torsjö live

Parkering på Järnvägsgatan prövas i domstol

Parkering på Järnvägsgatan prövas i domstol

Diskussionerna kring trafikröran på Järnvägsgatan efter ombyggnaden av Hässleholms centrum fortsätter, nu i domstol. Men inom kort väntas en trafikutredning för centrum vara klar. Foto: Lotta Persson

Hade tekniska nämndens arbetutskott rätt att besluta om nya parkeringsrutor på Järnvägsgatan i Hässleholm där det efter ombyggnaden av centrum inte varit tillåtet att stanna? Det får förvaltningsrätten bedöma sedan Dolores Pigretti Öhman (MP) överklagat det kontroversiella beslutet från den 21 oktober.

Turerna har varit många sedan Frilagt i februari 2018 berättade om trafikkaoset på Järnvägsgatan. En av orsakerna till röran har varit förbudet mot att stanna och parkera vid stationen, särskilt eftersom det inte informerats i förväg och skyltningen inte heller hänvisade till västra sidan av järnvägen dit tanken var att transporter till och från stationen istället skulle ske. Sedan ombyggnaden är Järnvägsgatan enkelriktad och tillåter bara södergående trafik från Tingshusgatan till Andra avenyen. En anledning till det är att gatan blivit smalare på grund av den nya uteserveringen framför stationen.

Arbetsutskottets beslut innebar tre nya målade p-rutor där bilister skulle kunna stanna kort för av- och påstigning. Förslaget kom från tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) och föregrep en pågående utredning av trafiksituationen i centrum som ska vara klar inom kort.

Dolores Öhman hävdar att tekniska nämndens arbetsutskott överskridit sina befogenheter. Hon menar att arbetsutskottet bara borde lämnat förslag till nämnden som skulle beslutat. Hon hänvisar till reglementet som säger att det är nämnden som beslutar angående bland annat utveckling av gatunätet, inklusive parkeringsanläggningar.

Kommunjurist Magnus Gjerstad håller inte med. Han hänvisar till delegeringsreglerna och skriver i ett yttrande till förvaltningsrätten att åtgärden meddelas genom lokala trafikföreskrifter. Beslut om trafikföreskrifter av enklare karaktär är delegerade från nämnden till förvaltningschef som i sin tur kan delegera till bland andra trafikingenjör. Om karaktären inte är enklare är beslutet delegerat till arbetsutskottet.

– Man kan diskutera om det hade varit tillräckligt att förvaltningschefen tog ifrågavarande beslut, men det är i vart fall inte fattat på för låg nivå, skriver Magnus Gjerstad.

Efter att Frilagt uppmärksammat trafikröran på Järnvägsgatan anlitade kommunen en konsult för att utvärdera ombyggnaden. Det gällde bland annat att utreda möjligheten att tillåta bilar att stanna för av- och påstigning vid stationen. Flera motioner med olika förslag till lösningar har lämnats in av olika partier.

Men konsultens kortsiktiga förslag blev inga parkeringar. Istället skulle tydliga skyltar hänvisa biltrafik till stationen till den västra sidan som skulle göras mer tillgänglig och tryggare för väntande resenärer med bland annat biljettautomat, informationstavla med tidtabeller och fler bänkar utomhus. På sikt var slutsatsen att Järnvägsgatan bör stängas helt för biltrafik. Beslutet i tekniska nämnden blev i augusti 2018 att genomföra de kortsiktiga förslagen och utreda de långsiktiga vidare. Av de långsiktiga åtgärderna är det inte stopp för trafik på Järnvägsgatan som ska prioriteras utan en gång- och cykelbana på västra sidan, utredning av nya bilanslutningar mellan Magasinsgatan och Viaduktsgatan samt mellan Magasinsgatan och Kristianstadsvägen och bättre belysning på hela stationsområdet.

I trafikutredningen finns fyra huvudalternativ för Järnvägsgatan: att låta den vara som den är, att vända enkelriktningen, att tillåta biltrafik i båda riktningarna och att stänga helt för biltrafik, men tillåta kollektivtrafik, taxi och gång- och cykeltrafik. Tjänstemannaförslaget inför arbetsutskottets sammanträde den 21 oktober var att inte föregripa trafikutredningen, dels av trafiksäkerhetsskäl och dels på grund av risken att sända ut ett otydligt budskap till kommuninvånare och besökare.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se