Gruppen-3a-328x120

Respit för kommunens servicekontor

Respit för kommunens servicekontor

Servicekontoren i Vittsjö, Sösdala och Hästveda avvecklas inte med start i höst. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige, som vill se en konsekvensanalys innan beslut fattas. Hur det blir längre fram är en öppen fråga. Förslaget till ny taxa för kommunens tillsyn av tobaksförsäljare gick däremot igenom.

Tanken från den styrande restalliansen (M, L och KD) med stöd av SD, var att servicekontoren skulle ersättas med någon form av kontaktcenter. Dessa skulle kunna inhysas i befintliga lokaler, exempelvis kommunala bibliotek. Då skulle även andra icke namngivna ”större orter” kunna få ett kontaktcenter. Den rödgröna oppositionen, med S i spetsen motsatte sig förändringen. Dessutom ansåg de att det var otydligt vilka orter som åsyftades.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Restalliansen och SD hoppas kunna spara 380 000 kronor om året på förändringen, till stor del genom avveckling av servicekontorens lokaler. I Sösdala har stationen fungerat som servicekontor. Hyran är 275 000 per år enligt handlingarna. Kommunen är själv fastighetsägare. Ingrid Nyman (S) uttryckte förvåning över kostnaden var så hög.

Även i Vittsjö äger kommunen lokalerna. Där är hyran 26 800 per år. I Hästveda hyr kommunen av en privat ägare för 27 800 kronor per år. Närmare 50 000 kronor per år kostar städningen av de tre lokalerna.

Socialdemokraterna yrkade på återremiss i kammaren. De fick stöd av C , V och MP. Det var tillräckligt många för att förslaget om återremiss skulle gå igenom, även om de inte lyckades samla en majoritet. Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) förtydligade för åhörarna att det räcker med att en tredjedel av ledamöterna begär återremiss.

En ny tobakslag träder i kraft från och med den 1 juli 2019. Även andra tobaksliknade produkter, exempelvis e-cigaretter omfattas av lagen. I samband med det inför kommunen ett nytt reglemente och en ny taxa för sin myndighetsutövning, tillsynen av försäljare. 926 kronor per timme kommer den att kosta näringsidkarna, enligt fullmäktiges beslut. Samma taxa tillämpas för övrig tillsyn som miljöförvaltningen ägnar sig åt, exempelvis när det gäller livsmedel.

Folkets väl invände mot den nya taxan. De kunde tänka sig maximalt 500 kr per timme, och reserverade sig när övriga partier valde att driva igenom beslutet.

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se