torsjö live vers2

Försökte dölja att vatten från förorenat schakt leddes ut i bäck

Försökte dölja att vatten från förorenat schakt leddes ut i bäck

Vatten från det förorenade schaktet har pumpats via den gula slangen och letts ut i bäcken. Foto: Berit Önell

Vatten från ett schakt där markföroreningar upptäckts bakom reningsverket i Hässleholm har pumpats till Maglekärrsbäcken och gått vidare ut i Finjasjön. Företrädare för det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten förnekade detta på direkt fråga från miljökontoret. När Frilagt på fredagen började ställa frågor till de ansvariga flyttades slangarna. Vattnet leddes istället via en container för sedimentering och infiltration och grumlingen i bäcken minskade. Några svar på frågorna kom dock inte. En av dem gällde varför Hässleholms vatten börjat bygga en väg i kanten av schaktet, vilket lär försvåra saneringen av föroreningarna som ännu inte är avgränsade i storlek.

Arbetena med att flytta en del av Maglekärrsbäcken avbröts för två veckor sedan när markföroreningarna upptäcktes under grävning i schaktet där den nya bäcken ska gå.

Enligt entreprenören Peabs rapport upptäcktes föroreningarna på morgonen torsdagen den 15 augusti. Personal kände då petroleumlukt och såg missfärgningar när de arbetade i schaktet. Avfall, troligen rivningsmaterial, observerades också. På vattenytan syntes ett oljeskimmer. Schaktet har länspumpats under hela arbetet på grund av den höga grundvattennivån.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Markprover visade på alifater, PAH, barium, bly, kadmium, koppar, zink och kvicksilver i sådana halter att de måste saneras. Oljeskimret visade sig delvis komma från järn och bakterier.

Det förorenade schaktet med provtagningsplatserna i rött, ur Peabs utredning.

Enligt rapporten visade analyserna av vattnet inga halter över detektionsgränsen för någon av de analyserade ämnena. Men det är inte sant. Tio av metallerna fanns enligt protokollen i uppmätbara halter, de flesta låga. Halterna av arsenik och nickel var måttliga.

Arbetet låg nere ett par dagar innan en plan för saneringen lämnades in till miljökontoret måndagen den 19 augusti. På en muntlig fråga från Hässleholms vatten, som hade bråttom att komma igång med arbetena, gav miljöinspektör Åsa Bjerstedt enligt en tjänsteanteckning samma dag klartecken till att pumpa upp vatten från den avgränsade andra sidan av schaktet och leda ut det “på marken för infiltration”.

Men Frilagt kan visa att vatten från den förorenade sidan också pumpades upp – och leddes till bäcken. På bilderna syns både slangen som leder mot bäcken och mynnar strax innan vattendraget och andra slangar som leder vatten från den renare delen av schaktet ut på gräset.

Den gula slangen går från det förorenade schaktet. Bilden togs den 28 augusti. Foto: Linus Jepsson
Slangen från det förorenade schaktet är kopplad till den vänstra av de blå som fortsätter mot bäcken. De slangar som går till höger släpper ut vattnet på marken så att det bildas en sjö. Bilden togs den 28 augusti. Foto: Linus Jepsson
Slangen mynnar i växtligheten nära bäckkanten där vattnet rinner rätt ut. Bilden togs den 29 augusti. Foto: Linus Jepsson

När Frilagt tar upp frågan med Åsa Bjerstedt på onsdagen tror hon inte på att vatten går ut i bäcken. Senare samma dag ger hon sig för första gången, tillsammans med en kollega, ut till platsen för att se hur det ser ut.

– Vi såg inget anmärkningsvärt, meddelar hon efter besöket.

De såg inte att vatten från det förorenade schaktet pumpades ut i bäcken.

– Vi såg inga tecken på det, säger Åsa Bjerstedt.

Hon förklarar att det inte gick att se bäcken eftersom det är så igenväxt på den sidan schaktet där slangarna ligger. Hon berättar att hon frågade Hässleholms vattens företrädare om de ledde ut något vatten i bäcken.

– Han sa nej, berättar hon.

Hon bekräftar att hon inte godkänt att vatten från den förorenade delen av schaktet pumpades ut på marken.

– Fast det var ju också rent, säger hon och hänvisar till att vattenproverna inte visade att vattnet var påverkat av föroreningarna i marken.

I Åsa Bjerstedts föreläggande från tisdagen den 27 augusti om försiktighetsåtgärder står att vatten som pumpas bort i samband med saneringsarbetet ska sedimenteras innan det infiltreras.

– Utledning i vattendrag får inte ske, skriver hon uttryckligen.

Någon infiltration är det knappast tal om när vattnet pumpas ut på gräset och bildar en mindre sjö innan det rinner vidare mot bäcken.

– Så länge de inte börjar schakta i det förorenade området kan de släppa vattnet på gräset eftersom det är så låga föroreningshalter. Bedömningen är att saneringen inte ska påverka vattnet, eftersom föroreningen ligger ovanför vattenytan. För säkerhets skull vill vi ändå att de då låter vattnet sedimentera i en container eller motsvarande för att avskilja eventuella partiklar innan det släpps, förklarar Åsa Bjerstedt.

Både Peab och Hässleholms vatten har själva föreslagit att saneringen ska ske på högsta nivå, det vill säga till riktvärdet för känslig marknivå, på grund av närhet till vattendrag som leder till Finjasjön. Saneringen ska utföras genom schaktning och förorenade massor transporteras till godkänd mottagare. Skyddsåtgärder krävs för att förhindra spridning av föroreningar. Men Hässleholms vatten anser sig kunna schakta utan att påverka vattnet eftersom föroreningen ligger högre än grundvattennivån och vattnet som står i gropen.

– Vattnet i schaktet har vid provtagning visat sig vara av dricksvattenkvalitet, skriver Åsa Bjerstedt i föreläggandet.

Varken bakteriehalt eller näringshalter har dock undersökts. På tisdagen flöt alger i schaktets vatten som bubblade av gaser.

På tisdagen den 27 augusti flöt alger i det bubblande vattnet som också hade en oljeliknande hinna på ytan. Foto: Linus Jepsson

Åsa Bjerstedt backar från sina ord om dricksvattenkvalitet vid samtal med Frilagt på fredagen.

– Det var en klumpig förmulering, säger hon.

Hon konstaterar också att påståendena i Peabs rapport om att inga av de undersökta ämnena nådde detektionsgränsen är felaktig.

– Jag tror att den texten skrevs under oerhörd brådska, säger hon.

Att sten och makadam lagts ut i schaktet, upp till den missfärgade delen av jorden, ser hon ingen vinst med.

När det ligger där – hur kan ni då veta att föroreningen inte når vattnet?

– Man ser aldrig exakt var föroreningen går. Men när de börjar gräva får de ändå flytta makadamen. De lär också få pumpa upp vattnet före saneringen, säger Åsa Bjerstedt.

Frågan är hur det alls ska kunna grävas på västra sidan av schaktet när en väg nu byggs intill schaktet.

– De pratade inte om någon väg, säger Åsa Bjerstedt.

Hässleholms vatten håller på att bygga en väg intill det förorenade schaktet. Foto: Berit Önell

Hon tänker att avsikten kanske är att komma intill med maskiner för saneringen.

– Det är svårt för mig att svara på varför. Men om en ny väg skulle bli ett skäl för att inte sanera färdigt har vi svårt att godta det. I vissa fall kan det annars bli godkänt att lämna kvar en förorening under en befintlig väg, säger hon.

Hon lägger sig inte i detalj i hur avgränsningen av föroreningen går till, men när saneringen är färdig vill hon se provsvar. Schaktväggar och – botten ska i princip vara rena när saneringen är klar. Hon förklarar att det inte är självklart att sanera andra föroreningar i området, även om de skulle gå samman med de nu upptäckta.

– Om vi antar att hela fastigheten är förorenad och det bara ska exploateras i ena ändan får de vidta åtgärder där och i den del det påverkar exploateringen, säger hon och hänvisar till miljöbalken angående skälighet.

Massorna från schaktet innehåller rivningsavfall, gammal asfalt med mera. Det har nu provtagits inför beslut om hur det ska hanteras vidare. Foto: Berit Önell
Miljöinspektör Åsa Bjerstedt anser sig i nuläget inte kunna kräva provtagning av näringsämnen i vattnet som går ut i Finjasjön. Här har marken blivit grön på grund av en läckande slang. Foto: Linus Jepsson

Hon säger att vattnet i schaktet var klart och att det inte syntes några alger eller bubbel i vattnet vid tillsynsbesöket på onsdagen. Hon förklarar att näringsinnehållet i vatten normalt inte analyseras i samband med fynd av markföroreningar.

– Det är i de flesta fall den som förorenat som har åtgärdsansvaret. En exploatör har också ansvar för att en förorening inte sprids. Här är det Hässleholms vatten som är ansvarig för exploateringen, men troligen också för det som dumpats och förorenat marken. Däremot är det är svårt att koppla näringsämnena till dumpningen, säger hon.

Hon anser sig därför inte i nuläget kunna kräva provtagning av näringsämnena för att skydda bäcken och Finjasjön mot ytterligare övergödning. Det kan istället vara länsstyrelsens bord, om det gäller villkoren för arbetet med flytten av bäcken.

– Det är inte solklart vem som har tillsynsansvaret. Nu såg vi inget när vi var där, men skulle jag se något sådant skulle jag nog ringt upp länsstyrelsen, säger hon.

Efter att på fredagen ha sett bilderna med alger och bubblande vatten kan hon fortfarande inte svara på hur saken ska hanteras. Men hon konstaterar att det såg annorlunda ut än när hon var där dagen efter då det hade regnat kraftigt under natten. Bilderna på slangarna kommenterar hon inte.

Frilagt får på fredagseftermiddagen tag i Daniel Borgander som är den på Hässleholms vatten som haft kontakt med miljökontoret om markföroreningarna. På frågan när saneringen ska starta svarar han att han inte vet riktigt. Sedan vill han inte prata mer.

– Skicka alla frågor till vd Liselotte Stålhandske, säger han.

Klockan 13.47 mejlar Frilagt frågor om saneringen, vägen, grumlingen i bäcken, varför det lagts ut makadam i schaktet efter att föroreningen upptäckts, varför vatten från det förorenade schaktet pumpas till bäcken och varför bolaget svarar nej när miljöinspektörerna frågar om det sker. Ingen respons.

Senare på fredagseftermiddagen mejlar Åsa Bjerstedt att hon varit vid reningsverket igen och att det inte pumpas från saneringshålet till bäcken.

– Det pumpas inte från saneringshålet till bäcken, däremot från det opåverkade området leds det till kanten av bäcken, skriver hon.

Hon kommenterar inte att hon tidigare varken godkänt det ena eller det andra.

När Frilagt besöker området efter arbetsdagens slut är slangarna flyttade och vattnet från det förorenade schaktet pumpas via containern. Spåren efter slangarnas tidigare plats syns fortfarande på marken bland ogräs och gammalt rötslam.

Maglekärrsbäcken är plötsligt inte lika grumlig längre.

Berit Önell

Vattnet pumpas nu först till containern i bakgrunden för sedimentering och infiltration, enligt miljökontorets direktiv. På bilden syns också hur nära schaktet den nya vägen byggs. Foto: Berit Önell
Spåren efter slangarnas tidigare placering är tydliga. Foto: Berit Önell
Maglekärrsbäcken var mycket grumlig på fredagsförmiddagen. På kvällen såg den betydligt bättre ut. Foto: Linus Jepsso

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-08-23 Bäcken tömd på vatten – leds en kilometer ut i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se