torsjö live

Länsstyrelsen anmäler Hässleholm Miljö till åklagare

Länsstyrelsen anmäler Hässleholm Miljö till åklagare

Hässleholm Miljös verksamhet i Vankiva har släppt ut för mycket föroreningar i Prästabäcken. Därför åtalsanmäler länsstyrelsen det kommunala bolaget för miljöbrott. Men bolaget hävdar att villkoren i miljötillståndet ska tolkas på annat sätt så att de uppmätta värdena är tillåtna och ifrågasätter dessutom länsstyrelsens bedömning av när det nya miljötillståndet ska börja gälla.

Problemen gäller Hässleholms kretsloppscenter, den del av Hässleholms Miljös verksamhet där avfall från industrier, förorenade massor från marksaneringar, byggavfall med mera tas emot. Enligt bolagets hemsida hanteras årligen ungefär 200 000 ton avfall på anläggningen som har tillstånd att ta emot farligt avfall och har ett eget reningsverk för det lakvatten som bildas på anläggningen.

Utsläppen av tungmetallerna koppar, krom, nickel och zink samt kväve och organiskt material, TOC, var för stora under fyra månader 2018.

Cirka 200 000 ton avfall tas årligen emot på Hässleholms kretsloppscenter. Men lakvattnet, som släpps ut i Prästabäcken innehöll 2018 för höga föroreningshalter. Foto: Berit Önell

Hässleholm Miljö måste nu klara utsläppshalterna under tio månader per år. Det betyder enligt länsstyrelsen att tillåtna halter får överskridas under högst två månader per år. Bolaget menar istället att gränsvärdet för varje ämne får överskridas högst två gånger per år. Då skulle det vara tillåtet att, som 2018, släppa ut för mycket tungmetaller under februari och mars och för mycket kväve under november och december.

– Vi måste åtalsanmäla när vi anser att villkor överskridits. Sedan får åklagarmyndigheten ta ställning, säger Susann Söderberg, vikarierande handläggare i ärendet på länsstyrelsens miljötillsynsenhet.

Det tidigare tillståndet är från 2005, men även det överklagades och ändrades flera gånger. Dess årsmedelvärden för utsläpp började gälla först 2015, året efter att ansökan om nytt tillstånd påbörjats. Utsläppsvärdena överskreds gång på gång, främst för nickel, men innan de var fastställda kunde länsstyrelsen inte åtalsanmäla. Åklagarmyndigheten har dock nyligen lagt ner en åtalsanmälan från länsstyrelsen mot Hässleholm Miljö om överskridande av utsläppshalter enligt det gamla tillståndet.

Två åtalsanmälningar

Länsstyrelsen gör nu två åtalsanmälningar mot Hässleholm Miljö. Den första gäller att de tillåtna halterna överskridits under 2018. Den andra att bolaget inte följt det nya miljötillståndet sedan det enligt länsstyrelsen vann laga kraft i december 2017. Hässleholm Miljö har överklagat delar av tillståndet ända upp till Högsta domstolen, men fick inte prövningstillstånd där.

– Vi vidhåller att det mesta av tillståndet gäller sedan den 21 december 2017. Det går inte att bedriva verksamheten utan tillstånd, säger Susann Söderberg.

Enligt länsstyrelsen följde Hässleholm Miljös kretsloppscenter i Vankiva 2018 inte villkoren i varken det nya eller det tidigare miljötillståndet. Därför åtalsanmäler länsstyrelsen bolaget för miljöbrott.

Länsstyrelsen menar nu att bolaget brutit mot både det gamla och det nya tillståndet. De villkor som överklagats gäller från den 31 januari i år då mark- och miljööverdomstolens dom vann laga kraft.

Har inte sett några
allvarliga brister

Susann Söderberg har inte sett några allvarliga brister på Hässleholms kretsloppscenter.

– Jag har varit där några gånger och tycker väl generellt att anläggningen är väldigt välskött. De är seriösa och tar sitt uppdrag på stort allvar. Nu har vi valt att tolka villkoren olika, men sådant händer, säger hon.

Hon konstaterar att det är mark- och miljödomstolen i Växjö som beslutar om miljötillstånden och som ytterst får uttolka dem tillsammans med Svea hovrätt.

– Vi utövar tillsyn utifrån deras beslut, säger hon.

När utsläppsvillkoren överskrids ska bolaget anmäla det till länsstyrelsen som en driftsstörning. För 2019 finns inga sådana rapporter.

Susann Söderberg menar att torkan under förra året spelade in.

– 2018 var speciellt. Halterna påverkades av torkan. Eftersom bäcken är väldigt liten blev det enorma skillnader mellan de månader när det var fruktansvärt torrt och de kraftiga regnskurarna i början och slutet av året, säger hon.

Men värdena överskreds alltså inte under de torra sommarmånaderna utan under februari- mars och november-december.

”När vi vet vad som är rätt
eller fel böjer vi oss för det”

Sven Carlsson, vd på Hässleholm Miljö, säger att bolaget har en väldigt god dialog med länsstyrelsen.

– Vi har vidtagit åtgärder i samklang med deras krav. Men det här handlar i grunden om att om de tycker att vi har överskridit villkoren är de skyldiga att åtalsanmäla, säger han.

Han förklarar att bolaget har en annan syn på hur villkoren ska tolkas.

– Tillståndet är nytt, då kan det bli så att man tolkar det lite olika. Inte förrän det prövas skarpt ser vi vad som gäller. Vi hade förstås gärna sett att länsstyrelsen inte gått till åtalsanmälan. Men när vi vet vad som är rätt eller fel böjer vi oss för det, säger han.

Länsstyrelsen är ju er tillsynsmyndighet, varför följer ni inte deras tolkning?

– Vi ser det mer som att vi har olika uppfattning. Om tillståndet hade varit prövat hade vi varit överens. Men de är tillsynsmyndighet och vi försöker bedriva vår verksamhet som vi ska. Det som är värt att notera här är också att de gör åtalsanmälan, vi är inte åtalade eller dömda. För mig är det ingen större dramatik, säger han.

Han säger att han är väldigt nöjd med att det nya tillståndet ska gälla tills vidare. Det förra var tidsbegränsat på tio år.

Sven Carlsson betonar att utsläppsvärdena inte överskridits under 2019.

– Det visar att dialogen och de åtgärder vi föreslagit och länsstyrelsen godkänt haft avsedd effekt, säger han.

Det handlar bland annat om nya efterpoleringssteg för att ytterligare rena lakvattnet.

Det Sven Carlsson ser som bekymmersamt är metallgränsvärdena som blivit strängare. Han säger att nickelvärdena är svårast att få ner, särskilt vid torrt väder.

– Det sätter oss lite mer under press och det får vi förhålla oss till, vi blir mer och mer miljövänliga, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se