torsjö live vers2

Öppenhet krävs kring Sveriges coronahantering

Öppenhet krävs kring Sveriges coronahantering

INSÄNDARE. Under de senaste veckorna har en stor andel av svenska folket börjat ifrågasätta den svenska coronastrategin. I grunden är det positivt att en större del av befolkningen aktivt sätter sig in i den valda strategin och ifrågasätter den slappa hanteringen samt sätter Sveriges valda väg i perspektiv med bland annat hur viruset hanteras i våra nordiska grannländer.

Uppvaknandet har dock skett i ett sent skede och kritik av Sveriges strategi, vilket inbegriper kritik motregeringen och Folkhälsomyndigheten,i ett tidigare skede var förenat med någon form av tabu samt ansågs utgöra ett illojalt beteende. Det är skribenternas uppfattning att medborgarna aktivt måste ta ställning till informationfrån regeringen och olika myndigheter för att säkerställa att medborgarnas intressen tillvaratas.Vidare börcorona-strategin omedelbart läggas om medåtgärderi ett försök att hindra en snabb ökning av dödstalen i Sverige.

Redan den 14 april 2020 skrev 22 oberoende forskare på DN Debatt om att tjänstemännen på Folkhälsomyndigheten var utan talang att förutspå eller begränsa epidemin och att politikerna därmed måste ingripa med snabba och radikala åtgärder för att begränsa smittspridningen. Artikeln var startskottet för Facebook-gruppen ”Tillsammans mot Sveriges corona-strategi”, vilken undertecknadeskribenter är aktivamedlemmar i,som startades med syfte att stötta de oberoende forskarna och att öppna upp och vitalisera debatten kring den världsunika corona-strategi som Sverige tillämpar. Skribenterna noterar dock att det varit känsligt att i ett tidigt skede kritisera både Anders Tegnell tvärsäkra uttalanden, om ett virus man fortsatt har lite kunskap om, och regeringens handfallenhet.

Det är skribenternas uppfattning att det är absolut nödvändigt att medborgarna aktivt sätter sig in ifrågan och tar del avde underlag som myndigheter och regeringgrundar sina beslut på samt tar del av forskning ochhypoteser från oberoende forskare.I ochmed digitaliseringen är det ävenenkelt att ta del avden tillämpade strategin i andra länder och jämföra hur effektivt andra länder förhindrar smittspridningen. Avsaknaden på transparens avseende underlag till den valda strateginär dock iögonfallande och kan jämföras med bland annat Spanien där beräkningen kring kvoten antal döda per antal smittade öppet redovisas i myndigheternas underlag. En sådana öppen transparens kring underlag saknas i Sverige varpå det blir omöjligt att bedöma om Anders Tegnells och Johan Giseckes uttalanden om denna kvot är underbyggda eller är ett resultat av deras eget önsketänkande.

Vidare efterfrågar skribenterna att underlag kring uppskattningen avtotalt antal döda med den nu tillämpade strategin offentliggörs. Med anledning av att många medborgarna nu sätter sina liv på spel bör det vara en självklarhet att folket får ta del av befintliga modelleringarkring totalt antal döda. Detta för att väcka funderingar kring om ytterligare åtgärder behövs för att dämpa smittspridningen och undvika höga dödstal.

Det har redan nu rapporterats om en kraftig överdödlighet av äldre på våra boenden. Skribenterna menar att den valda strategin ”skydda de äldre” enbart utgör tomma ord så länge inte genomtänkta åtgärder vidtas för att skydda de äldre.Exempel på åtgärder som krävs är kontinuerlig läkarnärvaropå boendena, strategier för isolering av smittan på boenden, tillgång till syrgas för de äldre som insjuknar av corona eller vars allmäntillstånd försämras på grund av den långvariga isoleringen, tillgång till skyddsmateriel samt aktiv smittspårning och testning.

Det är alla medborgares ansvar att fundera kring hur vi vill minnas denna tiden. Gjorde vi allt vi kunde för att förhindra att onödigt många människoliv offrades eller intog vi en passiv roll och förlitade oss blint på regering och myndigheter?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Max Hansen
Företagare och entreprenör
Aktiv medlem i ”Tillsammans mot Sveriges corona-strategi”

Karolina Andersson
Jurist
Medgrundare av ”Tillsammans mot Sveriges corona-strategi”

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se