut befintliga hus till ett Ungdomens hus i Stadsparken ska nu prioriteras. Skiss av Arkitektgården i Kristianstad

En om- och tillbyggnad av två befintliga hus vid Stadsparken är nu förstahandsvalet för Ungdomens hus i Hässleholm. En enig kultur- och fritidsnämnd beslöt på onsdagen att gå vidare med förslaget som den politiskt tillsatta styrgruppen redan ställt sig bakom. Det uppfyller också de flesta av önskemålen från ungdomarna i förra årets stora enkätundersökning med nära 500 deltagare.

Budgetkalkylen är i nuläget på 18,1 miljoner kronor. Ytterligare beräkningar måste dock göras och en ekonomisk helhetsbild ska redovisas för kommunstyrelsen senast den 31 augusti. Det blir därför för sent att avsätta pengar i 2020 års budget eftersom den klubbas redan den 10 juni. Det räcker inte att det finns en ospecificerad rad för Ungdomens hus i den styrande alliansens budgetförslag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kultur- och fritidschef Anders Rosengren. Foto: Berit Önell

– Detaljplanen behöver ändras så jag vågar påstå att det ändå inte går att börja bygga nästa år, säger kultur- och fritidschefen Anders Rosengren.

Även i det plan-pm som tidigare tagits fram föreslås att husen binds samman och får en publik funktion som till exempel en ungdomsgård.

Förslaget innebär att tegelhuset, tidigare använt av kommunens AK-förvaltning, och det blå huset, tidigare körskola, byggs samman in mot parken. Där placeras ett kafé som kan nyttjas även av andra än ungdomar. I övriga delar av byggnaderna finns plats för scen och replokal, ateljéer, filmsal, studios, grupprum med mera.

Förslaget innebär ett Ungdomens hus vid Stobyvägen, i det sydöstra hörnet av Stadsparken.

Platsen ligger precis utanför det område som ungdomarna definierat som centralt i enkäten förra året. Den är dock redan etablerad som ungdomarnas plats genom att Perrong 23 och skejtparken ligger intill. Andra fördelar är att placeringen är nära centrum och Hässleholms tekniska skola. En nackdel är att husen ligger i en sluttning, vilket innebär nivåskillnader och att de inte är tillgänglighetsanpassade. Det större utrymme som ungdomarna önskat för fysisk aktivitet får inte heller plats.

Stadsparken är det långsammaste förslaget. Om det skulle visa sig att det inte är möjligt att genomföra är alternativ två en nybyggnad bakom HTS, vid skolans idrottshall som skulle kunna samutnyttjas. Replokaler och studios skulle kunna samordnas med skolan i den äldre HTS-byggnaden som dock av säkerhetsskäl är låst. Gällande detaljplan skulle troligen tillåta byggnationen, därför skulle det vara ett snabbt alternativ. Det är det dyraste förslaget med en budgetkalkyl på 21,6 miljoner kronor.

Från början stod Kyrkskolan överst på önskelistan. Där hade funnits plats för allt som listats i utredningen och lokalerna hade gått relativt snabbt att ställa i ordning. Budgetkalkylen ligger på 12,6 miljoner kronor. En ny detaljplan ska vara klar i höst. Men förslaget har lagts åt sidan eftersom det ses som politiskt omöjligt då det finns andra planer för huset.

Ett förslag att bygga Ungdomens hus inuti HTS till en kostnad av cirka 12 miljoner kronor har också avfärdats som det sämsta alternativet. Bland annat är lokalerna svåranpassade och skulle inte bli så tillgängliga.

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är enbart att besluta om prioriteringen. Processledaren Mija Toftner ska nu arbeta vidare med förslagen innan de presenteras för beslut i kommunfullmäktige.

– Vi behöver en helhetsbild över kostnaderna, inklusive personal, inventarier med mera, säger Anders Rosengren.

Han konstaterar att arbetet är något försenat. Beslutet om prioritering av lokalalternativ skulle egentligen tagits i april, enligt kommunfullmäktiges beslut om processen. Men förhoppningen är fortfarande att den ekonomiska helhetsbilden ska vara klar före den 31 augusti.

– Det är bättre om vi slipper be om mer tid, säger Anders Rosengren.

Samtliga politiska block är representerade i styrgruppen för Ungdomens hus som består av Robin Gustavsson (KD), Johan Peltonen (SD), Henrik Backlund (S) och Agneta Olsson Enochsson (L).

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se