Gruppen-3a-328x120

Enighet om vitesförelägganden mot reningsverk

Enighet om vitesförelägganden mot reningsverk

Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott var eniga om vitesföreläggandena mot de undermåliga reningsverken i Röke, Hörja och Västra Torup.

– Jag hoppas att det här blir en väckarklocka för Hässleholms vatten, säger Paul Thurn (SD) vice ordförande i nämnden.

Miljöchef Sven-Inge Svensson säger att de små reningsverken måste byggas om i grunden om de ska få användas.

Som Frilagt berättade på tisdagen har de tre små reningsverken under flera år haft så stora brister att miljöinspektörerna bedömt att de snarare använts för att bli kvitt avloppsvatten än för att rena det. Trots krav på åtgärder har i princip ingenting hänt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
När miljöinspektörerna besökte reningsverket i Röke kunde de inte urskilja de tre dammarna eftersom nivån på vatten och slam var högre än vallarna mellan dammarna. Foto: Miljökontoret

I Röke, som är värst, släpps avloppsvatten rätt ut i grundvattnet. I Hörja har miljökontoret påtalat brister sedan 2012 utan att problemen åtgärdats. Bland annat rinner orenat avloppsvatten vid sidan om infiltrationsytorna och bildar en större vattensamling med slam.

– Det var en rännil 2012, nu har det blivit värre, konstaterar Paul Thurn efter miljöinspektörens föredragning och bildvisning på arbetsutskottets sammanträde.

I Hörja rinner avloppsvatten vid sidan om infiltrationen och har bildat en stor vattensamling med slam, vid pilen i bilden. Foto: Miljökontoret

Arbetsutskottet vill därför, liksom miljöinspektörerna, förbjuda det kommunala va-bolaget att använda anläggningarna, Röke från den 31 maj 2021 och vid vite på 600 000 kronor, Hörja från samma datum 2022 vid vite på 550 000 kronor och Västra Torup från 2023 vid vite om 600 000 kronor.

Paul Thurn vet inte om Hässleholms vatten kommer att åtalsanmälas för miljöbrott på grund av den undermåliga reningsverken.

– Men det finns datum för vite och om anläggningarna inte är vidgjorda tills dess kommer man nog att gå vidare, jag kan inte se något annat. Vi måste agera för miljöns och de boendes skull, säger han.

Han är kritisk till att Hässleholms vatten förra året istället för att åtgärda en annan av kommunens små avloppsanläggningar, Mölleröds reningsverk i Verum, överklagade föreläggandet. Först gav länsstyrelsen miljökontoret rätt och sedan även mark- och miljödomstolen. Mölleröds reningsverk förbjuds från i maj nästa år om det inte blir godkänt innan dess.

Sven-Inge Svensson förklarar att de små reningsverken delvis är byggda för biologiska metoder med öppna dammar, liksom Magle våtmark, som utvecklades under 1990-talet.

– Vi har sett positivt på det här och de första åren fanns kunskapen om hur de skulle skötas kvar inom bolaget. Men sedan har det stagnerat mer och mer. Vi har påtalat bristerna i några år och ändå händer det inte något. Det har verkligen blivit sämre och sämre. Nu måste vi sätta ner foten ordentligt, säger han.

– Nu måste vi sätta ner foten ordentligt, säger kommunens miljöchef Sven-Inge Svensson .

De bristfälliga anläggningarna måste byggas om totalt.

– De kan satsa på en kombination av konventionell rening och efterpolering för främst kväve. Det måste börja med åtgärder på reningsverket, förmodligen ett reningssteg till, och sedan kan man även ha översilning, säger Sven-Inge Svensson.

Det är Hässleholms vatten som ska lämna in ansökan med förslag på åtgärder för att reningsverken ska bli godkända. För Mölleröds reningsverk har en sådan kommit in. Men miljöinspektörerna är inte nöjda. I förra veckan resulterade det i ett föreläggande med så många krav på ändringar och förtydliganden att Hässleholms vatten uppmanas göra en ny ansökan.

Bland annat bedöms grundvattenmätningarna, som ska säkerställa tillräckligt avstånd mellan avloppsutsläpp och grundvatten, inte tillförlitliga. De mäter inte enligt praxis högsta grundvattennivån utan ett medelvärde och mätningarna har dessutom gjorts på sommaren då nivåerna är lägre. Ritningarna är inte skalenliga och inte tillräckligt utförliga.

– Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att de uppgifter som lämnats in inte är framtagna och redovisade enligt god praxis och därmed inte tillräckliga för att göra den bedömning som krävs för att pröva ansökan, skriver miljökontoret i föreläggandet som Hässleholms vatten ska svara på senast den 30 november.

Sven-Inge Svensson betonar att det är Hässleholms vattens ansvar att ha kunskap om hur anläggningarna fungerar och ska skötas.

– Om de inte själva har kompetensen får de ta in konsulter.

– Vi kan knappt gå på brister i enskilda avlopp längre. Om vi gör det måste också Hässleholms vattens anläggningar fungera, säger han.

Samtliga små avloppsanläggningar i kommunen, ett tiotal, är i mer eller mindre dåligt skick. Den allra sämsta är den i Mölleröd.

– Det är inte så bra för respekten för kommunen. Det är nödvändigt att ta ett nytt grepp nu, säger Sven-Inge Svensson.

Han konstaterar att Hässleholms vatten är i sin fulla rätt att överklaga ett föreläggande, så som i Mölleröd.

– Men det var onödigt och tråkigt. Vi tyckte att det var självklart att de inte klarade kraven. De har inte tillräcklig kunskap, säger han.

Slutligt beslut om vitesföreläggandena mot anläggningarna i Röke, Hörja och Västra Torup fattas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden som sammanträder den 20 november.

– Vi har bedömt att de här tre har de allvarligaste bristerna, så det är dem vi tar till nämnden. De andra har lägre prioritet, men vi följer upp även dem också extra noga nu, säger Sven-Inge Svensson.

Sven-Inge Svensson vill inte avslöja om Hässleholms vatten har åtalsanmälts för miljöbrott på grund av de undermåliga reningsverken eller om anmälan kommer att göras.

– Det är sekretess. Bevis kan undanröjas om vi talar om att åtalsanmälan gjorts. Polisen ska ha en chans att utreda ärendet först, säger han.

Han förklarar att det berott på missad sekretessmarkering när Frilagt tidigare fått veta att åtalsanmälningar gjorts.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-05 Miljökontoret vill stänga små reningsverk i dåligt skick

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se