logga-ligg-tjock

Hastighetsgränser är en fråga om liv och död

Hastighetsgränser är en fråga om liv och död

INSÄNDARE. Hastigheten är avgörande för trafiksäkerheten. Miljöpartiet har kämpat länge för en anpassning av hastighetsgränserna på kommunens vägar. Vi vill ökad säkerhet och minskad dödlighet i trafiken. 

Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången år 1907 då högsta tillåtna hastigheten i tätort sattes till 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter solens nedgång. Sedan dess har olika höjningar och sänkningar av hastighetsgränser skett.

Djupstudier av dödsolyckor inom tätort visade att hälften av de personer som omkommit i trafikolyckor hade följt trafikreglerna och använt tillgänglig säkerhetsutrustning. Problemet var att hastighetsgränsen var för högt satt i förhållande till vägens säkerhetsstandard. År 2018 infördes därför ett nytt system med hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 upp till 120 km/tim. Tanken var att möjliggöra hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standardför att, i slut ändan, öka trafiksäkerheten, rädda liv och minska påverkan på klimatet samt minska buller i tätortsmiljöer.

Många kommuner i hela landet har gjort en översyn och anpassat hastighetsgränserna till det nya systemet, främst 40 km/tim i bostadsområden där trygghet och säkerhet prioriteras och 60 km/tim på infarts- och genomfartsvägar där framkomligheten är viktig.

I Hässleholm togs det fram ett förslag för hastighetsanpassning i Hässleholms tätortår 2015 och skickade ut på remiss. Därefter skulle övriga tätorter ses över. Trots det har absolut ingenting hänt i Hässleholms kommun. Anpassningen godkändes aldrig. 

Hastighetsgränserna handlar om liv och död. Upprepade gånger har kommunens medborgare uttalat en önskan om lägre hastigheter och fler trafiksäkerhetsåtgärder i kommunens vägar. Med jämna mellanrum, och allt oftare på senaste tiden, läser jag på insändarsidan medborgarnas begäran till lokala politiker om att agera, inte minst efter hemska olyckor som skett nyligen. 

Tyvärr har M, KD och L med stöd av SD dragit bort pengar som fanns i tekniska nämndens budget för hastighetsöversynen. De har dessutom minskat resurserna för trafiksäkerhetsåtgärder och praktiskt sätt förbjudit tjänstemännen att bygga farthinder. Dessa partier motsätter sig ändringarna av hastighetsgränserna. Vad vi befarar är också Folkets väl emot detta. 

Vi i miljöpartiet stödjer en hastighetsanpassning och lämnar nu en motion till fullmäktige. För oss handlar det i första hand om medborgarnas säkerhet i trafiken, inte minst barnen, personer med funktionsvariationer och de äldre. På sikt handlar det också om trivsel i stadsmiljön, om känslan av trygghet, om möjligt för flera att välja miljövänliga transportsätt.

Detta är en fråga om liv och död. Det är oerhört svårt att förstå varför restalliansen, SD och FV agerar på detta sätt. Är de okunniga eller struntar de helt enkelt i medborgarnas trafiksäkerhet?

Dolores Öhman (MP, gruppledare) 

Arberesha Sabani (MP, ledamot i KF)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se