torsjö live vers2

Planerar upplag för schaktmassor till Björklunda

Planerar upplag för schaktmassor till Björklunda

Många ton schaktmassor behövs för att fylla upp det planerade nya bostadsområdet på Björklunda. Tekniska förvaltningen vill hämta massor från handelsområdet som ska byggas vid gamla tekniska kontoret och skapa ett nytt upplag på Läreda industriområde för att lagra dem.

Tekniska förvaltningen planerar att lagra 30 000 ton massor på platsen. Anmälan om miljöfarlig verksamhet och ansökan om bygglov för upplaget har nu lämnats in, trots att detaljplanen för Björklundaområdet inte antagits än.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Upplaget ska ligga på en del av fastigheten Röinge 7:3 där kommunen idag har ett asfaltupplag. Därför gäller anmälan en ändring av verksamhet på området som är cirka 13 000 kvadratmeter stort. Användningen är tillfällig och beräknas pågå i som längst tre år.

Inte bara Björklunda utan även andra byggprojekt har enligt tekniska förvaltningen behov av massor de närmaste åren, till exempel skjutbaneområdet i Röinge och ett nytt industriområde vid Belevägen.

– Syftet med verksamheten är att möjliggöra återanvändning av byggbara massor till framtida byggprojekt i kommunen, skriver exploateringsingenjör Karl Lahtela i anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Han konstaterar att asfaltupplaget medför större risk för föroreningar än ett upplag för massor som ska vara rena. Asfalten ska, troligtvis med start vecka 33, krossas och skickas till Peabs asfaltverk i Bjärsgård för att återanvändas. Marken ska därefter provtas. Om det visar sig att det finns behov av att skydda de nya massorna från föroreningar i marken ska ett 0,3 meter tjockt lager av massorna läggas underst och inte användas.

Enligt anmälan har markmiljötekniska undersökningar visat att massorna klarar gränsvärdena för känslig markanvändning.

Den markundersökning som kommunen gjorde före försäljningen av gamla tekniska kontoret var dock översiktlig och visade visserligen markvärden under gränsvärdena, men grundvattenproverna visade kraftiga föroreningar med extremt höga salthalter vid det gamla vägsaltförrådet och dessutom höga halter av arsenik, kadmium och nickel.

Den miljöpåverkan som tas upp gäller istället främst lastbilstransporterna mellan fastigheten i korsningen Stobyvägen – Södra Kringelvägen och det nya upplaget vid Samlarvägen. Att frakta 30 000 ton massor betyder cirka 3 000 lastbilslaster.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se