torsjö live

Trafikverkets viltstängsel hotar vikingabyn Kan bli expropriation

Trafikverkets viltstängsel hotar vikingabyn Kan bli expropriation

Trafikverket vill sätta upp ett viltstängsel tvärs genom vikingabyn vid Vätteryds gravfält. I det ursprungliga förslaget går stängslet bakom stenmuren längs åkern och sneddar sedan bakom vikingahusen. Foto: Henrik Andersson

Vikingabyn som växer fram vid Vätteryds gravfält kan omintetgöras av Trafikverkets planer på viltstängsel i samband med ombyggnaden av riksväg 23. Huvudförslaget är att dra stängslet tvärs genom fastigheten så att den klyvs på mitten. Enligt Trafikverket är det Länsstyrelsen som vill att viltstängslet ska gå bakom gravfältet och sedan snedda ut mot vägen via Oddvar och Maral Otetileus fastighet.

– Det går inte. Då får de köpa loss hela fastigheten, säger Oddvar Otetileu.

En diskussion om förtida inlösen är inledd. Genom en ny praxis kan det bli möjligt att expropriera för ett viltstängsel en bit från vägen. Men projktledaren Camilla Rasmusson säger till Frilagt att vetskapen om de stora konsekvenserna för fastighetsägarna nu gör att en alternativ sträckning ska utredas ytterligare.

Oddvar Otetileu blev chockad när det i februari damp ner ett brev från Trafikverket som meddelade att det skulle göras inmätningar och arkeologiska undersökningar på fastigheten. Varför framgick inte. Han fick kontakta myndigheten för att få veta att det gällde förberedelser för ett eventuellt viltstängsel genom fastigheten. Planerna var i ett tidigt skede, men inriktningen var tydlig.

Paret Otetileu ser sina framtidsdrömmar hotade. De vill öppna museum och hotellverksamhet, bygga ett nytt boningshus, arrangera drakbåtstävlingar i dammarna med mera.

Oddvar och Maral Otetileu har stora planer för fastigheten. Foto: Henrik Andersson

Oddvar Otetileu har inte haft en tanke på att ge upp trots kommunens anklagelser om svartbygge och länsstyrelsens polisanmälan om fornminnesbrott. Men han ser inga möjligheter att fortsätta om ett högt viltstängsel skär sönder fastigheten i två delar.

– Det blir rena döden för vår verksamhet, säger han.

Han förstår inte heller hur Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kan godkänna ett högt metallstaket intill gravfältet.

– De har sagt att vår vikingaby stör den visuella upplevelsen av gravfältet. Hur kan de då acceptera ett viltstängsel, undrar han.

Vid ett samrådsmöte den 29 januari med företrädare för Trafikverket, Länsstyrelsen och en konsultfirma presenterades en utredning av olika förslag till dragning av viltstängslet förbi Vätteryd. Enligt minnesanteckningarna var Länsstyrelsens krav att stängslet inte skulle placeras närmast vägen där det skulle skymma gravfältet för förbipasserande. Istället måste det sättas bakom gravfältet. Därifrån fanns två alternativa förslag med olika sträckningar till och från vägområdet.

Enligt minnesanteckningarna överlät Länsstyrelsen åt Trafikverket att välja mellan dessa två alternativ. “Lst tycker att både det gula och röda alternativet ser bra ut och att kontinuiteten inte bryts av de alternativen. Rimligt att arbeta vidare med valfritt av alternativen”.

Det röda förslaget skär tvärs över paret Otetileus fastighet och avgränsar vikingahusen från dammarna. Det gula förslaget går i bakre kanten av fastigheten och gör därmed mindre intrång.

Camilla Rasmusson uttrycker sig dock annorlunda efter mötet och förordar enbart det röda alternativet (genom vikingabyn).

– Vi beklagar om det försvårar verksamheten. Utformningen behöver ske på detta sätt utifrån rekommendationer från länsstyrelsen, skriver hon i ett mejl till Frilagt.

– Trafikverkets bedömning efter mötet med länsstyrelsen är att det röda alternativet eller en variant av det är det alternativ som i praktiken är genomförbart. Vår bedömning är att den gula sträckningen får en klart försämrad funktion för viltet och inte är motiverbar inom ramen för väglagen, skriver hon.

Hur kan ni skicka ut information om inmätning utan att skriva något alls om vad den syftar till?

– I utskickad information om inmätning står det att undersökningar kommer att göras för att användas som underlag för projektering. Våra markförhandlare har tidigare träffat fastighetsägaren och informerat om projektet generellt. Då hade vi inte kommit så långt i projekteringen så att vi kunde veta hur vi skulle föreslå att viltstängslet dras.

Enligt Camilla Rasmusson valde Trafikverket redan i början av februari inriktning för fortsatt projektering. Hon berättar att Trafikverket enligt väglagen endast kan ta i anspråk mark som ligger i direkt anslutning till vägen, men att en ny praxis på senare tid gjort det möjligt att köpa in mark för viltstängsel även en bit från vägen, så länge det går att motivera.

– Markintrånget får inte vara för stort och avståndet från vägen får inte heller vara för stort, förklarar hon.

Det enda liknande fall hon kan erinra sig är planen för E20 mellan Vårgårda och Vara 2017 där ett viltstängsel drogs bakom en bensinmack. Något fall där en fastighet delats av så som föreslagits vid Vätteryd är inte känt.

Den andra föreslagna sträckningen går bakom vikingabyn och dammarna och följer makarna Otetileus fastighetsgräns. Nackdelen med detta är enligt länsstyrelsens vilthandläggare Mikael Bengtsson, som var med på samrådsmötet, att stängslet kommer ännu längre från vägen och att det finns både skog och vatten som kan locka viltet att stanna på fel sida stängslet. Dessutom blir det skarpa vinklar som djuren kan fastna i.

– Men det går kanske att justera, säger han.

Han förklarar att Länsstyrelsen inte ställde något krav på mötet.

– Vi var väl ganska milda i det vi sa. Vi har inte ställt ultimatum med tanke på viltet. Det är upp till konsulten och Trafikverket att utreda vad som är genomförbart, säger han.

Enligt förslaget skulle viltstängslet gå uppför kullen och över en åker på andra sidan för att komma ut vid väg 23. Foto: Henrik Andersson

Oddvar och Maral Otetileu hade den 30 mars ett möte med Trafikverkets markförhandlare och konsulter där frågan om förtida inlösen togs upp. Oddvar Otetileu berättade vid mötet om parets planer som omfattar hela fastigheten och förklarade att det inte går att dela fastigheten rakt av med ett stängsel.

– Då får ni köpa loss hela fastigheten så får vi flytta våra grejor någon annanstans, sa han.

Om intrånget bedöms stort kan det bli så, men vanligtvis får en markägare bara betalt för den mark som Trafikverket använder. För ett viltstängsel med bökskydd som är aktuellt här skulle det bli en tre meter bred zon. Fastighetsägaren ska få betalt med marknadsvärdet plus 25 procent.

Trafikverket kan besluta om förtida inlösen om det finns synnerliga skäl.

Paret Otetileu har redan fått sin fastighet värderad till åttasiffriga belopp och vill hellre få fastigheten inlöst så fort som möjligt än att leva i ovisshet.

– Jag sa till Trafikverket att oavsett om vi överklagar så har de rätt att ta marken i slutändan. Istället för att spendera flera år på att vänta på det är det bättre att ta den diskussionen nu, säger Oddvar Otetileu.

Paret Otetileu har lagt mycket tid och pengar på att renovera husen, men vill hellre få fastigheten inlöst så fort som möjligt än att gå och vänta i åratal på besked. Foto: Henrik Andersson

Efter parets diskussion med Trafikverket har den arkeologiska undersökningen skjutits upp och Camilla Rasmusson säger att Trafikverket utreder två alternativa sträckningar för viltstängslet.

– Vi gjorde inte den arkeologiska utredningen nu eftersom vi inte landat i vilket alternativ vi ska gå vidare med, säger hon.

Hon berättar att Trafikverket ska väga in ett antal olika faktorer, funktionen för viltet, drift- och underhåll, kostnader, påverkan på andra intressen som till exempel naturmiljö, terrängförhållanden och förstås hur påverkan blir på fastigheten innan det går att besluta vilket alternativ som ska utredas vidare.

– Det alternativ vi väljer ska motiveras i vägplanen, och då väger man den nytta stängslet och åtgärden i sin helhet ger mot den påverkan vi gör, förklarar hon.

Hon säger att hon förstår att ett viltstängsel genom paret Otetileu skulle innebära stor påverkan för dem. Den information hon har nu hade hon inte när hon kommenterade mötet med länsstyrelsen.

– Sedan dess har vi haft flera diskussioner med fastighetsägarna. De har planer för sin fastighet. Vi har nu vägt in dem och valt att backa och titta på båda alternativen, säger hon.

Hon förklarar att det gula alternativet skulle kunna anpassas så att det inte får så skarpa vinklar.

– Det behöver inte följa fastighetsgränsen så slaviskt, man kan göra en böj eller så. Vi behöver varken följa det röda eller det gula exakt. Det kan finnas varianter av båda alternativen, säger Camilla Rasmusson.

Vilket förslag som går vidare tror hon blir klart under hösten. Då kan det också bli ett samråd där synpunkter kan lämnas in. Nästa år kan planen ställas ut för granskning och även då går det att lämna in synpunkter som kan leda till ändringar i förslaget.

Berit Önell

Maral och Oddvar Otetileu är beredda att dra vidare om Trafikverket driver igenom att viltstängslet ska dela deras fastighet på mitten. Foto: Henrik Andersson
Bland de senaste byggnationerna på gården finns en bar där Oddvars dotter Jade Sandh förbereder för kommande gäster. Foto: Henrik Andersson
Vikingastilen möter ornament från Marals hemland Kazakstan under fönstret. Foto: Henrik Andersson
Bakom timmerhusen byggs en jurta, ett kazakstanskt tält som ska kläs med tjock ullfilt. Foto: Henrik Andersson

Läs mer:

2019-12-23 Vikingaby med förhinder vid Vätteryds gravfält

2020-02-13 Trappar upp striden om vikingabyn

2020-03-01 Inget grovt fornminnesbrott vid Vätteryd

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se