torsjö live

Kommunen, lagen och ett utarmat centrum

Kommunen, lagen och ett utarmat centrum

INSÄNDARE. Enligt lag om Sveriges riksbank (1988:1385) (Riksbankslagen) 5 kap. 1 § 2 st. är sedlar och mynt som ges ut av Sveriges riksbank (Riksbanken) lagliga betalningsmedel. I förarbetena förklaras att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning.
Se Prop. 1986/87:143 s. 64!
Detta är såvitt kan förstås den grund på vilken vi gräsrötter har att stå. Vi som av fullt naturliga skäl vill använda det lagliga betalmedel sedlar och mynt som ges ut av Sveriges riksbank.
Visst kan experter, jurister och andra, ha synpunkter på nämnda förarbeten. Dessa tycks dock försöka hitta skäl till varför betalningsmottagare av ena eller andra slaget ska kunna neka att ta emot mynt och sedlar. Detta till glädje för banker och andra aktörer som i det kontantlösa samhället dessa försöker skapa endast tycks se till sina egna egoistiska vinstintressen. Ökad kontroll över oss konsumenter betyder i förlängningen ökat klirr i den egna kassan.
Att vi också i möjligheten att kunna betala med mynt och sedlar i dagens Sverige skiljer ut oss i från många andra länder i Europa förvånar knappast.
Själv anser undertecknad att den personliga integriteten är hotad i det kontantlösa samhälle som smugit sig på oss. Därmed är också det vi kallar vår demokrati hotad.
I skenet av det som sagts ställer vi oss en konkret fråga:
Ska vi ignorera de p-automater, exempelvis i kommunalt sammanhang, där vi inte kan betala med mynt eller sedlar?
På vilka lagliga grunder har för övrigt Hässleholms kommun placerat ut p-automater som inte tillåter betalning med svenska mynt och sedlar?
Vi skickar frågan vidare till ”ansvariga” i Hässleholms kommun.
Tilläggas kan att de p-automater vi idag ser i Hässleholms utarmade gamla centrum för många framstår som ”så tekniskt avancerade” att de utan föregående utbildning och speciell utrustning är oanvändbara.
Centrumledaren Johan Jönsson och kommunens tillväxtchef Stefan Larsson är förhoppningsvis inte helt omedvetna om vilken betydelse parkeringseländet har för handeln i centrum av Hässleholm. Vi som kan använda korpgluggarna har i vart fall kunnat konstatera ett ökat antal butikslokaler som gapar tomma i det vi kallar centrum av staden.
I väntan på p-skivor och ett levande centrum funderar vi på Francois Rabelais ord: ”Allt kommer punktligt till den som kan vänta”.


Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se