torsjö live vers2

Covidsjuka på äldreboenden ofta utan läkarbedömning

Covidsjuka på äldreboenden ofta utan läkarbedömning

IVO kräver åtgärder hos regionerna efter tillsynen som visar att en femtedel av misstänkt eller konstaterat covidsmittade på äldreboenden inte fått en individuell läkarbedömning.

Ungefär en femtedel av äldre på särskilda boenden med misstänkt eller konstaterad covid-19 har inte fått någon individuell läkarbedömning. Det är en av flera allvarliga brister som framkommer i den granskning som inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterade på tisdagen. Samtliga regioner får kritik och IVO ålägger regionerna att redovisa förbättringsåtgärder senast den 15 januari.

– Det handlar om systemfel när det blir sådana brister, säger Kenneth Persson, verksamhetschef och ställföreträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

IVO har granskat regionerna som är ansvariga för att äldre som bor på särskilt boende får vård och behandling utifrån sina individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Läkare inom offentlig och privat sjukvård och sjuksköterskor i kommunerna har intervjuats och journaler har granskats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Slutsatserna är katastrofala. IVO bedömer att ingen region har levt upp till lagstiftningens krav. De har inte tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en behovsanpassad medicinsk vård till covidpatienter på äldreboendena. Varken de äldre eller deras anhöriga har fått den information de har rätt till. Ingen region har uppnått kraven på kvalitet i så kallade brytpunktssamtal inför beslut att avbryta livsuppehållande vård och övergå till palliativ vård. Ställningstagande om sådan vård har inte levt upp till gällande regelverk. Dokumentationen är så usel att det inte går att följa vården och behandlingen.

Sofia Wallström, generaldirektör för IVO, ser allvarligt på resultatet av tillsynen. Foto: Sofia Runarsdotter

– Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen. Regionerna är de som har helhetsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO.

Hon understryker att alla har rätt till en god vård och omsorg, även i kristider.

I Region Skåne har sju primärvårdsverksamheter, varav två privata, granskats. Ingen av dem ligger inom Hässleholms kommun, men här, liksom i övriga skånska kommuner, har kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska intervjuats.

Av de äldre som inte fått någon individuell läkarbedömning har cirka 40 procent inte heller bedömts av sjuksköterska.

Inte förenligt med lagen

IVO konstaterar att det inte är förenligt med varken patientlagen eller hälso- och sjukvårdslagen att patienter inte fått individuella bedömningar av sina behov av vård och behandling. Regionen ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt boende. Skyldigheten att dokumentera är också lagstadgad.

– IVO vill understryka att det, mot bakgrund av att covid-19 är en ny sjukdom som utvecklar sig på olika sätt för olika individer, har en hög mortalitet och är klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen, är särskilt angeläget att patienten får en individuell läkarbedömning och att positiva provsvar följs upp, skriver IVO i tillsynsbeslutet för Skåne.

IVO bedömer att Region Skåne varken fullgjort sina skyldigheter som vårdgivare eller som ytterst ansvarig huvudman för de privata vårdgivarna.

Vård i livets slutskede utan dokumentation

För vissa patienter som varit allvarligt sjuka eller som avlidit framgår det inte ens i journalerna om en individuell bedömning av läkare gjorts eller att patienten har ordinerats någon behandling.

Journalgranskningen visar att patienter “i liten omfattning” informerats om vård och behandling. Information till patienter eller närstående har i regel getts av sjuksköterska som förmedlat synpunkter till läkaren. I vissa fall har informationen getts av undersköterskor. I några fall har beslut om vård i livets slutskede fattats utan samråd med den enskilde eller dess närstående, utan att relevant information har lämnats och utan att åtgärder har dokumenterats.

I december kommer IVO att fatta ytterligare beslut inom ramen för granskningen, nu i förhållande till kommunerna och de privata aktörerna. En uppföljande journalgranskning planeras någon gång under våren 2021

Måste ta det ytterst allvarligt

Kenneth Persson tror inte att Hässleholms kommuns verksamhet ingår i någon av granskningarna, men ser allvarligt på slutsatserna och menar att det finns ett överordnat samhällsansvar.

– Vi behöver verkligen alla sätta oss ner och analysera vad vi kan göra bättre. Vi ska granska oss själva. Vi måste ta det ytterst allvarligt, säger han.

Han vill se en återgång till en bättre samverkan mellan kommunerna och sjukvården.

– Det är uppenbart att man behöver jobba med det och titta på organisationen, säger han.

Det handlar om läkarkontakten, men även de kommunala sjuksköterskornas uppdrag. Hässleholms kommun har redan anmält sig själva till IVO för behandlingen av en svårt coronasjuk kvinna. Hon fick varken träffa läkare eller sjuksköterska och ordinerades endast alvedon per telefon. Översyn av rutiner och vidareutbildning av sjuksköterskor pågår.

– Där tar vi till oss att vi också brister, säger Kenneth Persson.

Han tror dock att kunskapen om covid-19 har ökat efterhand.

– Vi vet nu till exempel att symptombilden för coronapositiva kan ändras snabbt, därför behövs tätare uppföljningar av sjuksköterska än vid andra tillstånd. Vi har blivit mer uppmärksamma och IVO-rapporten är också ett led i det, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2020-09-09 Bara alvedon till döende i corona

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se