torsjö live vers2

Kommunen sent ute med beredskapsplaner mot coronavirus

Kommunen sent ute med beredskapsplaner mot coronavirus

Hässleholms kommuns förvaltningar och bolag är sent ute med att uppdatera sina beredskapsplaner för pandemi. Flera av dem har fortfarande inte ens någon plan. Det trots att planerna skulle ha upprättats i samband med svininfluensan 2009. Därmed är det oklart hur flera samhällsviktiga funktioner ska upprätthållas vid en utbredd smittspridning. Omsorgsförvaltningen är dock beredd på att vårda sjuka i samlingssalar på äldreboenden och be anhöriga hjälpa vårdtagare med hemtjänst. Hässleholms vatten aviserar att provtagning av avloppsvatten kan prioriteras bort.

Den reviderade kommunövergripande planen fastställdes i veckan, men nivån är fortfarande förberedelsefas trots att antalet smittade av coronaviruset i Skåne ökat varje dag sedan det första fallet bekräftades i tisdags.

Spridningen av coronaviruset i världen har nu pågått i cirka två månader. Över 100 000 personer är bekräftat smittade och cirka 3 500 döda. Italien satte på söndagen 15 miljoner människor i karantän. Sverige fick sitt första bekräftade fall i slutet på januari. För tio dagar sedan kom ett nytt fall och därefter har antalet smittade ökat dag för dag. På lördagen fanns enligt Folkhälsomyndigheten 140 bekräftade fall. På söndagen var det över 180, enligt SR Ekot som ringt runt till alla regioner. I Skåne var antalet kända smittade på söndagen 22, varav minst ett i nordöstra Skåne.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunen befinner sig fortfarande i förberedelsefasen. Kommundirektör Bengt-Arne Persson leder krisledningsstaben som ännu inte är aktiverad. Foto: Berit Önell

På fredagseftermiddagen kallade landshövdingen Anneli Hulthén de skånska kommunerna och andra berörda myndigheter till ett samordningsmöte. Länsstyrelsen informerade då om att dess krisledningsorganisation nu aktiverats. Flera företrädare för Hässleholms kommun deltog via videolänk. Det var bland andra kommundirektör Bengt-Arne Persson, som leder krisledningsstaben, kommunalråden Lars Johnsson (M) och Lena Wallentheim (S) samt representanter för barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen.

– Kommunen kommer inte att vidta några åtgärder utifrån dagens möte, meddelar Bengt-Arne Persson i ett mejl till Frilagt på fredagen.

Hässleholms kommuns centrala krisledningsstab har inte heller ändrat sin bedömning av läget.

– Vi är formellt sett fortfarande i förberedelsefas, men gränsar till nästa fas, förklarar Calle Alm, informationssäkerhetsansvarig.

Enligt kommunens övergripande plan finns fyra faser. I förberedelsefasen finns risk för en pandemi i världen. Åtgärderna är då omvärldsbevakning, inventering av lager, påminnelse om uppdatering av alla beredskapsplaner, säkerställande av informationskanaler med mera.

Låg nivå innebär att pandemi är bekräftat i världen och/eller att det finns enstaka bekräftade fall i Sverige. Trots att antalet smittade är betydligt fler än enstaka anser krisledningsstaben alltså bara att man “gränsar” till denna fas. Under detta skede ska respektive förvaltningschef och bolags-vd i samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska påbörja komplettering och anskaffning av hygienartiklar och annan tänkbar skyddsutrustning och aktualisera höjning av hygiennivå. Krisledningsstaben ska samverka med länsstyrelsen och andra myndigheter och informera den politiska ledningen om kommunens beredskapsplanering.

På mellannivå förekommer viss smittspridning i Sverige och i kommunen. Då är det dags att bedöma om delar av samhällsviktig verksamhet kan drivas utifrån en lägre ambitionsnivå under en tid, förbereda omfördelning av personal, se över tillgång på vårdplatser och implementera rutiner för minskad smittspridning såsom distansarbete, att undvika konferenser och ha särskilda besöksrutiner.

Att undvika konferenser kan bli en åtgärd mot smittspridning enligt kommunens övergripande pandemiplan. Bilden är från Europaforum 2019. Foto: Urban Önell

Hög nivå betyder omfattande smittspridning i Sverige och i kommunen. Då förbereds eventuell aktivering av krisledningsnämnd och stab som kan ta över styrningen av delar av kommunens verksamhet, dock inte bolagen, och personal omfördelas efter behov. Nämnden består av kommunalråden.

Frilagt begärde i början på veckan att få del av beredskapsplaner från samtliga kommunala förvaltningar och bolag. De enda som uppdaterat sin plan är omsorgsförvaltningen, Hibab och Hässleholms vatten. Båda bolagen hänvisade först till den kommunövergripande planen, men lämnade efter ytterligare påstötning ut sin egen plan. Övriga har svarat att de ska uppdatera eller skapa nya handlingsplaner, förutom Hässleholm Miljö som inte svarat alls.

Bland dem som helt saknar plan finns barn- och utbildningsförvaltningen, som ansvarar för skolorna, och tekniska förvaltningen, som ser till att vägar är framkomliga, byggnaders tekniska system fungerar och att kommunala lokaler städas.

Den övergripande planen har dock en prioriteringslista för skolverksamheten. Förskola, årskurs 1-6, särskola och fritidshem ska prioriteras för att föräldrarna ska kunna arbeta. För att klara det kan personal omfördelas från i första hand kulturskolan och därefter gymnasium, högstadium och i sista hand mellanstadium. Även personal från SFI och vuxenverksamhet kan omdisponeras.

Tekniske chefen Mats Svensson förklarar att tekniska förvaltningen vid tiden för svininfluensan var en avdelning under kommunledningskontoret och föll in under deras pandemiplan. En specifik plan för förvaltningen ska nu utformas, men Mats Svensson förklarade på tisdagen att han avvaktade det möte som då skulle hållas om den kommunövergripande planen.

Tekniska förvaltningen har inte någon beredskapsplan för virussmittan, men tekniske chefen Mats Svensson berättar att ledstänger och dörrhandtag nu ska rengöras dagligen. Foto: Lotta Persson

– Vi tog dock igår beslut om i ledningsgruppen efter anvisning från krisledningsgruppen att köpa in ett lager för flytande tvål, pappershanddukar och handsprit motsvarande en månads förbrukning samt öka fokus inom lokalvården genom att dagligen rengöra ledstänger och dörrhandtag, meddelade han i ett mejl till Frilagt.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har inte heller någon beredskapsplan. Från 2008 finns en plan som enbart gällde miljökontoret, då klassat som verksamhet av prioritet ett vid en pandemi på grund av ansvar för livsmedelskontroll med mera.

– Miljökontoret blir med stor sannolikhet involverat i arbetet med att begränsa smittspridning på lokal nivå, säger den bland annat.

En översyn har påbörjats. I väntan på att den blir klar hänvisas till den kommunövergripande planen.

Även kommunledningsförvaltningen har ny organisation med nio olika avdelningar. Bengt-Arne Persson berättar att varje avdelningschef nu håller på att se över sin pandemiplanering utifrån ett antal förberedda frågor.

– Denna översyn ska vara klar denna veckan och sedan gör vi troligtvis en förvaltningsgemensam plan som samtidigt är avdelningsspecifik. När detta är klart, förhoppningsvis i nästa vecka, så fastställer jag vår plan, skriver han till Frilagt.

Socialnämndens plan från 2008 ska också revideras. Den gamla listar personalgrupper och verksamheter som sedan länge är bortsparade.

Calle Alm, informationssäkerhetsansvarig på kommunen, säger att kommunen ligger i fas med rekommendationerna från centrala myndigheter. Foto: Berit Önell

– Att se över sina planer har påtalats och ansvaret för detta följer ordinarie verksamhetsansvar, kommenterar Calle Alm.

Han betonar att planerna kan se olika ut och att en förvaltning även kan använda sig enbart av den kommunövergripande planen.

– Utifrån centrala myndigheters rekommendationer och lägesbilder ligger vi i fas och följer utvecklingen dagligen, förklarar han.

Hässleholms vatten använder sig av en tregradig pandemiskala: låg nivå, mellannivå och hög nivå. På mellannivå görs en översyn av planerade möten och konferenser för de närmaste tre månaderna. Personal avanmäls från icke nödvändiga arrangemang. Om personal har varit i ett utpekat smittområde blir det sjukskrivning i två veckor före återgång till arbetet.

Hässleholms vatten hör till de få kommunala bolag och förvaltningar i Hässleholm som har uppdaterat sin pandemiplan. Foto: Lotta Persson
Liselotte Stålhandske, vd på Hässleholms vatten som vid utbredd coronasmitta ska prioritera provtagning av dricksvatten, inte avloppsvatten. Foto: Urban Önell

Bolaget varnar för bluffakturor som misstänks öka när oseriösa företag vet att beslutsfattande personer har högre sjukfrånvaro.

Vid hög nivå avbryts investeringsarbeten och ombyggnadsprojekt för att frigöra personal till nödvändig drift.

– Inställningen i arbetet ska vara att dagligen försöka avsluta det man påbörjat eftersom man inte vet vilken bemanning som finns tillgänglig nästa arbetsdag, skriver bolaget.

Vid personalbrist ska provtagningar begränsas till egenkontrollen för vattenförsörjningen. Provtagning av avloppsrening ska enbart ske om driftspersonal för reningsverk anmäler driftsstörning som möjligen kan avhjälpas efter analyser.

Omsorgsförvaltningens handlingsplan bygger på fem olika nivåer som kommunerna i Skåne nordost och Region Skåne enats om: mild, måttlig, svår, mycket svår och extremt svår form. I mild form insjuknar fem procent. De beräknas till 120 vårdtagare och 75 i personalen samtidigt som 10-15 fler vårdtagare än annars blir utskrivna från sjukhus eftersom sjukvården behöver platserna. Det kräver fler korttidsplatser inom omsorgen.

All växelvård och kortidsvistelse för funktionsnedsatta stängs därför liksom dagcentraler och liknande. Platser där virusdrabbade vårdtagare kan vårdas avskilt för att minska spridning ska identifieras. Alla äldreboenden som har samlingssalar kan användas för vård. Insatser ska planeras och resurser fördelas mellan vårdboende och vårdtagares egna hem utifrån friska och sjuka personer. Personal ur riskgrupper ska identifieras och arbetet fördelas för att dessa ska undvika direkt kontakt med sjuka. Personalbrist ska lösas bland annat med hjälp av deltidsanställda som kan gå upp i tjänst, pensionärer, frivilligorganisationer, studerande och personal från andra förvaltningar inom kommunen.

Alla äldreboenden med samlingssal kan användas för vård av coronasmittade vårdtagare, här Högalidshemmet. Foto: Berit Önell

Enligt planen bör det också undersökas om personer med hemtjänst kan få hjälp av anhöriga eller grannar under en pandemiperiod. Vårdtagare med många insatser bör tillfälligt flytta till ett boende.

Berit Önell

Uppdatering:
Klockan 16 på söndagen redovisade Folkhälsomyndigheten 203 bekräftat smittade i Sverige. De flesta, 115 personer, påvisades i Stockholm.

Uppdatering 2:
Frilagt fick på tisdagen del av Hässleholm Miljös pandemiplan som då var uppdaterad.

Läs mer:
2020-03-02 Förhöjd smittorisk Möte i lokal krisledningsstab
2020-03-04 Hemtjänsten kan få vårda coronasmittade

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se