Gruppen-3a-328x120

Hastighetsgränser är en fråga om liv och död

Hastighetsgränser är en fråga om liv och död

INSÄNDARE. Hastigheten är avgörande för trafiksäkerheten. Miljöpartiet har kämpat länge för en anpassning av hastighetsgränsernapåkommunens vägar. Vi vill ökad säkerhet och minskad dödlighet i trafiken.

Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången år 1907 då högsta tillåtna hastigheten i tätort sattes till 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter solens nedgång. Sedan dess har olika höjningar och sänkningar av hastighetsgränser skett.

Djupstudier av dödsolyckor inom tätort visade att hälften av de personer som omkommit i trafikolyckor hade följt trafikreglerna och använt tillgänglig säkerhetsutrustning. Problemet var att hastighetsgränsen var för högtsatt i förhållande till vägens säkerhetsstandard.År 2018 infördesdärförett nytt systemmedhastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 upp till 120 km/tim.Tanken var att möjliggöra hastighetsgränser sombättre överensstämmer med vägens standardför att, i slut ändan,öka trafiksäkerheten, rädda liv och minska påverkan på klimatet samt minska buller i tätortsmiljöer.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Mångakommuner i hela landethargjort en översyn och anpassat hastighetsgränserna till det nya systemet, främst 40km/timi bostadsområden där trygghet och säkerhet prioriterasoch 60 km/tim på infarts- och genomfartsvägar där framkomligheten är viktig.

I Hässleholm togs detfram ett förslag förhastighetsanpassning i Hässleholms tätortår 2015ochskickadeutpå remiss. Därefter skulle övriga tätorter ses över. Trots detharabsolut ingenting hänt i Hässleholms kommun.Anpassningen godkändes aldrig.

Hastighetsgränserna handlar om liv och död. Upprepade gånger har kommunens medborgare uttalat en önskan om lägre hastigheter och fler trafiksäkerhetsåtgärder i kommunens vägar. Med jämna mellanrum, och allt oftare på senaste tiden, läser jag på insändarsidan medborgarnas begäran till lokala politiker om att agera, inte minst efter hemska olyckor som skettnyligen.

Tyvärr har M, KD och L med stöd av SD dragit bort pengar som fanns i tekniska nämndens budget för hastighetsöversynen. De har dessutom minskat resurserna för trafiksäkerhetsåtgärder och praktiskt sätt förbjudit tjänstemännen att bygga farthinder. Dessa partier motsätter sig ändringarna av hastighetsgränserna.Vad vi befarar är också Folkets väl emotdetta.

Vi i miljöpartiet stödjer en hastighetsanpassningoch lämnar nu en motion till fullmäktige. För oss handlar det i första hand om medborgarnas säkerhet i trafiken, inte minst barnen, personer med funktionsvariationer och de äldre. På sikt handlar det också om trivsel i stadsmiljön, om känslan av trygghet, ommöjligt för flera att välja miljövänliga transportsätt.

Detta är en fråga om liv och död. Det är oerhört svårt att förstå varför restalliansen, SD och FV agerar på detta sätt. Är de okunniga eller struntar de helt enkelt i medborgarnas trafiksäkerhet?

Dolores Öhman (MP, gruppledare) 

Arberesha Sabani (MP, ledamot i KF)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se