Gruppen-3a-328x120

Miljökontoret vill stänga små reningsverk i dåligt skick

Miljökontoret vill stänga små reningsverk i dåligt skick

På reningsverket i Hörja rinner avloppsvatten vid sidan om infiltrationen och har bildat en stor vattensamling med slam, vid pilen i bilden. Foto: Miljökontoret

Flera små reningsverk i Hässleholms kommun fungerar så dåligt att miljökontoret nu vill stänga dem. I Hörja rinner avloppsvattnet vid sidan om infiltrationen, i Röke släpps det rätt ut i grundvattnet och i Västra Torup har både vatten och slam tryckt sig förbi vallar och staket kring anläggningen. Miljökontoret krävde efter tillsynsbesök våren 2018 att va-bolaget Hässleholms vatten skulle vidta åtgärder. Mer än ett år senare har ingenting hänt. Miljökontoret föreslår därför att de tre reningsverken vid vite om cirka en halv miljon kronor vardera stängs och att nya byggs. Imorgon, onsdag, beslutar politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott i frågan.

Frilagt berättade hösten 2016 om hur en man var nära att drunkna i en igenväxt avloppsdamm vid kommunens reningsverk i Attarp. Platsen var varken inhägnad eller skyltad och miljökontoret hade inte gjort någon inspektion på nio år. Under 2017 och 2018 har ett stort antal mindre reningsverk fått tillsynsbesök och flera har visat sig vara mycket bristfälliga. Attarp var ett av de första som fick besök, i januari 2017, men klarade sig då utan allvarlig kritik. Dock saknades fortfarande varningsskylt och staket kring de så kallade biodammarna och egenkontrollen behövde uppdateras.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nästan ingen rening

Enligt miljökontorets dokumentation är reningsverken i Röke, Hörja och Västra Torup i mycket dåligt skick och skötseln eftersatt. I praktiken förekommer nästan ingen rening.

– Utformningen och driften av anläggningen gör att det snarare rör sig om kvittblivning än rening av avloppsvatten, skriver miljökontoret om samtliga tre.

Det fanns inga skriftliga driftrutiner eller driftjournaler för reningsverken. Hässleholms vattens förslag på åtgärder avfärdas av miljökontoret som normalt driftsunderhåll. Kraven på normal skyddsnivå uppnås inte och miljökontoret anser därför att anläggningarna ska förbjudas i sin nuvarande utformning och dimensionering.

I Röke består reningsverket, för 220 personer, av en slamavskiljare och tre öppna infiltrationsdammar, en konstruktion som enligt miljökontoret innebär risk för förorening av grundvattnet.

Utsläppspunkt nere i grundvattnet

Miljöinspektörerna kunde vid sitt besök i mars 2018 inte urskilja de tre dammarna på 300 kvadratmeter vardera eftersom vatten och slam stod så högt att det täckte sandvallarna mellan dem. Det gick därför inte heller att mäta var utsläppspunkten var i förhållande till grundvattnet. Enligt miljöinspektörernas beräkningar låg utsläppspunkten för avloppsvattnet nere i grundvattnet. Naturvårdsverkets rekommendation om ett skyddsavstånd på minst en meter klarades inte då, men inte heller i juni 2019, trots att grundvattennivåerna då var under det normala. Reningsverket i Röke klarar inte heller utsläppskraven för fosfor.

När miljöinspektörerna besökte reningsverket i Röke kunde de inte urskilja de tre dammarna eftersom nivån på vatten och slam var högre än vallarna mellan dammarna. Foto: Miljökontoret
Det växer svamp i reningsverket i Röke. Foto: Miljökontoret

Miljökontoret hänvisar till mark- och miljödomstolens dom från 2015 då en avloppsanläggning förbjöds med motiveringen att skyddsavstånd till grundvattnet inte uppfylldes. 2018 kom en liknande dom om ett av Hässleholms vattens små reningsverk, Mölleröd avloppsanläggning i Verum. I en annan dom förbjöds en anläggning på grund av att den inte uppfyllde utsläppskraven.

Enligt miljökontorets förslag förbjuds Hässleholms vatten vid vite på 600 000 kronor att släppa ut avloppsvatten via reningsverket i Röke från och med den 31 maj 2021.

Funktionen är minimal

Reningsverket i Hörja är byggt på 1960-talet och byggdes senast om 1999. Sedan dess ska det vara dimensionerat för 160 personer. Anläggningen har två fördelningsmagasin, två översilningsytor och en öppen infiltration.

Miljökontoret konstaterade vid tillsynsbesöken i Hörja att avloppsvattnet rinner vid sidan om infiltrationsytorna och att funktionen är “minimal”.

– Mycket liten rening och infiltration har troligen skett över ytan, skriver miljökontoret.

För att Hässleholms vatten ska få fortsätta släppa ut avloppsvatten från Hörja måste antingen ett nytt reningsverk anläggas eller sådana åtgärder vidtas att anläggningen uppfyller normal skyddsnivå. Förslaget är att verksamheten vid vite på 550 000 kronor förbjuds från och med den 31 maj 2022.

Anläggningarna i både Hörja och Röke har utsläpp i avrinningsområdet för Helgeå via Röke- och Hörlingeån som har problem med både övergödning, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel.

70 procent ovidkommande vatten

Reningsverket i Västra Torup stängs vid vite på 600 000 kronor den 31 maj 2023 om inte omfattande åtgärder vidtas. Anläggningen som är byggd 1995 är dimensionerad för 300 personekvivalenter. Den består av slamavskiljare, pumpbrunn, fördelningsmagasin, översilningsyta och öppen infiltration.

Här beräknas ovidkommande vatten i stora mängder läcka in, hela 70 procent. Det kan ha bidragit till att vatten och slam kommit på drift utanför vallar och staket. Miljöinspektörerna drar slutsatsen att reningen av avloppsvattnet är kraftigt minimerad eftersom ingen eller mycket lite översilning nu sker till de infiltrerande delarna av anläggningen.

Avloppsvatten från Västra Torup rinner utanför staketet. Foto: Miljökontoret

Miljökontoret förbjöd i april 2018 Mölleröds lilla reningsverk som tar emot avlopp från 27 personer. Hässleholms vatten överklagade beslutet, men förlorade i både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Domstolen sköt dock fram stängningen av Mölleröds avloppsanläggning från den 1 april 2019 till den 1 maj 2020.

Vid miljökontorets inspektion i januari 2017 låg hela reningsverkets infiltration i grundvattnet.

Fusk med provtagning

Domstolen slog åter fast att skyddsavståndet mellan utsläppspunkt och grundvatten ska vara minst en meter. Hässleholms vatten hade inte heller lyckats bevisa att utsläppskraven uppfylldes. Hög skyddsnivå krävdes på grund av utsläpp i Vieån med flera rödlistade arter och ett Natura 2 000-område strax nedströms reningsverkets utsläpp. Hässleholms vattens provtagningar visade godkända värden, men avfärdades eftersom de tagits i ett dike där även yt- och grundvatten tillförs. Proverna visade alltså inte reningsverkets funktion.

– Det är mycket anmärkningsvärt att bolaget anser att anläggningen har en god reningskapacitet genom att analysera prover tagna i utspätt vatten i ett vattenförande dike, ansåg miljönämnden och domstolen instämde.

Hässleholms vatten hävdade att provtagningen skett i nära anslutning till utsläppet från anläggningen och inte avvek från det normala.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2016-09-23 Man nära drunkna i dold avloppsdamm

2016-09-23 Miljöinspektion i Attarp efter nio år

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se