Gruppen-3a-328x120

Ingen kalkyl för Ungdomens hus i T4-matsalen

Ingen kalkyl för Ungdomens hus i T4-matsalen

Det finns inga beräkningar av kostnaderna för att anpassa T4-matsalen för Markans ungdomsverksamhet och eventuellt ett Ungdomens hus. Foto: Berit Önell

Att åtgärda de allvarliga bristerna i brandsäkerheten i Markanhuset skulle kosta 800 000 kronor. Men vad det skulle kosta att flytta ungdomsverksamheten till T4-matsalen är inte beräknat. Enligt en skrivelse från personal och verksamhetschef är åtgärdsbehoven i lokalerna stora. Bland annat krävs en takhöjning om klätterverksamheten ska fortsätta i matsalsbyggnaden. Ungdomarna är inte tillfrågade. Enligt räddningstjänsten är brandskyddet där dock godkänt.

Som Frilagt berättat vill ledande politiker nu slippa lägga pengar på Markan och flyttar hellre ungdomsverksamheten till T4:s matsal. På sikt skulle lokalen också ersätta det omtalade Ungdomens hus som skulle byggts i Hässleholms centrum. Men vad det skulle kosta att anpassa byggnaden med matsal, konferenslokaler och restaurangkök är inte känt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Matsalen är såvitt jag vet ganska bristfällig, säger kultur- och fritidschefen Anders Rosengren.

Varför det då är så intressant att flytta ungdomsverksamheten från Markan till T4-matsalen vill han inte kommentera.

– Jag passar, det är politiska ställningstaganden. Men politikerna är fullständigt medvetna om att det finns större renoveringsbehov i fastigheten, säger han.

Enligt kultur- och fritidschef Anders Rosengren finns större renoveringsbehov i matsalsbyggnaden. Foto: Lotta Persson

Han förutsätter att det gäller både underhåll och brandskydd. Även Markan har dock underhållsbehov. De 800 000 kronor det skulle kosta att åtgärda brandsäkerheten i Markanhuset räcker enligt Rosengren bara till att häva föreläggandet som förbjuder verksamhet på plan två och uppåt i huset. Det handlar bland annat om nytt och heltäckande brand- och utrymningslarm, tätare dörrar till trapphuset och en ny trappa som ska vara klara senast den 31 mars.

Brandskyddet i T4-matsalen är idag godkänt såvida inte fler än 149 personer vistas i den stora samlingslokalen. Fler skulle få plats, men larmet består enbart av ett manuellt utrymningslarm och överblicken över entréhallen är inte tillräckligt god för den högre klassning som då skulle krävas. Resten av byggnaden är inte bedömd.

Brandinspektör Mattias Östling säger att en ny inspektion kommer att göras om ungdomsverksamheten flyttar in i matsalsbyggnaden. Han anser det dock inte uppenbart att något behöver ändras så länge antalet personer som samlas inte blir fler. Liksom idag kan även tillfällig övernattning i samband med lan godkännas, under förutsättning att det finns vaken personal som brandvakter.

– Men vi gör en helhetsbedömning av om det är ett skäligt brandskydd, säger Mattias Östling.

Anders Rosengren säger att Markans personal informerats löpande om diskussionerna kring lokalerna.

– Slutlig information kom den 21 december. Då hade jag möte med personalen och sa att det är så här man resonerar, berättar han.

Den politiska dialogen pågår dock fortfarande och inga beslut är fattade.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) hävdade att det enbart är en liten klick ungdomar som efterfrågar Markan. Foto: Urban Önell

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) dömde på måndagskvällen i princip ut Markans nuvarande verksamhet. Hon hävdade i en Facebook-kommentar att kommunen när Markan stängts kommer att satsa på en ”helt annan slags verksamhet med inriktningar som passar fler ungdomar”.

Hon skrev i sin kommentar till Frilagts artikel också bland annat: ”Markan har stora renoveringsbehov för att passa det som ungdomarna efterfrågar, det är enbart en liten klick ungdomar som efterfrågar Markan i helheten”.

Anders Rosengren säger att han inte har hört något om att den nuvarande verksamheten ska läggas ner och något helt annat starta.

– Den politiska inriktning jag fått till mig är att vi ska flytta verksamheten, inte lägga ner den. Det tycker jag har varit väldigt tydligt, säger han.

Frilagt har sökt Hanna Nilsson.

Anders Rosengren gav för några veckor sedan personal och verksamhetschef på Markan i uppdrag att beskriva de lokalbehov som finns idag och vilka tankar de fått efter att ha tittat på lokalerna i T4-matsalen. Skrivelsen har skickats till Mats Olsson på tekniska förvaltningen.

Skrivelse betonar att det är tankar framtagna på kort tid och utan att unga har fått uttrycka sina åsikter i frågan.

– Det är sedan 2020 lag på att beakta ungas perspektiv i frågor som rör unga. I detta fall är det synnerligen viktigt att det görs på ett sätt som är både genuint och genomtänkt. Att ungas inflytande varken förbises eller att unga ges falska förhoppningar, skriver personal och verksamhetschef.

När förberedelserna för Ungdomens hus satte igång 2018 var många unga involverade och svarade på en stor enkät som skulle användas som underlag. Kommunen anställde till och med två unga som ungdomsambassadörer.

Anders Rosengren förklarar att dokumentet handlar om att beskriva verksamheten så som den ser ut idag samt personalens egna reflektioner.

– Dialog med målgruppen behövs definitivt i nästa skede när vi ser vad som är möjligt eller omöjligt att göra, hur vi eventuellt behöver förändra något, disponera lokaler med mera. Ungdomarna är väldigt viktiga i en sådan här process men inte för att beskriva hur verksamheten ser ut idag eller vilka reflektioner personalen internt har, menar han.

Personalens och verksamhetschefens skrivelsen betonar att det vid en eventuell flytt finns fortsatt behov av likvärdiga lokaler och, i den mån det går, likvärdig yta.

I Markanhuset, som använts för ungdomsverksamhet sedan 1987, finns en källare med fem stycken 15 kvadratmeter stora replokaler med ljudisolering, avskärmat från kaféet på bottenplan med egna larm och nycklar. I källaren finns även en inspelningsstudio på 40 kvadratmeter med separat ingång.

Det krävs enligt personal och verksamhetschef omfattande förändringar för att de aktiviteter som bedrivits i Markanhuset ska rymmas i matsalsbyggnaden . Foto: Berit Önell

På entréplan finns öppen serveringsyta och samlingslokal på 120 kvadratmeter med scen och en takhöjd på fyra meter, kafé med bardisk, anpassningsbart rum på 52 kvadratmeter som kan skärmas av med vikvägg förråd, kontor med mera. Det finns också ett entresolplan, alltså en tillbyggd våning, för datorer.

Plan två innehåller bland annat ateljé och föreningslokal, en stor sal på 100 kvadratmeter med sex meter i takhöjd, klättervägg, högtalare och spegelvägg för teater, dans med mera, pingisbord och mötesrum med projektor. Plan tre är inte omnämnt förutom att det finns ett förråd där.

– Vi ser stora åtgärdsbehov eller helt avsaknaden av befintliga rum i T4-matsalen för att samma aktiviteter ska kunna bedrivas där, skriver personalen.

Om topprepsklättring ska bedrivas, såsom i Markanhuset, krävs takhöjning. Annars får det bli bouldering, det vill säga klättring på konstgjorda klippblock utan rep.

En stor utmaning är att få lokalerna attraktiva, ljud- och bullersäkrade, trygga och flexibla.

– Ungdomsverksamhet behöver kunna anpassas och ändras över tid utefter ungas behov.

Personalen behöver ha överblick över lokalerna. Samtidigt bör flera verksamheter kunna pågå parallellt utan att störa varandra. I matsalen finns inte tillräcklig överblick som det ser ut idag eftersom avståndet mellan kafé och entrédörr är för stort. Det kan skapa behov av mer personal.

För att den skapande verksamheten ska få plats behövs avkiljningsväggar, vask, förvaringsutrymmen med mera. Relevanta utrymmen för replokaler, musikrum och studio saknas. Ett entresolplan skulle kunna fungera för datorer och tv-spel. Frågorna är också många kring hur den stora salen med scen skulle kunna användas. Dans, teater, evenemang, bollsporter, klättring eller parkour?

Berit Önell

Läs mer:

2020-12-28 Markan stängs – Ungdomens hus i T4-matsalen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se